COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cymhorthion Byw o Ddydd i Ddydd

Plygu ac Estyn

 

Gwisgo
Grab Stick

Ffon Gydio

Teclynnau defnyddiol, amrywiol eu cynllun, i’ch helpu i godi eitemau o’r llawr neu i estyn a chydio mewn eitemau (ysgafn) uwch. 

 Long Shoe Horn

Siasbi â Choes Hir (Long Handled Shoe Horn)

Gall hwn eich helpu i wisgo esgidiau os ydych yn cael trafferth plygu 

Elastic Shoe Laces

Carrai Esgidiau Elastig

Gall y rhain fod yn ddefnyddiol os ydych yn cael trafferth clymu carrai neu’n cael trafferth plygu.

Sock Aid

Cymorth Gwisgo Sanau (Sock Aid)  You Tube

Nid oes angen i chi blygu i estyn am eich traed – dim ond gosod eich hosan dros y cymorth, ei ollwng i’r llawr a thynnu eich hosan dros eich troed gan ddefnyddio’r clustiau hir. 

Soxon

Soxon Stocking Aid You Tube

Bydd hwn yn eich helpu i chi wisgo sanau a sanau cywasgu yn annibynnol. 

Jobst Stocking Aid

Jobst Stocking Aid You Tube

Dyfais i’ch helpu i wisgo sanau fasgwlaidd neu sanau cywasgu. Mae’n cynnwys ffrâm â gorchudd plastig sydd â dwy handlen ochr a sbwng gafael.

Heel Guide Stocking Aid

Heel Guide Stocking Aid You Tube

Dyfais gwisgo sanau cywasgu â chanllaw sawdl, siâp côn arbennig o lydan a handlenni â nifer o fannau gafael.

Etac Stocky Stocking Aid

Etac Compression Stocking Aid You Tube

Cymorth i’ch helpu i wisgo sanau cywasgu. Mae’n cynnwys darn o ffabrig hirgul sy’n dal yr hosan sydd wedyn yn cael ei thynnu i fyny’r goes â’r tapiau ffabrig gan ddefnyddio un llaw neu’r ddwy. 

Dressing Stick

Ffon Wisgo You Tube

Gall hon eich helpu i wisgo crysau a siacedi, codi trowsusau a dillad isaf neu dynnu sanau.

Trouser Clip

Clip Trowsus

Gall dal eich trowsus i fyny â chlip ar eich crys fod yn ddefnyddiol os bydd angen codi’ch trowsus ag un llaw.  

 

Gyrru
Seat Belt Reacher

Dolen Gwregys Diogelwch You Tube

Dolen gyfleus ar gyfer tynnu eich gwregys diogelwch atoch. Mae’n gynnyrch delfrydol i bobl sydd ag arthritis, poen yn yr ysgwydd neu anawsterau symud, sy’n cael trafferth troi a chydio yn eu gwregys diogelwch. Mae’n hawdd ei glymu i’ch gwregys diogelwch ac ni fydd angen cyfarpar arnoch i wneud hynny

 

Gardd
Adjustable Hanging Basket

Basged Grog sy’n Codi ac yn Gostwng

Tynnwch y fasged i lawr i hwyluso’r gwaith o roi dŵr a gofalu am y blodau.

Long Handled Garden Tools

Cyfarpar Garddio â Choesau Hir

Mae’r rhain yn lleihau’r angen i blygu yn yr ardd.

Garden Kneeler

Pad Penlinio You Tube

Mae hwn yn eich helpu i benlinio’n gyfforddus wrth arddio. Mae’n eich galluogi i godi’n fwy hwylus ar ôl penlinio ac mae ganddo sedd gwiltiog, feddal a breichiau cynhaliol serth. Mae’n gymorth i leihau poen cefn hyd yr eithaf.

 

Cartref
Letter Box Catcher

Cawell Lythyrau (Post Catcher)

Dim rhagor o blygu i godi’r post!

Long Handled Door Wedge

Lletem Ddrws â Choes Hir

Mae’n dileu’r angen i blygu i roi’r lletem yn ei le.

