Cymorth a Thai

Cymdeithas Tai Wales and West

GWASANAETH CYMORTH I BOBL HŶN

Ar gael ar gyfer:  Pobl 50 oed a throsodd sy'n byw yng Ngheredigion a Gogledd Sir Benfro.

Gwasanaeth:  Cymorth a Chyngor

Cyswllt:  Gwyneth Hughes-Phillips, 01239 712033 / 01239 712000 -  gwyneth.hughes-phillips@wwha.co.uk

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael beth bynnag fo'r ddeiliadaeth;  os ydych yn rhentu neu'n berchen ar eich cartref eich hun.  Mae'n Swyddogion Llety â Chymorth yn darparu gwasanaeth cymorth sy'n gysylltiedig â thai ac y mae angen mawr amdano, ac mae'r mathau o gymorth a ddarparir fel a ganlyn:

 • rheoli'r gwaith o gynnal a chadw eich cartref
 • manteisio ar fudd-daliadau
 • cymryd rhan yn y gymuned
 • yn ystod cyfnodau o brofedigaeth
 • manteisio ar wasanaethau gofal
 • sefydlu systemau larwm neu dechnoleg gynorthwyol
 • cyngor ynghylch dewisiadau tai eraill
 • manteisio ar addasiadau ac offer

Mae'r gwasanaeth cymorth hwn:

 • ar gael i unrhyw berson hŷn sy'n byw mewn unrhyw fath o ddeiliadaeth (meddiannydd sy'n berchennog neu rywun sy'n byw mewn llety rhent).  Yn ogystal, mae modd i ni drefnu ymweliadau i ysbytai/cartrefi preswyl yn ôl yr angen.
 • yn cael ei ddarparu am y cyfnod y bydd ei angen;  ni cheir terfyn amser tra bod anghenion cymorth wedi cael eu nodi
 • ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg;  pa un bynnag yw'r iaith sy'n cael ei ffafrio gan ddefnyddiwr y gwasanaeth.
 • yn gyfrinachol iawn.
 • am ddim.

Derbynnir cyfeiriadau i'r gwasanaeth gan wasanaethau statudol, hunan-gyfeiriadau a chan asiantaethau o'r sector gwirfoddol.  Bydd Swyddogion Cymorth yn ymweld â chi yn eich cartref er mwyn asesu eich anghenion ac er mwyn gweld pa gymorth y byddai modd ei ddarparu.  Byddant yn darparu cymorth sy'n gysylltiedig â thai i chi nes y byddwch yn hapus bod eich anghenion wedi cael eu bodloni.  Mae modd i'r cymorth fod yn eich cartref neu mewn lleoliad o'ch dewis megis caffi neu ganolfan alw heibio.​

ID: 2088, adolygwyd 05/03/2019