COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cydraddoldeb

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 - 24

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 - 24

Tystiolaeth Ategol

FERSIWN HAWDD EI DEALL

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â

Sarah Worby

Swyddog Ymchwil a Pholisi Corfforaethol

Cyngor Sir Penfro

sarah.worby@pembrokeshire.gov.uk 

ID: 587, adolygwyd 04/05/2021

Asesiad Effaith Integredig

Rydym wedi datblygu offeryn i asesu effaith y strategaethau a'r polisïau arfaethedig ynglŷn â materion cydraddoldeb ac amrywiaeth, datblygu cynaliadwy, yr iaith Gymraeg ac iechyd a lles (yn cynnwys tlodi plant).   

Mae'r offeryn Asesiad Effaith Integredig (AEI) yn cael ei gymhwyso i bob penderfyniad a wnawn ynglŷn â pholisi ac arfer ac mae'n sicrhau ein bod yn cyflawni ein hymrwymiadau ynghylch:  

 • cydraddoldeb ac amrywiaeth,
 • datblygu cynaliadwy,
 • yr iaith Gymraeg a
 • materion iechyd a lles

Dylid cwblhau'r AEI cyn gynted ag y bo modd yn y broses o ddatblygu polisi.  Mae'n gofyn cyfres o gwestiynau i'r swyddog arweiniol sy'n gyfrifol am y polisi neu'r arfer sy'n cael ei asesu ynglŷn â phob un o'r themâu sydd wedi ei rhestru uchod.  Gofynnir i'r swyddog ystyried a fydd y polisi neu'r arfer o dan sylw yn effeithio'n gadarnhaol, yn negyddol neu'n niwtral.   

Lle bynnag y rhagwelir effaith negyddol, mae'r AEI yn gofyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r camau sydd wedi eu gweithredu i liniaru'r effeithiau.   

Beth ydym yn ceisio ei gyflawni a pham y mae'n bwysig?   

Mae'n bwysig bod y pethau rydym yn eu gwneud yn gwella cydraddoldeb ac amrywiaeth, datblygu cynaliadwy, defnyddio'r iaith Gymraeg ac iechyd a lles.  Mae'n bwysig hefyd lleihau unrhyw effeithiau negyddol.  Mae modd cynnal asesiadau o effaith ar wahân ar gyfer datblygu cynaliadwy, defnyddio'r iaith Gymraeg ac iechyd a lles ond rydym yn cydnabod bod dull integredig o weithredu yn fwy effeithiol.  Nid yn unig y bydd cyfuno'r gwahanol asesiadau yn gofyn llai o amser, ond bydd hefyd yn sicrhau nad yw effeithiau negyddol a chadarnhaol yn cael eu gweld ar wahân oherwydd eu bod yn aml iawn yn cydberthyn.  Bydd defnyddio'r offeryn yn gyson yn gwella ansawdd bywyd yn Sir Benfro.  

Cyhoeddir yr Asesiadau Effaith Integredig fel rhan o'r papurau ar gyfer y pwyllgor gwneud penderfyniadau perthnasol (h.y. y Cabinet a'r Cyngor).

Dan Shaw

Rheolwr Cynllunio Corfforaethol
01437 775857

ID: 588, adolygwyd 04/01/2021

Ymgyrch Dim Goddefgarwch i Hiliaeth yng Nghymru Race Council Cymru

Ymgyrch Dim Goddefgarwch i Hiliaeth yng Nghymru Race Council Cymru

Datganiad o Fwriad Cyngor Sir Penfro

Mae Cyngor Sir Penfro yn croesawu lled a dyfnder traddodiad, cred a diwylliant y gymuned.

Mae'n ceisio creu, cynnal a hyrwyddo cymuned lle mae pob unigolyn yn cael ei drin yn deg ac yn gyfartal beth bynnag fo'i hil.

Mae Cyngor Sir Penfro yn cadarnhau ei ymrwymiad tuag at bolisi o gyfleoedd cyfartal mewn cyflogaeth ac wrth gyflenwi gwasanaethau.

Bydd unigolion yn cael eu dewis a'u trin ar sail eu rhinweddau a galluoedd perthnasol ac yn derbyn cyfleoedd cyfartal a theg o fewn Cyngor Sir Penfro.

