COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynghori Tai

Cynghor ar Dai

Cyngor ar Dai

Mae’r Tîm Cyngor ar Dai yn darparu cyngor ar dai yn rhad ac am ddim.  Ein nod yw atal digartrefedd trwy gynnig cyngor a chymorth i’ch galluogi i aros yn eich cartref eich hun, neu efallai y gallwn helpu sicrhau llety amgen drwy edrych ar yr holl ddewisiadau tai.  Bydd Swyddog Tai yn gweithio gyda chi i geisio eich atal rhag bod yn ddigartref neu i roi cymorth gyda’ch digartrefedd.

Mae’r Tîm Cyngor ar Dai yn gweithio’n unol â Deddf Tai (Cymru) 2014, a gellir gweld copi ohoni gan ddefnyddio’r ddolen isod, a fydd yn mynd â chi i wefan Llywodraeth Cymru:-

 

Gyda phwy y dylwn i gysylltu os oes gen i broblem o ran tai?

Oriau Swyddfa Cyngor Sir Penfro

Llun i Gwener rhwng 9 a 5 o’r gloch.

Cysylltwch â’r Swyddog Tai ar Ddyletswydd ar 01437 764551 neu drwy’r e-bost housingadvice@pembrokeshire.gov.uk,

Os ydych chi’n mynd i fod yn ddigartref y noson honno, ewch i weld y Swyddog Tai ar Ddyletswydd yn Adain y Gogledd, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP.

 

Tu allan i Oriau Swyddfa Cyngor Sir Penfro

Gwener 5 yr hwyr i 9 y bore dydd Llun.

Cysylltwch â’r Gweithiwr Cymdeithasol ar Ddyletswydd o’r Tîm Allan o Oriau ar 03003 332222

 

Beth yw digartrefedd?

‘Gallech fod yn ddigartref os ydych yn cysgu ar y stryd, os nad oes gennych hawliau i aros lle yr ydych chi, neu os ydych yn byw mewn tŷ sy’n anaddas. Gallwch fod yn ddigartref hyd yn oed os oes gennych do uwch eich pen.’ (Shelter Cymru, 2018)

 

Pa sefyllfa sy’n cyfrif fel bod yn ddigartref?

Nid oes rhaid i chi fod yn cysgu ar y stryd i gael eich dosbarthu’n ddigartref. Gallech fod yn ddigartref yn gyfreithiol os ydych:

 • Yn aros dros dro gyda ffrindiau neu deulu
 • Yn aros mewn hostel neu wely a brecwast
 • Yn byw mewn amodau gorlawn iawn
 • Mewn perygl o drais neu gamdriniaeth yn eich cartref
 • Yn byw mewn amodau gwael sy’n effeithio ar eich iechyd
 • Yn byw yn rhywle lle nad oes gennych hawl gyfreithiol i fyw (e.e. sgwat)
 • Yn byw yn rhywle na allwch fforddio talu amdano heb eich amddifadu eich hun o’r hanfodion sylfaenol
 • Yn cael eich gorfodi i fyw ar wahân i’ch teulu, neu rywun y byddech fel arfer yn byw gydag ef/hi, oherwydd bod eich llety yn anaddas. (Shelter Cymru, 2018)

 

Beth os ydw i’n ddigartref heno?

Os ystyrir eich bod yn ddigartref y noson honno, gall y swyddog ar ddyletswydd gynnig yr opsiynau canlynol i chi;

 • Llety dros dro neu lety argyfwng yn amodol ar gynnal asesiad risg (gall hyn fod yn Sir Benfro neu du hwnt, gan ddibynnu ar amgylchiadau unigol).
 • Darparu gwybodaeth i chi er mwyn i chi gael pecyn cysgu allan.
 • Cyfryngu gyda’ch teulu/ffrind/partner/landlord ac ati i’ch galluogi i aros dros nos.

