Cymhorthdal Incwm

Taliadau Angladdau

Mae Taliad Angladd yn helpu pobl sydd ar incwm isel â chostau hanfodol angladd. Gallwch hawlio Taliad Angladd os ydych chi neu eich partner yn cael Credyd Cynhwysol, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (seiliedig ar incwm), Credyd Pensiwn, Credyd Treth Gwaith lle mae elfen o anabledd neu anabledd difrifol yn rhan o’r budd-dal, Credyd Treth Plant ar gyfradd uwch na’r elfen deulu, neu Fudd-dal Tai. 

Nid yw cynilion yn effeithio ar Daliadau Angladd, ac ni fydd hawlio Taliad Angladd yn effeithio ar fudd-daliadau eraill.

Gallwch lawrlwytho ffurflen (SF200) i wneud cais am y grant hwn o GOV.UK neu gallwch gysylltu â Llinell Gymorth Gwasanaeth Profedigaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau:

Ffôn: 0345 606 0265

Llinell Gymraeg: 0345 606 0275

Ffondestun: 0345 606 0285

ID: 2170, adolygwyd 09/09/2021