COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cydgyfeirio

Cyllid Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd

Rhwng 2014 a 2020, bydd Cymru yn elwa ar fuddsoddiad gwerth dros £2 biliwn gan Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.

Mae'r cyllid yn helpu i gefnogi pobl i gael gwaith a hyfforddiant, cyflogaeth ieuenctid, ymchwil ac arloesedd, natur gystadleuol busnesau (BBaChau), ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, a chysylltedd a datblygu trefol.
Ynghyd ag arian cyfatebol, bydd y Cyllid Strwythurol yn llywio buddsoddiad o bron £3 biliwn ledled Cymru.

Rhaglenni Cyllid Strwythurol Yn unol â'r Comisiwn Ewropeaidd, caiff buddsoddiadau eu blaenoriaethu yn ôl anghenion a chyfleoedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn y rhanbarthau canlynol:

·         Rhaglenni Gorllewin Cymru, Gogledd Cymru a'r Cymoedd

·         Dwyrain Cymru

Mae Cyllid Strwythurol Ewropeaidd yn cynnwys:

·         Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF)

·         Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Gweinyddir Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

 

Bydd cyllid WEFO yn helpu i symud ymlaen drawsnewidiad y rhanbarth yn economi cynaliadwy a chystadleuol, a hynny trwy fuddsoddi mewn ymchwil ac arloesedd a helpu busnesau newydd a busnesau presennol i dyfu. Bydd hefyd yn canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, ynghyd â seilwaith strategol. Bydd Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cael ei defnyddio i fynd i'r afael ag anweithgarwch economaidd, ac i gynyddu sgiliau a chyflogaeth.

I weld Rhaglenni Cyllid Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, ewch i

 

https://gov.wales/funding/eu-funds/?skip=1&lang=cy

 

Dogfen allweddol i gyd-fynd â'r rhaglenni hyn a'r gwaith o ddatblygu unrhyw brosiectau yw'r Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd. I weld y ddogfen hon, ewch i

 

https://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/?skip=1&lang=cy

 

Syniadau sydd ar y gweill a Gweithrediadau a gymeradwywyd

Rheolir y rhaglenni hyn gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO). Mae WEFO yn cyhoeddi rhestr o'r gweithrediadau a gymeradwywyd a'r rheiny sydd yn y cam cynllunio busnes neu wneud cais. Caiff y rhain eu diweddaru bob mis. I weld y dogfennau hyn, ewch i:

 

https://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/approved-projects/?skip=1&lang=cy

 

Gwneud Cais am Gyllid

Mae canllawiau ar gael ar wefan WEFO, ond os hoffech drafod unrhyw syniad am brosiect, gallwch gysylltu ag Uned Ewropeaidd Cyngor Sir Penfro trwy ffonio 01437 776175

 

I weld canllawiau WEFO, ewch i: https://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/?skip=1&lang=cy

ID: 2357, adolygwyd 13/02/2019