I'r un graddau, rydym yn cadarnhau ein hymrwymiad i ddelio â staff, cleientiaid, cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth yn unol â'r polisi hwn.

Mae Cyngor Sir Penfro yn ymrwymo i gadw at Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a darparu gwasanaethau teg a chyfartal i bobl o bob cefndir hil a chefndiroedd eraill â nodweddion gwarchodedig.

Nod y polisi hwn yw sicrhau nad oes unrhyw ymgeisydd am swydd neu ddefnyddiwr/ymwelydd/gwestai yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar unrhyw sail nad yw'n berthnasol i arferion cyflogaeth da. Rydym wedi ymrwymo i raglen weithredu i sicrhau bod y polisi hwn yn llwyr effeithiol.

Datganiad Polisi Cyngor Sir Penfro

Mae Cyngor Sir Penfro yn ymrwymo i hyrwyddo polisi dim goddefgarwch i hiliaeth ledled Cyngor Sir Penfro, sy'n golygu fel a ganlyn:

•   Byddwn yn gwrthsefyll hiliaeth ac yn hyrwyddo cymdeithas fwy cynhwysol a chyfartal i bawb

•   Ni fyddwn yn goddef unrhyw ragfarn hiliol, camwahaniaethu, aflonyddwch, erledigaeth, cam-drin na thrais yn erbyn unrhyw unigolyn

•   Byddwn yn cydsefyll, yn dod at ein gilydd, ac yn gwrthwynebu hiliaeth yn ei holl ffurfiau

•   Byddwn yn hyrwyddo cysylltiadau hiliol da rhwng pobl o gefndiroedd ethnig amrywiol yng Nghyngor Sir Penfro

•   Byddwn yn hybu cyfleoedd cyfartal a theg i bobl o gefndiroedd ethnig amrywiol ennill dyrchafiad

•   Byddwn yn diddymu unrhyw arferion anghyfreithlon mewn perthynas ag aflonyddwch, cam-drin, erledigaeth a gwahaniaethu ar sail hil

Cyfrifoldeb Cyngor Sir Penfro

Mae gan bob unigolyn ar bob lefel gyfrifoldebau penodol. Dibynnir cysylltiadau ac arferion da a'r gamp o gyflawni cymuned gynhwysol ar bob aelod o Gyngor Sir Penfro yn trin ei gyd-aelodau/defnyddwyr/ymwelwyr gyda pharch ac urddas. Felly, disgwylir i bob unigolyn wneud y canlynol:

1. Cydweithredu â mesurau er mwyn hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i ddiddymu camwahaniaethu anghyfreithlon.

2.  Trin pob un aelod o staff mewn ffordd deg ac anwahaniaethol, gan barchu unrhyw wahaniaethau.

3.  Peidio â gwahaniaethu pan all aelodau o’r fath fod mewn sefyllfa o rym dros eraill.

4.  Peidio â cheisio ysgogi neu annog pobl eraill i ymddwyn mewn ffyrdd gwahaniaethol.

5.  Peidio ag erlid neu geisio erlid unrhyw un sydd wedi lleisio cwynion am gamwahaniaethu, aflonyddwch, erledigaeth neu gam-drin, neu sydd wedi darparu gwybodaeth ynglŷn â chamwahaniaethu.

6.  Diddymu achosion o aflonyddu, cam-drin neu fygwth eraill ar sail eu hil neu ethnigrwydd – er enghraifft, trwy geisio eu hannog i beidio â gwneud cais am swyddi gwag neu gyfleoedd gwirfoddoli o fewn Cyngor Sir Penfro.

7.  Hysbysu unigolyn priodol os oes unrhyw fath o gamwahaniaethu, aflonyddwch  neu erledigaeth yn digwydd.

8.  Cymryd camau gweithredu priodol pan fo’n cael ei hysbysu fod gweithred neu weithredoedd o gamwahaniaethu, aflonyddwch neu erledigaeth wedi digwydd

Monitro

Polisi Cyngor Sir Penfro yw monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws pob agwedd o'i weithgarwch. Mae hyn yn cynnwys:

