Cynghori Tai

Llety Dros Dro: Cabanau i Bobl Ddigartref

Cwestiynau Cyffredin

Beth sy'n digwydd ar y safle nawr? (Rhagfyr 2021)

Efallai y byddwch yn sylwi ar weithgarwch ar hen safle Ysgol Hubberston wrth i Evan Pritchard Contractors Ltd fwrw ymlaen â'r gwaith sy'n weddill ar y cabanau, gan gynnwys draenio, gosod cysylltiadau dŵr a thrydan, goleuadau, ffensio, a gosod tanciau ar gyfer y system chwistrellu. Gobeithiwn y bydd y cabanau yn barod i'w defnyddio ar ddechrau'r flwyddyn newydd.

A oedd y gwaith o ddymchwel yr hen ysgol ar y safle yn ddiogel o ran rhyddhau asbestos i’r aer?

Oedd, mae gan yr awdurdod lleol oblygiad cyfreithiol i gael gwaredu ar yr holl asbestos hysbys cyn dymchwel adeilad. Cynhaliodd yr awdurdod lleol arolwg rheolaeth ar yr adeilad, a chynhaliwyd arolwg dymchwel cyn dymchwel yr adeilad. Nododd syrfewyr arbenigol yr holl fannau lle roedd asbestos yn bresennol, dilynwyd dull ysgafn o dynnu’r asbestos i gyd, a chafwyd gwared arno mewn cyfleuster trwyddedig. Cafodd hyn ei wneud gan y tîm asbestos mewnol a ddilynodd y weithdrefn fewnol, a chafodd yr holl waith ei gwblhau o dan drwyddedau. Cliriwyd yr adeilad, a dyfarnwyd tystysgrifau clirio’r aer cyn i'r gwaith dymchwel digwydd.

Pryd bydd y cabanau'n barod i'w defnyddio?

Gwnaethom dderbyn y cabanau ym mis Gorffennaf 2021 ac maent bellach yn cael eu gosod a'u cyfarparu. Y bwriad gwreiddiol oedd i'r cabanau fod yn barod erbyn mis Hydref 2021, ond, o ganlyniad i broblemau nad oedd modd eu hosgoi wrth geisio dod o hyd i ddarparwyr cyfleustodau, disgwylir i'r cabanau fod yn barod erbyn diwedd 2021.

Pwy fydd yn byw yn y cabanau?

Caiff y cabanau eu dyrannu yn unol â'r ddeddfwriaeth ddigartrefedd. I gael rhagor o wybodaeth am y ddeddfwriaeth ddigartrefedd, ewch i: Shelter Cymru. Dyrennir y cabanau i'r rheini sydd ag anghenion cymorth ar lefel isel. Asesir lefel anghenion yr unigolyn oddi ar y safle, a bydd y sawl sydd ag anghenion cymorth ar lefel uwch yn cael llety ar safleoedd lle mae'r lefel hon o gymorth ar gael. Ni fydd y cabanau'n cael eu defnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall.

Pam bod angen y cabanau i'r digartref a pham bod cynnydd mewn cleientiaid digartref yn Sir Benfro?

Ers dechrau'r pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi gorfodi'r awdurdodau lleol i roi llety i unrhyw unigolyn y gwelir ei fod yn ddigartref. Yn y gorffennol, roedd yn rhaid asesu'r unigolion y gwelwyd eu bod yn ddigartref, ac yna câi penderfyniad ei wneud ynghylch p’un a fyddent yn cael cynnig llety dros dro. Felly, mae nifer y bobl sydd angen llety dros dro wedi cynyddu’n sylweddol, o fod yn 82 o aelwydydd ar 31 Mawrth 2020 i 207 o aelwydydd erbyn mis Medi 2021. Yn dilyn y pandemig, cafwyd cynnydd hefyd yn nifer y bobl hynny a oedd yn ‘ddigartref mewn cartrefi’, sef y bobl hynny a fu’n aros gyda gwahanol berthnasau neu ffrindiau a bod y bobl hynny wedi gofyn iddynt adael, yn ogystal â chynnydd yn nirywiad perthnasau yn sgil cyfyngiadau COVID-19.  Disgwyliad Llywodraeth Cymru yw bod awdurdodau lleol yn parhau i roi llety i'r bobl hynny y gwelir eu bod yn ddigartref nes y dywedir yn wahanol, felly disgwylir i'r pwysau i ddod o hyd i lety dros dro barhau.

Am ba hyd y bydd y cabanau ar safle Hubberston?

Gellir lleoli'r cabanau ar y safle yn Hubberston am gyfnod o 12 mis, dros dro, o dan lwfans datblygiad â chaniatâd cynllunio, ac, ar ôl y cyfnod hwnnw, bydd angen cael caniatâd cynllunio pellach, sy’n rhywbeth y bydd angen ei archwilio o bosibl. Fodd bynnag, ein bwriad hirdymor yw adeiladu tai cymdeithasol ychwanegol ar y safle hwn, ac ystyrir mai trefniant dros dro yw lleoli'r cabanau ar y safle, a hynny o ganlyniad i brinder llety dros dro sydd ag un ystafell wely.

Pam na wnaethoch ymgynghori â'r gymuned?

