Cymorth i Wneud Penderfyniadau

Eiriolaeth

Beth yw Eiriolaeth?

Mae eiriol yn golygu siarad o blaid rhywun. Mae Eiriolaeth yn ymwneud â sicrhau fod llais pobl yn cael ei glywed ac yn cael gwrandawiad. 
Mae'n ymwneud â helpu pobl i wneud dewisiadau drostynt eu hunain mewn bywyd. 
Mae'n rhoi cyfle i bobl fod mor annibynnol ag y dymunant fod.

Gallwch dderbyn cefnogaeth gan eiriolwr pan fyddwch yn :

 • Gwneud cwyn
 • Herio penderfyniad a wnaed am wasanaeth yr ydych chi'n ei dderbyn
 • Gwneud penderfyniad ynghylch gwasanaeth y gall fod ei angen arnoch.

Mae mathau gwahanol o eiriolaeth:

Cyffredinol

Mae eiriolaeth gyffredinol neu generig yn cefnogi pobl sy'n teimlo nad ydyn nhw'n gallu mynegi'u barn neu rai sy'n teimlo nad oes neb yn gwrando arnyn nhw.

Mae Canolfan Byw Annibynnol Dewis yn darparu sawl math o eiriol cyffredinol. 

CBA Dewis, Swît 3B Cedar Court, Parc Busnes Havens Head, Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 3LS. 

Ffôn: 01646 629 123 Prif Swyddfa: 01443 827 930

Ffacs: 01443 841 922

e-bost: advocacy@dewiscil.org.uk


Mae Pembrokeshire People First yn darparu gwasanaeth eiriol sy'n cynrychioli buddiannau unigol pobl ag anableddau dysgu sy'n byw yn Sir Benfro. 

Pembrokeshire People First, Tŷ Portcullis, Hen Heol Hakin, Merlins Bridge, Hwlffordd, SA61 1XE. 

Ffôn:  01437 769135

e-bost: advocate@pembrokeshirepeople1st.org.uk

Am ragor o ddarparwyr gwasanaeth eiriol, cysylltwch â PAVS (Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro) ar 01437 769422.

EGMA (IMCA)

Os oes gennych chi neu'r person yr ydych chi'n gofalu amdano anabledd neu salwch sy'n ei gwneud hi'n anodd gwneud penderfyniadau am driniaeth feddygol, anghenion gofal, cyllid ac agweddau eraill ar fywyd bob dydd, gall Eiriolwr Gallu Meddyliol Annibynnol (EGMA) eich helpu.

Mae EGMAod yn gweithio gyda phobl nad ydyn nhw'n meddu ar y gallu i wneud rhai penderfyniadau pwysig, ac nad oes ganddyn nhw neb arall y gellir ymgynghori â nhw er mwyn ceisio adnabod eu dymuniad. Cydlynir y gwasanaeth EGMA ar draws Gorllewin Cymru yn sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin gan Mental Health Matters.

RHAID i EGMA gael ei gyfarwyddo ac yna ei ymgynghori ag ef yn achos pobl nad oes ganddynt y gallu ble nad oes neb arall ar gael i'w cefnogi (heblaw am staff cyflogedig), mewn unrhyw achos:

 • pan fydd corff o'r GIG yn cynnig darparu triniaeth feddygol ddifrifol, neu
 • pan fydd corff o'r GIG neu Awdurdod Lleol yn cynnig trefnu llety (neu newid llety) mewn ysbyty neu gartref gofal, ac y bydd y person yn aros yn yr ysbyty'n hirach na 28 niwrnod, neu y byddan nhw'n aros yn y cartref gofal am fwy nag 8 wythnos.

GELLIR cyfarwyddo EGMA i gefnogi rhywun nad yw'n meddu ar y gallu i wneud penderfyniadau ynghylch:

 • adolygiadau gofal yn ymwneud â llety ble nad oes neb ar gael i ymgynghori â nhw yn achos pobl 16 mlwydd oed neu hŷn
 • achosion Diogelwch Oedolion, waeth a yw teulu, ffrindiau, neu eraill yn ymwneud â'r achos ai peidio, a ble maen nhw'n 18 mlwydd oed neu hŷn

Gellir cyfeirio rhywun gan berson ag awdurdod a dylid eu cyflwyno'n ysgrifenedig drwy lenwi ffurflen gyfeirio a'i hanfon drwy gyfrwng ffacs, e-bost neu'r post/

Pan wneir cyfeiriad ar lafar, dylid llenwi'r ffurflen gyfeirio o fewn 24 awr.

I wybod rhagor am y gwasanaeth EGMA, cysylltwch ag:

EGMA Cymru

Swyddfeydd yr Undeb 
Quarella Road
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 1JW
Ffôn: 01656 649557 neu 01656 651450

E-bost: imca@mhmwales.org

EIMA

Mae Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol (EIMA) wedi cael ei hyfforddi'n arbennig i weithio o fewn i fframwaith y Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 er mwyn cefnogi pobl i ddeall eu hawliau dan y ddeddf a chymryd rhan mewn penderfyniadau sy'n ymwneud â'u gofal a'u triniaeth. Mae dyletswydd gyfreithiol yn bodoli i ddarparu EIMA i bob un sy'n gymwys i'w dderbyn.

Gallwch dderbyn cefnogaeth EIMA os ydych chi:

 • Yn glaf mewnol mewn ysbyty ac yn cael eich asesu neu'n derbyn triniaeth ar gyfer problem iechyd meddwl tra eich bod chi'n aros yno
 • Wedi eich cadw yn yr ysbyty o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl
 • Wedi eich cadw dan amodau Adran fer
 • Yn glaf anffurfiol
 • Yn cael eich ystyried ar gyfer llawdriniaeth niwrolegol ar gyfer anhwylder meddwl neu therapi electrogynhyrfol o dan ddeunaw oed
 • Yn destun Gorchymyn Triniaeth Gymunedol
 • Wedi eich rhyddhau'n amodol neu'n destun gwarchodaeth

I ddysgu mwy am wasanaethau EIMA, cysylltwch ag: 

Eiriolaeth Gorllewin Cymru 

Ffôn: 01437 762935 neu 01267 223197

EIRIOL
Eiriolaeth Iechyd Meddwl yn Sir Gaerfyrddin 
Llawr Cyntaf
59 Stryd y Brenin
Caerfyrddin
SA31 1BA
01267 231122

Gwefannau defnyddiol

Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Hourglass

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2184, adolygwyd 17/09/2021