COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cydraddoldeb

Pam rydym yn gofyn cwestiynau monitro cydraddoldeb a’r iaith Gymraeg

Pan fyddwn yn cynnig newid neu'n datblygu polisi neu wasanaeth, mae angen i ni gwblhau Asesiad Effaith Integredig (AEI). Diben hyn yw dangos ein bod ni wedi ystyried yr effaith botensial ar y sawl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig a'r Gymraeg. Mae'r Asesiad o Effaith Integredig yn gofyn i ni hefyd ddisgrifio pa gamau fyddwn ni'n eu cymryd i leihau unrhyw effeithiau negyddol disgwyliedig, lle bo'n berthnasol.

Gofynnwn gwestiynau am nodweddion gwarchodedig a'r Gymraeg er mwyn ein helpu ni i gasglu tystiolaeth i seilio'n Asesiad arnynt. Defnyddir y wybodaeth a gasglwn at ddibenion ystadegol yn unig.

Rydym wedi datblygu set safonol o gwestiynau, yr anogwn bob adran yn y Cyngor i'w defnyddio. Pwrpas hyn yw helpu sicrhau bod gennym ddull cyson o droi at hyn ar draws y sefydliad. Mae'r cwestiynau a ddefnyddiwn yn seiliedig ar gwestiynau a ddatblygwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Anhysbysedd a Chyfrinachedd

Lle bo'n bosibl, byddwn yn casglu gwybodaeth am nodweddion gwarchodedig a'r Gymraeg yn ddienw (h.y. ni fyddwn yn gofyn i chi am eich enw, cod post, rhif yswiriant gwladol ac ati, a fyddai'n ein  galluogi i'ch adnabod chi'n unigol).   Mewn rhai achosion, gallai fod angen i ni ofyn am wybodaeth am nodweddion gwarchodedig a'r Gymraeg ar yr un pryd ag y gofynnwn am wybodaeth, sy'n golygu y gallai fod modd i ni eich adnabod chi'n unigol. Os byddwn yn gwneud hyn, byddwn yn trin y wybodaeth yn gyfrinachol ac yn ei thrin yn unol â Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2016 a Deddf Diogelu Data 2018.

Cydraddoldeb a Nodweddion Gwarchodedig - Cwestiynau Safonol

Dyma'r naw nodwedd, sy'n cael eu gwarchod dan Ddeddf Cydraddoldeb 2011:

 • Oedran
 • Anabledd
 • Ailbennu rhywedd
 • Priodas a phartneriaeth sifil
 • Beichiogrwydd a mamolaeth
 • Hil
 • Credydd neu gred
 • Rhyw
 • Cyfeiriadedd rhywiol

Yn ogystal, rydym yn cynnwys cwestiwn safonol am gyfrifoldebau gofalgar yn aml, gan fod hyn yn ein helpu i gael dealltwriaeth ehangach mewn perthynas ag anabledd.

Oedran

Ydych chi? (ticiwch un yn unig)

 • 16 oed neu iau
 • 17 - 24 oed
 • 25 - 64 oed
 • 65 - 74 oed
 • 75 oed neu'n hŷn
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Beichiogrwydd a mamolaeth/tadolaeth

Nodwch a oes unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol i chi (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

 • Rwy'n disgwyl babi
 • Rydw i wedi cael babi yn ystod y chwe mis diwethaf
 • Rydw i ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd
 • Rydw i ar gyfnod tadolaeth ar hyn o bryd
 • Dim un o'r rhain
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Rhyw

Sut byddech chi'n disgrifio'ch hun? (ticiwch un yn unig)

 • Gwryw
 • Benyw
 • Maen'n well gan dymor arall
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Anabledd

Ydy eich gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cael eu cyfyngu arnynt oherwydd problem iechyd neu anabledd sydd wedi para neu y mae disgwyl iddynt bara 12 mis o leiaf? (ticiwch un yn unig)

 • Ydyn
 • Nac ydyn
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Ailbennu rhywedd

Ydy'ch rhywedd bresennol yr un fath ag yr un a bennwyd i chi pan gawsoch eich geni? (ticiwch un yn unig)

 • Ydy
 • Nac ydy
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Cyfrifoldebau gofalgar

Ydych chi'n darparu gofal cyson, di-dâl, sylweddol i berthynas, cyfaill neu gymydog sy'n methu ymdopi gartref heb help oherwydd salwch, oedran neu anabledd? (ticiwch un yn unig)

 • Ydw
 • Nac ydyw
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Cyfeiriadedd rhywiol

Beth yw'ch cyfeiriadedd rhywiol (ticiwch un yn unig)

 • Heterorywiol/syth
 • Gŵr hoyw
 • Menyw hoyw/lesbiad
 • Deurywiol
 • Arall
 • Gwell gennyf beidio â dweud

  

Grŵp ethnig

Beth yw'ch grŵp ethnig? (ticiwch un yn unig)

 • Gwyn (Cymraeg, Saesneg, Albanaidd, Gwyddelig, Prydeinig)
 • Gwyn Arall, gan gynnwys Sipsiwn neu Deithwyr Gwyddelig
 • Grwpiau ethnig cymysg / amryfal
 • Asiaidd / Asiaidd Prydeinig
 • Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig
 • Gwell gennyf beidio â dweud
 • Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch)

Priodas a phartneriaeth sifil

Ydych chi'n? (ticiwch un yn unig)

 • Sengl
 • Priod
 • Mewn Partneriaeth Sifil
 • Wedi ysgaru/gwahanu
 • Gweddw
 • Gwell gennyf beidio â dweud

Crefydd

Beth yw'ch crefydd? (ticiwch un yn unig)

 • Dim crefydd
 • Cristnogaeth (pob enwad)
 • Bwdhaeth
 • Hindŵaeth
 • Iddewiaeth
 • Islam
 • Siciaeth
 • Gwell gennyf beidio â dweud
 • Unrhyw grefydd arall (nodwch)

 

Yn olaf byddwn yn gofyn: 

Os ydych chi'n meddwl bod unrhyw rai o'r canlynol wedi dylanwadu (yn gadarnhaol neu'n negyddol) ar eich ymateb i'r holiadur hwn: eich tras ethnig, rhyw, oedran, statws priodasol, tuedd rywiol, anabledd, ailbennu rhywedd, daliadau crefyddol neu ddim cred, y defnydd o'r Gymraeg, BSL neu ieithoedd eraill, cenedl neu gyfrifoldeb am rai sy'n ddibynnol arnoch, rhowch fanylion isod, os gwelwch yn dda. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sarah Worby
Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol
01437 775263
Sarah.worby@pembrokeshire.gov.uk

Neu

Dan Shaw
Rheolwr Cynllunio Corfforaethol
01437 775694
Dan.shaw@pembrokeshire.gov.uk

ID: 590, adolygwyd 27/02/2019