*Sylwer, nid yw’r rhestr hon yn gyflawn a bydd yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

 

Beth all y Cyngor ei wneud i’m helpu gyda fy mhroblemau tai?

Efallai y gall Swyddog Tai eich helpu gyda’r canlynol:

 • Llenwi ffurflen Gais am Dŷ i ymuno â chofrestr Tai y Cyngor.  I gael mwy o wybodaeth, ewch i  Cartrefi Dewisedig Sir Benfro 
 • Cyngor cyffredinol ar dai, yn cynnwys:
 • Cyngor ar rentu’n breifat
 • Cyngor ar rentu gan yr Awdurdod Lleol neu Gymdeithas Dai
 • Cyngor ar beth i’w wneud os ydych chi’n cael anhawster talu eich morgais
 • Cyfryngu gyda’ch teulu, landlord neu gwmni morgais.
 • Cyfeirio at asiantaethau eraill a allai helpu.
 • Cyngor cyfreithiol sylfaenol am dai.
 • Cyngor ariannol sylfaenol a chyngor sylfaenol ar reoli dyled.
 • Cyfeirio at Dîm Tai Sector Preifat y Cyngor ar gyfer ymholiadau’n ymwneud â dilysrwydd hysbysiadau a hefyd ar gyfer diffygion a pheryglon posibl.
 • Gwneud trefniadau i fynychu Swyddfeydd y Cyngor ar gyfer apwyntiad gyda Swyddog Tai, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

 

Pwy arall allai fy helpu gyda phroblem Tai?

Mae’r sefydliadau canlynol yn gweithio ochr yn ochr â’r Cyngor a’r gwasanaeth y mae ganddo ddyletswydd statudol i’w ddarparu, ac efallai y gall eich helpu neu gynorthwyo gyda’ch problemau tai.

 

Shelter Cymru  

Prif Swyddfa Shelter Cymru, 25 Walter Road, Abertawe, SA1 5NN

Ffôn: 0345 075 5005 

Gwefan: Shelter Cymru 

Oriau agor: Llun i Gwener o 9:30am – 4pm

 

Cymdeithas Gofal Sir Benfro

 

19 Market Street, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1NF

E-bost: pcs@pembrokeshirecaresociety.org.uk

Ffôn: 01437 765335 Rhad ffôn: 0800 783 5001

Gwefan: Cymdeithas Gofal Sir Benfro 

Oriau agor: Llun i Gwener o 10am- 4pm

 

PATCH

Pencadlys PATCH, The Old School, Waterloo Road, Hakin, Aberdaugleddau, SA73 3PB

E-bost: contact@patchcharity.org.uk neu tracy@patchcharity.org.uk

Ffôn: 01646 699275 Llun, Mercher ac Iau o 9am - 2pm

Symudol: 07775571431 Llun – Gwener o 9am – 4pm 

Gwefan: PATCH 

Oriau agor: Llun i Gwener 10am – 2pm

 

Canolfan Cyngor ar Bopeth

43 Cartlett, Hwlffordd, SA61 2LH neu 38 Meyrick St, Doc Penfro SA72 6UT

E-bost: advice@pembscab.org

Rhif Ffôn Lleol: 01437 806070 / Llinell Gymorth Genedlaethol: 0344 477 2020

Gwefan: Cyngor ar Bopeth Sir Benfro neu Cyngor ar Bopeth

Oriau agor 

 

Infoengine

 

Yn ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd

Byddai angen i chi fynychu apwyntiad gyda Swyddog Tai a fyddai’n eich helpu i lenwi Asesiad Anghenion Tai er mwyn asesu eich angen o ran tai – gelwir hwn yn Asesiad Adran 62 yn unol â Deddf Tai (Cymru) 2014. Gall ffrind, aelod o’r teulu, eiriolwr neu weithiwr cymorth ddod gyda chi i’ch apwyntiad.