•   Derbyn a recriwtio staff, gwirfoddolwyr, aelodau, defnyddwyr ac ymwelwyr

•   Nifer a natur y cwynion, cwynion cyflogaeth a chamau disgyblu

•   Cyfraddau ymddiswyddo a thynnu yn ôl staff, cleientiaid, cwsmeriaid a/neu ddefnyddwyr gwasanaeth

Bydd gwaith monitro o'r math hwn yn datgelu a oes unrhyw grwpiau penodol dan anfantais ac a ydynt yn derbyn triniaeth deg a chyfiawn mewn perthynas â naill ai eu cyflogaeth neu eu defnydd o Gyngor Sir Penfro. Pan ddarganfyddir arferion annheg trwy’r broses fonitro, bydd angen cymryd camau gweithredu angenrheidiol i unioni'r anfantais.

ID: 589, adolygwyd 03/03/2021

Pam Ydym ni'n Gofyn Cwestiynau Cydraddoldeb a'r Gymraeg?

Pan fyddwn yn cynnig newid neu'n datblygu polisi neu wasanaeth, mae angen i ni gwblhau Asesiad Effaith Integredig (AEI). Diben hyn yw dangos ein bod ni wedi ystyried yr effaith botensial ar y sawl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig, y rhai ar incwm isel ac a'r Gymraeg. Mae'r Asesiad o Effaith Integredig yn gofyn i ni hefyd ddisgrifio pa gamau fyddwn ni'n eu cymryd i leihau unrhyw effeithiau negyddol a ragwelir a nodi a gwelia unrhyw effeithiau cadarnhaol posibl.

Gofynnwn gwestiynau am nodweddion gwarchodedig a'r Gymraeg er mwyn ein helpu ni i gasglu tystiolaeth i seilio'n Asesiad arnynt. Lle byddwn yn casglu gwybodaeth drwy'r adran Dweud eich Dweud ar ein gwefan, byddwn yn gwneud hynny yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd

Rydym wedi datblygu set safonol o gwestiynau, yr anogwn bob adran yn y Cyngor i'w defnyddio. Pwrpas hyn yw helpu sicrhau bod gennym ddull cyson o droi at hyn ar draws y sefydliad. 

Cydraddoldeb a Nodweddion Gwarchodedig - Cwestiynau Safonol

Dyma'r naw nodwedd, sy'n cael eu gwarchod dan Ddeddf Cydraddoldeb 2011:

 • Oedran
 • Anabledd
 • Ailbennu rhywedd
 • Priodas a phartneriaeth sifil
 • Beichiogrwydd a mamolaeth
 • Hil
 • Credydd neu gred
 • Rhyw
 • Cyfeiriadedd rhywiol

Yn ogystal, rydym yn cynnwys cwestiwn safonol am gyfrifoldebau gofalgar yn aml, gan fod hyn yn ein helpu i gael dealltwriaeth ehangach mewn perthynas ag anabledd.

Oedran

Ydych chi? (ticiwch un yn unig)

 • 16 oed neu iau
 • 17 - 24 oed
 • 25 - 64 oed
 • 65 - 74 oed
 • 75 oed neu'n hŷn
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Beichiogrwydd a mamolaeth/tadolaeth

Nodwch a oes unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol i chi (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

 • Rwy'n disgwyl babi
 • Rydw i wedi cael babi yn ystod y chwe mis diwethaf
 • Rydw i ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd
 • Rydw i ar gyfnod tadolaeth ar hyn o bryd
 • Dim un o'r rhain
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Rhyw

Sut byddech chi'n disgrifio'ch hun? (ticiwch un yn unig)

 • Gwryw
 • Benyw
 • Maen'n well gan dymor arall
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Anabledd

Ydy eich gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cael eu cyfyngu arnynt oherwydd problem iechyd neu anabledd sydd wedi para neu y mae disgwyl iddynt bara 12 mis o leiaf? (ticiwch un yn unig)

 • Ydyn
 • Nac ydyn
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Ailbennu rhywedd

Ydy'ch rhywedd bresennol yr un fath ag yr un a bennwyd i chi pan gawsoch eich geni? (ticiwch un yn unig)

 • Ydy
 • Nac ydy
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Cyfrifoldebau gofalgar

Ydych chi'n darparu gofal cyson, di-dâl, sylweddol i berthynas, cyfaill neu gymydog sy'n methu ymdopi gartref heb help oherwydd salwch, oedran neu anabledd? (ticiwch un yn unig)

