COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cwynion

Gwneud Cwyn - Swyddogion Cyswllt

Unedau Corfforaethol

Am gwynion ynglŷn â phersonél, marchnata, cynllunio corfforaethol/polisi, etholiadau, gwasanaethau cyswllt cwsmeriaid, derbynfa, technoleg gwybodaeth/e-lywodraeth, chofrestryddion, gwasanaethau cyfreithiol a chefnogaeth pwyllgorau. Eich cyswllt yw:

Viola Traynor, Swyddog Cymorth Polisi Corfforaetho

Ffôn: (01437) 775856

E-bost: Viola.Traynor@pembrokeshire.gov.uk


Gwasanaethau Diwylliannol

Am gwynion ynglŷn â llyfrgelloedd, amgueddfeydd, yr archifdy a'r celfyddydau. Eich cyswllt yw:

James Thornley, Rheolwr T G Ch Gwasanaethau Diwylliannol

Ffôn: (01437) 776083

E-bost: james.thornley@pembrokeshire.gov.uk
 

Addysg

Am gwynion ynglŷn â addysg oedolion, addysg yn y gymuned, addysg anghenion arbennig, gwasanaethau ieuenctid, mynediad a gwneud datganiadau, datblygu chwaraeon ac arlwyo. Eich cyswllt yw:

Lyn Herde

Ffôn: 07920 702413  

E-bost: lyn.herde@pembrokeshire.gov.uk

Noder: Mae'n rhaid i faterion sydd a wnelont ag ysgolion ddilyn Gweithdrefn Gŵynion Cyffredinol Ysgolion.
 

Cyllid a Refeniw

Am gwynion ynglŷn â budd-daliadau, treth y gyngor, rhenti tai cyngor, ardrethi busnes, cyflogres a thaliadau credydwyr. Eich cyswllt yw:

Duncan Betteley, Rheolwr Busnes

Ffôn: (01437) 775211

E-bost: duncan.betteley@pembrokeshire.gov.uk
 

Comisiynu Tai

Am gwynion ynglŷn â dyrannu tai cyngor, tai, tai y sector preifat a grantiau, rheoli tenantiaeth, tai gwarchod, digartrefedd ac opsiynau tai. Eich cyswlltiadau yw:

Katie Mullins neu Nia Davies, Swyddogau Cyswllt Cwsmeriaid (Tai)

Ffôn: (01437) 776556

E-bost: HousingCLO@pembrokeshire.gov.uk

(Ar gyfer atgyweiriadau Tai Cyngor gweler Gwasanaethau Cynnal a Chadw a'r Amgylchedd)


Gwasanaethau Hamdden

Am gwynion ynglŷn â twristiaeth, canolfannau hamdden, gwobrau myfyrwyr, harbyrau a thraethau. Eich cyswllt yw:

Gary Nicholas, Swyddog Gwasanaethau Hamdden

Ffôn: (01437) 776005

E-bost: gary.nicholas@pembrokeshire.gov.uk


Gwasanaethau Amgylchedd

Am gwynion ynglŷn ag atgyweirio tai cyngor, glanhau strydoedd, casglu sbwriel, draenio a chynnal a chadw: adeiladau, priffyrdd, toiledau cyhoeddus, goleuadau stryd, parciau, gerddi a mannau chwarae, gwastraff (yn cynnwys gwastraff busnes),ailgylchu a chanolfannau mwynder dinesig. Eich cyswllt yw:

Sandra Davies, Cynorthwy-ydd Gweithrediadau Gwastraff

Ffôn: (01437) 775935

E-bost: sandra.davies@pembrokeshire.gov.uk


Cynnal a Chadw

Ar gyfer cwynion yn ymwneud ag atgyweirio tai cyngor, gwaith cynnal a chadw ar: adeiladau, goleuadau stryd. Eich cyswlltiadau yw:

Phillip Horne, Swyddog Cynnal Ardal

E-bost: Phil.Horne@pembrokeshire.gov.uk

Stuart Uzmez, Goruchwyliwr Ardal Atgyweirio Ymatebol

Ffôn: 01437 776279 neu

E-bost: Stuart.Uzmez@pembrokeshire.gov.uk

 

Cynllunio

Am gwynion ynglŷn â chynllunio, Y Cynllun Datblygu, cadwraeth, a rheoli adeiladu. Eich cyswllt yw:

