COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cwynion

Cwynion Ynghylch Cynghorwyr

Cwynion Ynghylch Cynghorwyr Sir a Chynghorwyr Tref/Cymuned 

Mae'n ofynnol i bob Cynghorydd Sir, Cynghorydd Tref/Cymuned ac Aelod Cyfetholedig gadw at y Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a fabwysiadwyd gan eu priod gynghorau ac sy'n cydymffurfio â gofynion gorfodol y Cod Ymddygiad Enghreifftiol a gyhoeddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Cewch hyd i gopi o God Ymddygiad Cyngor Sir Penfro yn Rhan 5 y Cyfansoddiad. Bydd gan gynghorau tref/cymuned eu Cod Ymddygiad eu hunain neu byddant wedi'u rhwymo i'r Cod Enghreifftiol a geir yng Ngorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2008 (sydd ar gael yn https://www.legislation.gov.uk/wsi/2008/788/contents/made/welsh).

Cyfrifoldeb Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon) yn unig yw cymryd camau gorfodi yn erbyn achosion o dorri'r Cod. Ni all prif awdurdod na chyngor tref/cymuned ymchwilio i honiad bod cynrychiolydd etholedig wedi torri'r Cod Ymddygiad. Gellir anfon cwynion sy'n ymwneud â honiad fod cynghorydd wedi torri'r Cod at yr Ombwdsmon yn electronig drwy'i wefan, drwy e-bost, drwy lythyr neu dros y ffôn (manylion cyswllt: 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ; https://www.ombudsman-wales.org.uk/cy/; Ffôn: 01656 641150; ask@ombudsman-wales.org.uk ). Mae'r Ombwdsmon hefyd yn cyhoeddi canllawiau ar ei wefan ynghylch sut i gyflwyno cwyn.

Os bydd yr Ombwdsmon yn ymchwilio i honiad fod y Cod wedi'i dorri ac yn dod i'r casgliad bod y Cod wedi'i dorri, bydd yn anfon adroddiad am ei ganfyddiadau at Bwyllgor Safonau'r Cyngor Sir er mwyn iddo benderfynu a yw'r Cod wedi'i dorri ac, os felly, pa gosb sy'n briodol. Y dewisiadau yw peidio â chymryd unrhyw gamau pellach; ceryddu; a gwahardd am hyd at chwe mis. Os bydd yr Ombwdsmon yn tybio bod yr achos o dorri'r Cod yn perthyn i gategori difrifol, gall anfon yr adroddiad at Banel Dyfarnu Cymru. Mae gan y Panel hwnnw bŵer i anghymwyso cynghorydd.

  

Swyddog Arolygu

O ran cwynion i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch toriad honedig o’r Cod Ymddygiad gan Gynghorydd, dylid anfon copi o’r gŵyn i’r Swyddog Arolygu hefyd.

Bydd cwynion sy’n cynnwys honiad o doriad o unrhyw ddeddfiad neu reol gyfreithiol gan awdurdod hefyd yn cael eu cyfeirio at y Swyddog Arolygu gan y swyddog cyswllt cwynion perthnasol.

Claire Jones

Ffôn: (01437 776564)

E-bost: claire.jones@pembrokeshire.gov.uk

ID: 515, adolygwyd 22/11/2018