Cymorth a Thai

Cefnogi Pobl

Mae Cefnogi Pobl yn ariannu, monitro a datblygu gwasanaethau cymorth sy’n gysylltiedig â thai i bobl ifanc 16 oed a throsodd sy’n agored i niwed. Mae cymorth sy’n gysylltiedig â thai, sy’n cael ei ddarparu gan ddarparwyr gwasanaeth arbenigol, yn helpu pobl i fyw’n annibynnol, i setlo mewn cartref newydd, neu i ddal i fyw yn eu cartref eu hunain. Gall gwasanaethau Cefnogi Pobl leihau ac atal digartrefedd, cadw mewn ysbyty, unigrwydd a theimlad o fod ar wahân, a gofal sefydliadol.

Pa wasanaethau mae Cefnogi Pobl yn eu hariannu?

 • Tai â chymorth
 • Tai gwarchod
 • Hostel i’r digartref
 • Lloches i fenywod
 • Cymorth tenantiaeth yn eich cartref ac mewn cartrefi grŵp

Pa gefnogaeth y gellir ei chynnig?

 • Gwybodaeth am asiantaethau eraill a all helpu, gan gynnwys y rhai hynny sy’n darparu addysg, gwaith, cyfleoedd i wirfoddoli a hyfforddiant
 • Mynediad at lety â warden / llety sy’n cael ei reoli drwy gynllun
 • Cymorth i setlo yn eich cartref, i gadw eich cartref ac i reoli tenantiaeth
 • Cymorth i reoli cyllid, talu biliau a chael y gorau o’r arian y mae pobl yn ei ennill
 • Cymorth i ddatblygu sgiliau byw
 • Cymorth i gyfarfod pobl ac i ymuno â gweithgareddau cymdeithasol
 • Cymorth i symud i lety diogelach / mwy priodol
 • Cymorth i wella eich diogelwch a’ch sicrwydd personol

Sut i wneud cais

Bydd angen i chi gysylltu â’r darparwr gwasanaeth a fyddai’n gallu diwallu eich anghenion orau. Os ydych yn bodloni’r meini prawf derbyn ac os oes lle, yna byddwch yn cael eich derbyn i’r cynllun. Gall Cyfarwyddiadur Gwasanaethau Cefnogi Pobl eich helpu i gysylltu â’r gwasanaeth y mae arnoch ei angen. 

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r tîm:

Ffôn 01437 774551
E-bost: supporting.people@pembrokeshire.gov.uk

Ffurflenni a Lawrlwythiadau

Outcomes Guidance

Crynodeb o Gyfeiriadur Gwasanaethau   

Ffurflenni Ar-Lein

Ar gyfer data a gasglwyd 1 Ebrill 2022 i 30 Medi 2022

Holiadur Canlyniadau Gadael

 

 

ID: 2086, adolygwyd 19/04/2022