 • Ydw
 • Nac ydyw
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Cyfeiriadedd rhywiol

Beth yw'ch cyfeiriadedd rhywiol (ticiwch un yn unig)

 • Heterorywiol/syth
 • Gŵr hoyw
 • Menyw hoyw/lesbiad
 • Deurywiol
 • Arall
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Grŵp ethnig

Beth yw'ch grŵp ethnig? (ticiwch un yn unig)

 • Gwyn (Cymraeg, Saesneg, Albanaidd, Gwyddelig, Prydeinig)
 • Gwyn Arall, gan gynnwys Sipsiwn neu Deithwyr Gwyddelig
 • Grwpiau ethnig cymysg / amryfal
 • Asiaidd / Asiaidd Prydeinig
 • Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig
 • Gwell gennyf beidio â dweud
 • Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch)

Priodas a phartneriaeth sifil

Ydych chi'n? (ticiwch un yn unig)

 • Sengl
 • Priod
 • Mewn Partneriaeth Sifil
 • Wedi ysgaru/gwahanu
 • Gweddw
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Crefydd

Beth yw'ch crefydd? (ticiwch un yn unig)

 • Dim crefydd
 • Cristnogaeth (pob enwad)
 • Bwdhaeth
 • Hindŵaeth
 • Iddewiaeth
 • Islam
 • Siciaeth
 • Gwell gennyf beidio â dweud
 • Unrhyw grefydd arall (nodwch)

Incwm Aelwydydd

Tua faint o incwm sy'n dod i mewn i'ch cartref bob blwyddyn? (ticiwch un yn unig)

 • Dan £15,000
 • £15,001 - £30,000
 • £30,001 - £45,000
 • Dros £45,000
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Cymraeg

Ydych chi'n gallu gofyn mwy nag ychydig eiriau yn Gymraeg (ticiwch un yn unig)

 • Ydych 
 • Nac ydych

Effeithiau ar y Gymraeg - Ymgynghoriadau Ffurfiol

Er mwyn i ni asesu effeithiau tebygol ar y Gymraeg, pan fyddwn yn cynnal ymgynghoriadau ffurfiol, byddwn hefyd yn gofyn: 

Pa effeithiau ydych chi'n teimlo y byddai'r cynnig(au) yn eu cael ar

- cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg

- peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg

Sut y gellid llunio neu ddiwygio'r cynnig(au) er mwyn cael effeithiau cadarnhaol (neu effeithiau cadarnhaol cynyddol) ar

- cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg

- peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sarah Worby
Swyddog Ymchwil a Pholisi Corfforaethol

01437 775263

Sarah.worby@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 590, adolygwyd 10/03/2021

Cydraddoldebau

O dan ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus, mewn grym ers Ebrill 2011, mae'n ofynnol i gyrff y sector gyhoeddus roi sylw priodol i'r canlynol wrth ymarfer eu dyletswyddau:

 • Dileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu, ac erledigaeth ac ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf  
 • Hyrwyddo cydraddoldeb cyfleoedd rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a rhai nad ydynt  
 • Meithrin  perthynas dda rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a rhai nad ydynt

Nodweddion gwarchodedig yw: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, rhyw a cyfeiriadedd rhywiol.

Yng Nghymru ceir hefyd nifer o ddyletswyddau ychwanegol sy'n cynnwys cael Cynllun Cydraddoldeb Strategol; ymgysylltu â rhai mewn grwpiau nodweddion gwarchodedig; datblygu a chyhoeddi asesiadau effaith cydraddoldeb, a darparu ystadegau cyflogaeth.

Yn ogystal, o Ebrill 2021, bydd Llywodraeth Cymru yn gweithredu rhan economaidd-gymdeithasol y dyletswyddau sy'n benodol i Gymru. Mae hyn yn golygu bod rhaid i'r cyngor ystyried sut y gallai ei benderfyniadau helpu i leihau anghydraddoldebau sy'n gysylltiedig ag anfantais economaidd-gymdeithasol wrth wneud penderfyniadau strategol.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:-

Dan Shaw
Rheolwr Cynllunio Corfforaethol
dan.shaw@pembrokeshire.gov.uk
01437 775857

 

ID: 585, adolygwyd 04/01/2021