Cymhorthdal Incwm

Taliadau Tanwydd Gaeaf

Lywodraeth Cymru

Fel rhan o becyn cymorth o dros £50 miliwn i fynd i’r afael â’r pwysau dybryd ar gostau bywyd, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu dros £38 miliwn drwy Gynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf.

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad untro o £100 i fynd tuag at dalu eu biliau tanwydd ar y grid dros y gaeaf.

Mae'r cynllun yn agored i aelwydydd lle mae un aelod yn derbyn budd-daliadau oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd (ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022):

 • Cymhorthdal Incwm, neu
 • Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, neu
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, neu
 • Credyd Cynhwysol, neu
 • Credydau Treth Gwaith

Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd cymwys waeth a ydynt yn talu am eu tanwydd ar fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bil bob chwarter.

Mae enghreifftiau o aelwyd cymwys ar gyfer y cynllun hwn isod:

 

Person sengl

Pâr

Eich bod yn gwneud cais i’r cynllun ar 18 Chwefror 2022 neu cyn hynny

Eich bod chi neu’ch partner yn gwneud cais i’r cynllun ar 18 Chwefror 2022 neu cyn hynny

Eich bod yn gyfrifol am dalu’r biliau tanwydd ar y grid yn eich cartref

Eich bod chi, eich partner neu’r ddau ohonoch yn gyfrifol am dalu’r biliau tanwydd ar y grid yn eich cartref

Eich bod yn derbyn budd-dal oedran gweithio cymwys sy’n dibynnu ar brawf modd ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Credydau Treth Gwaith

 

Eich bod chi, eich partner neu’r ddau ohonoch yn derbyn budd-dal oedran gweithio cymwys sy’n dibynnu ar brawf modd ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Credydau Treth Gwaith

 

Nid ydych wedi derbyn taliad o dan y cynllun yn y gorffennol

Nid ydych chi na’ch partner wedi derbyn taliad o dan y cynllun yn y gorffennol

 

Byddwn yn ysgrifennu at aelwydydd y credwn sy'n gymwys yn eu cynghori ar sut i wneud cais ac i geisio gwybodaeth sylfaenol i gefnogi'r hawliad ynghyd â manylion i alluogi'r taliad. Fel arall, gall unigolion sy'n credu y gallent fod yn gymwys i gael y taliad hwn gyflwyno cais trwy ein gwefan o 13 Rhagfyr 2021.

Rhaid i bob cais ddod i law cyn 18 Chwefror 2022. Gwneir taliadau i’r ymgeiswyr llwyddiannus rhwng mis Ionawr hyd at ddiwedd mis Mawrth 2022.

Nid ydych yn gymwys i gael y taliad hwn os ydych chi neu'ch partner yn talu am eich tanwydd oddi ar y grid. Os oes angen cymorth ariannol arnoch gyda chostau tanwydd oddi ar y grid, gallwch wneud cais i'r Gronfa Cymorth Dewisol am gymorth

Os ydych chi'n profi caledi ariannol difrifol, efallai yr hoffech wneud cais i'r Gronfa Cymorth Dewisol

Dyma gynllun ar wahân i’r taliad tanwydd gaeaf i bensiynwyr ac fe’i cynigir gan Lywodraeth y DU.

Sut i wneud cais

Mae angen i ymgeiswyr lenwi’r ffurflen ar-lein (neu gais dros y ffôn i’r rhai hynny nad oes ganddynt fynediad i’r rhyngrwyd), a darparu’r canlynol:

 • Eich enw a chyfeiriad, manylion cyswllt megis rhif ffôn a chyfeiriad e-bost
 • Dyddiad geni
 • Rhif yswiriant gwladol
 • Rhif hawlio os ydych yn derbyn budd-dal tai / gostyngiad i’r dreth gyngor
 • Os yw eich partner yn derbyn y budd-dal cymwys, bydd hefyd angen ei ddyddiad geni a’i rif yswiriant gwladol arnom.
 • Datganiad banc yn dangos eich enw, cyfeiriad, rhif y cyfrif a chod didoli.
 • Os nad chi sy’n talu’r biliau, dogfennau i ddangos eich bod yn gyfrifol am y bil ynni, e.e. cytundeb tenantiaeth yn dangos eich bod yn atebol i dalu’r rhain i’r bwrdd nwy/trydan.

Os ydych yn cael problemau’n llenwi’r ffurflen gais, cysylltwch â ni drwy e-bost gan ddefnyddio winterfuelpayments@pembrokeshire.gov.uk neu drwy ffonio 01437 764551 a bydd modd inni eich helpu chi.

Caiff pob cais ei groeswirio yn erbyn cofnodion y dreth gyngor, cofnodion gostyngiadau i’r dreth gyngor, budd-dal tai, yr Adran Gwaith a Phensiynau, a CIFAS.

 

Gwnewch Gais Nawr

 

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich data, gweler ein nodyn preifatrwydd ar gyfer taliadau tanwydd gaeaf: 

Nodyn preifatrwydd Llywodraeth Cymru

Cynllun Cartrefi Cynnes Nyth Llywodraeth Cymru

Mae Cynllun Cartrefi Cynnes Nyth Llywodraeth Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac, os ydych yn gymwys, pecyn o welliannau sy’n effeithlon o ran ynni i'r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio. Gall hyn leihau eich biliau ynni a gall fod o fudd i'ch iechyd a'ch llesiant. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch radffôn ar 0808 808 2244 neu fynd i Nyth 

 

Lywodraeth DU

Os cawsoch eich geni ar 5 Gorffennaf 1952 neu cyn hynny, efallai y byddwch yn gymwys i gael taliadau i helpu gyda biliau gwresogi, sef y Taliadau Tanwydd Gaeaf. Fel arfer byddwch yn cael Taliad Tanwydd Gaeaf yn awtomatig os ydych yn cael Pensiwn y Wladwriaeth neu fudd-dal nawdd cymdeithasol arall (nid Budd-dal Tai, Gostyngiad yn y Dreth Gyngor, Budd-dal Plant neu Gredyd Cynhwyso). Telir y taliadau yn awtomatig rhwng Tachwedd a Rhagfyr.   

Os ydych yn gymwys, ond nid yn cael eich talu’n awtomatig, gallwch wneud cais i’r Ganolfan Taliad Tanwydd Gaeaf:

Ffôn: 08459 15 15 15

Ffontestun: 0845 606 0285

Neu gallwch lawrlwytho ffurflen yn GOV.UK a’i hanfon i’r Ganolfan Taliad Tanwydd Gaeaf, Mail Handling Site A, Wolverhampton, WV98 1LR.

ID: 2172, adolygwyd 21/12/2021