Long Handled Milk Bottle Holder

Ffrâm Poteli Llaeth â Dolen Hir

Dim rhagor o blygu i godi llaeth o garreg eich drws.

Over Furniture Table

Trosfwrdd (Over Furniture Table)

Gall bwrdd o’r math hwn eich helpu os ydych yn cael trafferth dal eitemau, bwyta neu estyn i’r ochr pan fyddwch yn eistedd ar gadair freichiau neu yn eich gwely.

 

Cegin
Halogen Oven

 Ffwrn Ficrodonau Gyfunol

Ddim yn gallu plygu i lawr i'r brif ffwrn neu'n cael anhawster gyda phwysau bwyd? Mae'r ffyrnau microdonau hyn ar gyfer yr arwyneb gwaith yn cynnig mwy o hyblygrwydd wrth goginio na microdon arferol. Maent yn cyfuno ynni microdonau, gril a gwres darfudiad (aer poeth sy'n cael ei wyntyllu), ac felly gallant wresogi, rhostio, crimpio a brownio bwyd yn yr un modd â ffwrn gonfensiynol.

Halogen Oven

Ffwrn Halogen

A ydych yn methu plygu i lawr at eich ffwrn neu’n cael trafferth oherwydd pwysau’r bwyd? Mae ffyrnau halogen yn boptai pen bwrdd rhad. Honnir eu bod yn gallu coginio bwyd yn gynt ac yn fwy effeithiol na’ch prif ffwrn. 

Mini Oven

Ffwrn Fach (Mini Oven)

Mae’r ffyrnau hyn, y gellir eu rhoi ar gownter y gegin, yn eich galluogi i barhau i rostio neu grilio bwyd heb orfod plygu i ddefnyddio ffwrn isel. Mae rhai modelau yn cynnwys hob ar gyfer sosbenni hefyd.

 

Gofal Personol
Long Handled Hair Brush

Biobidet

Sedd toiled y gellir ei chysylltu â'r mwyafrif o doiledau confensiynol i alluogi unigolyn i ymolchi a’i chwythsychu ei hun wrth eistedd, wedi iddo orffen ar y toiled.

Long Handled Hair Brush

Brws Gwallt â Choes Hir

Ar gyfer pobl sy’n methu codi eu breichiau rhyw lawer.

Long Handled sponge

Sbwng â Choes Hir

Gyda choesau hir sy’n plygu, mae’r rhain yn caniatáu i bobl ymolchi eu corff cyfan heb gymorth.

Shower Head Holder

Daliwr Pen Cawod (Suction Holder Shower Cup)

Mae’r daliwr yn galluogi i’r sawl sy’n ei ddefnyddio osod pen y gawod yn y lle iawn ar gyfer eu gofynion. Nid oes angen drilio, bydd y daliwr yn glynu’n gyflym ac yn hwylus wrth deils glân neu unrhyw arwyneb enamel gwastad difandwll mewn eiliadau. Mae cwpan sugno cryf yn cadw’r daliwr yn ei le heb symud. Mae’n gymorth delfrydol i deithwyr.

Bottom Wiper

Sychwr Pen Ôl You Tube

Mae gan y sychwr goes hir a phapur toiled ar un pen er mwyn i’r defnyddiwr allu ymestyn ymhellach. Cynllunnir y cyfarpar i hyrwyddo annibyniaeth wrth gyflawni tasgau hylendid personol ar ôl defnyddio’r toiled, yn enwedig os na fedrwch symud eich breichiau rhyw lawer neu os na allwch estyn yn ddigon pell. Mae’r gwahanol fathau o sychwyr yn defnyddio ystod o ddulliau o osod a gollwng y papur toiled.

 

Anifeiliaid Anwes
Long Handled Hair Brush

Rhaw Faw â Choes Hir

I hwyluso codi baw eich anifail anwes.

Long Handled Pet Bowl

Powlen â Dolen Hir (No Bend Pet Bowl)

Dim rhagor o blygu i ail-lenwi powlenni eich anifail anwes.

 

ID: 4571, adolygwyd 24/08/2021