Michelle Webber, Swyddog Gwerthuso Cynaladwyedd

Ffôn: (01437) 776503

E-bost: michelle.webber@pembrokeshire.gov.uk


Rheoli Eiddo ac Asedion

Am gwynion ynglŷn â rheoli ac adolygu eiddo, ffermydd y sir, marchnadoedd, maes awyr Hwlffordd, a harbyrau Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun. Eich cyswllt yw:

Jo Collis, Gweinyddwr Systemau Adolygu Eiddo

Ffôn: (01437) 776517

E-bost: jo.collis@pembrokeshire.gov.uk


Diogelu'r Cyhoedd

Am gwynion ynglŷn ag iechyd yr amgylchedd, diogelwch a safonau bwyd, trwyddedu, rheoli llygredd, difa pla, rheoli cwn, iechyd a lles anifeiliaid,safonau masnach, diogelwch cymunedol. Eich cyswllt yw:

Jemma Lewis, Rheolwr Busness 

Ffôn: (01437) 776203

E-bost: jemma.price-lewis@pembrokeshire.gov.uk


Adfywiad

Am gwynion ynglŷn â datblygu economaidd, prosiectau adfywiad, materion Ewropeaidd, datblygu twristiaeth, adfywio'r cymuned, Canolfan Arloesedd y Bont. Eich cyswllt yw:

Kirsty Thomas

Ffôn: (01437) 775324

E-bost: kirstie.thomas@pembrokeshire.gov.uk

 

Gwasanaethau Cymdeithasol

Am gwynion ynglŷn â gwasanaethau i'r henoed, plant a theuluoedd, iechyd meddwl, anableddau corfforol, anableddau dysgu, maethu a mabwysiadu. Eich cyswlltiadau yw:

Richard Williams, Swyddog Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol, Ffôn: (01437) 776208 neu

Amanda Davies, Swyddog Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol, Ffôn: (01437) 775503

E-bost: SocialCareComplaints@pembrokeshire.gov.uk

Cludiant a'r Amgylchedd

Am gwynion ynglŷn â phriffyrdd, carthffosydd, cludiant, parciau, meysydd parcio, mynwentydd/amlosgfeydd, diogelwch ffyrdd, diogelu'r arfordir, pensaernïaeth, peirianneg, cynllunio brys a cherbydau gadawedig. Eich cyswlltiadau yw:

Shaun Griffiths, Rheolwr Systemau Corfforaethol a Diogelwch

Ffôn: (01437) 775077

E-bost: shaun.griffiths@pembrokeshire.gov.uk

 

Rhyddid Gwybodaeth

Am faterion ynglŷn â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Eich cyswllt yw:

Jennifer Brown, Uwch Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth

Ffôn: (01437) 77 6684

E-bost: jennifer.brown@pembrokeshire.gov.uk
 

Yr Iaith Gymraeg

Am faterion ynglŷn â'r iaith Gymraeg. Eich cyswllt yw: 

Viola Traynor, Swyddog Cymorth Polisi Corfforaetho


Ffôn:(01437) 775856

E-bost: Viola.Traynor@pembrokeshire.gov.uk


Cwynion Ombwdsmon

Ar gyfer cwynion i Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Sefydliad annibynnol yw Swyddfa Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus a benodwyd gan Lywodraeth Cymru i chwilio i mewn i gwynion o gamweinyddiad (arferion drwg) yn erbyn gwasanaethau cyhoeddus.

Fel arfer, bydd Swyddfa Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn disgwyl bod eich cwyn wedi cael ei hystyried drwy Bolisi Cwynion y Cyngor yn gyntaf cyn dechrau unrhyw ymchwiliad.

Amanda Davies

Swyddog Diogelu Data a Chwynion

Ffon: (01437) 775503

E-bost: Amanda.Davies@pembrokeshire.gov.ukSwyddog Arolygu

O ran cwynion i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch toriad honedig o’r Cod Ymddygiad gan Gynghorydd, dylid anfon copi o’r gŵyn i’r Swyddog Arolygu hefyd.

Bydd cwynion sy’n cynnwys honiad o doriad o unrhyw ddeddfiad neu reol gyfreithiol gan awdurdod hefyd yn cael eu cyfeirio at y Swyddog Arolygu gan y swyddog cyswllt cwynion perthnasol.

Claire Jones

Ffôn: (01437 776564)

E-bost: claire.jones@pembrokeshire.gov.uk

ID: 526, adolygwyd 09/04/2021