 

Byddai angen i chi ddod â’r dogfennau canlynol gyda chi (neu wneud trefniadau gyda’r Swyddog Tai i ddarparu’r wybodaeth hon ar ddyddiad diweddarach a gytunwyd):

 1. Prawf o Hunaniaeth e.e. Pasbort, Trwydded Yrru, Tystysgrif Geni.
 2. Prawf o fudd-dal plant (os oes gennych blant dibynnol yn eich teulu a fydd yn symud gyda chi) e.e. cyfriflen banc yn dangos incwm neu lythyr budd-dal gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.
 3. Manylion incwm a gwariant e.e. cyfriflenni banc neu gymdeithas adeiladu (y tri mis diwethaf os oes modd)
 4. Manylion unrhyw gyflyrau meddygol e.e. copïau o lythyrau Meddyg Teulu/Ymgynghorydd, adroddiadau Therapi Galwedigaethol, presgripsiynau amlroddadwy.

*Sylwer nad yw’r rhestr hon yn rhestr gyflawn a gall y Swyddog Tai ddarparu manylion pellach fel bo’r angen.

 

Gweler y daflen  i gael mwy o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl yn eich apwyntiad.

 

Beth sy’n digwydd ar ôl fy apwyntiad?

Bydd eich Swyddog Tai yn gwneud penderfyniad wedyn yn unol â deddfwriaeth Deddf Tai (Cymru) 2014 a fydd yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd yn eich Asesiad Anghenion Tai ac unrhyw ymholiadau pellach a wnaed gan eich Swyddog Tai. Bydd y penderfyniad hwn yn pennu pa help neu gymorth y mae gan yr Awdurdod Lleol ddyletswydd i’w darparu i chi, os o gwbl. Gallai’r penderfyniad fod yn un o’r canlynol:-

 • Adran 60 – Dyletswydd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth
 • Adran 66 – Dyletswydd i atal digartrefedd
 • Adran 73 – Dyletswydd i helpu sicrhau llety

 

Beth fydd fy Swyddog Tai a minnau’n ei wneud i ddatrys fy mhroblemau Tai?

Creu Cynllun Tai Personol gyda thasgau y bydd angen i chi a’ch Swyddog Tai eu gwneud er mwyn eich helpu i ddod o hyd i lety addas, cynaliadwy a fforddiadwy. Bydd hwn yn nodi manylion y camau rhesymol y byddai angen i chi’ch dau eu cymryd yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol. Gallai’r rhain gynnwys:

 • Chwilio am eiddo yn y sector rhentu preifat.
 • Cynilo ar gyfer bond a/neu rent ymlaen llaw er mwyn cael tenantiaeth.
 • Gwneud cais am gymorth bond ar gyfer eiddo addas yn y sector rhentu preifat.
 • Cwblhau gwiriadau perthnasol sy’n ofynnol yn gyfreithiol i gefnogi cais am fond e.e. mae’n RHAID bod y landlord/asiantaeth wedi cofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru.
 • Sicrhau bod eich cais am Dŷ yn gyfredol a bod y bandio cywir wedi’i ddyfarnu i adlewyrchu’ch amgylchiadau.
 • Gwneud atgyfeiriadau perthnasol i asiantaethau cefnogi.
 • Ymgysylltu â gweithwyr cymorth a/neu asiantaethau.
 • Mynd ati i geisio dod o hyd i lety arall, e.e. gwneud cynigion perthnasol ar eich cais Cartrefi Dewisedig.
 • Derbyn copi ysgrifenedig o’r help y gallwch ei ddisgwyl gan yr Adran Dai.
 • Diweddaru eich gilydd ynglŷn ag unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau.

 

* Sylwer nad yw’r rhestr hon yn gyflawn a bydd eich Cynllun Tai Personol yn seiliedig ar eich amgylchiadau unigol ac yn cael ei ddiweddaru fel bo’r gofyn.

 

 

ID: 1764, adolygwyd 25/02/2020