Rydym yng nghanol argyfwng tai ar hyn o bryd. Yn dilyn y ddeddfwriaeth newydd gan Lywodraeth Cymru, roedd y cynnydd enfawr mewn ceisiadau gan y digartref wedi rhoi pwysau aruthrol ar ein stoc o dai a'n hopsiynau llety dros dro. Gwnaethom ddibynnu'n fawr ar leoedd gwely a brecwast yn ystod y pandemig ond mae'r opsiynau bellach yn prinhau ac yn gyfyngedig iawn. Disgwylir i awdurdodau lleol greu datrysiadau llety dros dro ac roedd yn rhaid i ni weithredu'n gyflym er mwyn sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru. Gwnaethom ddewis y cabanau fel ateb dros dro oherwydd un o amodau cyllid Llywodraeth Cymru oedd bod yn rhaid i'r llety fod yn rhywbeth a adeiladwyd eisoes cyn cyrraedd y safle. Mae potensial hefyd i ddefnyddio'r cabanau ar safleoedd eraill yn y dyfodol. Dewiswyd safle Hubberston ar gyfer y cabanau oherwydd roedd y safle’n wag ac yn cynnwys ardal eang o dir gwastad. Roedd y safle’n ei gwneud yn bosibl gosod y nifer gywir o gabanau heb orfod eu stacio ar ben ei gilydd – a fyddai'n atal defnyddwyr anabl rhag cael mynediad iddynt.

Deallwn fod gan y gymuned bryderon am leoli'r cabanau yn Hubberston, ac rydym yn awyddus i weithio gydag aelodau o'r gymuned drwy gydol y broses hon. Byddwn yn cynnal cyfres o sesiynau diwrnod agored, y bydd modd i aelodau'r cyhoedd archebu lle arnynt, er mwyn iddynt allu gweld y tu mewn i'r cabanau a siarad ag aelodau o staff am eu pryderon neu i ofyn cwestiynau. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu diwrnod agored, cysylltwch â ni naill ai drwy Facebook neu drwy anfon e-bost at housingCLO@pembrokeshire.gov.uk gan gynnwys eich enw a'ch manylion cyswllt.

Beth ddylen ni ei wneud os yw'r preswylwyr y cabanau yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol?

Mae gennym bwynt cyswllt unigol fel y gall trigolion gofnodi unrhyw bryderon sydd ganddynt ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol neu unrhyw beth arall. Y cyfeiriad e-bost ar gyfer hyn fydd housingCLO@pembrokeshire.gov.uk. Bydd teledu cylch cyfyng ar y safle fel y gellir monitro ymddygiad gwrthgymdeithasol, a bydd rhywun yn darparu cymorth 24 awr ar y safle ar y dechrau, a hynny ar gyfer preswylwyr y cabanau ac o ran bod yn bwynt cyswllt i drigolion yr ardal leol.

Ble bydd y sawl sy’n darparu cymorth 24 awr yn aros dros nos?

Y gobaith yw y bydd modd defnyddio un o'r cabanau llai o faint ar y safle fel swyddfa gymorth.

Mae diffyg preifatrwydd o safbwynt y tai sydd a’u cefnau yn wynebu'r safle. Beth fydd Cyngor Sir Penfro yn ei wneud?

Caiff ffens ei chodi o amgylch y safle er mwyn cynnal preifatrwydd y trigolion lleol a phreswylwyr y cabanau. Nid yw'r ffens wedi'i chodi eto oherwydd, fel rheol, y ffens yw un o'r pethau olaf i'w gosod wrth ddatblygu safleoedd ac mae hynny er mwyn osgoi rhwystro mynediad fel y gellir cwblhau unrhyw waith angenrheidiol, ond hefyd i ymestyn bywyd y ffens cyhyd â phosibl. Y gobaith yw y caiff y ffens ei gosod tuag at ddiwedd 2021 ond bydd yn bendant yn ei lle cyn i unrhyw breswylwyr symud i mewn.

Beth yw'r pellter cyfreithiol y dylai adeilad fod oddi wrth ffiniau eraill?

Nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol o ran pa mor bell y mae’n rhaid i adeilad fod oddi wrth terfyn y safle y mae wedi'i leoli arno, ac ystyrir pob datblygiad fesul achos unigol. Fel rheol, mae'r ffactorau a ystyrir fel arfer yn cynnwys taldra'r adeilad newydd, pa mor agos i'r terfyn y mae unrhyw adeiladau presennol, a ph’un a geid effaith ar y golau naturiol y bydd yr adeiladau presennol hynny'n eu derbyn. Mae gan y cabanau un llawr ac maent wedi’u lleoli tua phedwar metr i ffwrdd o’r terfyn presennol, ac mae tipyn o bellter rhwng y terfyn a'r adeiladau cyfagos.

A oes rhagor o wybodaeth ar gael?

Oes, ewch at ddatganiadau blaenorol i’r wasg a rannom am y cabanau a gwybodaeth am safle arall yn Aberdaugleddau sydd eisoes yn defnyddio cabanau i bobl ddigartref. 

Lleoli cabanau dros dro ir digartref ar hen safle ysgol Hubberston

Western Telegraph
Pembrokeshire Care Society

A fydd mwy o’r podiau hyn yn cael eu prynu i helpu i ddarparu'r bont hanfodol honno i gartrefi parhaol mewn mwy o leoliadau o amgylch ein sir?

Rydym wedi bod yn ffodus i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer yr 8 pod hyn. Byddai unrhyw bodiau pellach sy'n cael eu prynu yn dibynnu ar sicrhau bod y cyllid hwn ar gael eto.

I ba raddau mae’r gymuned wedi cael ei chynnwys hyd yn hyn?

Rydym yn hynod gyffrous i ddangos canlyniadau prosiect ar y cyd i chi rhwng Ysgol Gyfun Aberdaugleddau, Cyngor Sir Penfro a National Theatre Wales.Cynhaliwyd cyfarfod cymunedol ar-lein ar 29/09/2021 hefyd er fel y gallai trigolion ofyn unrhyw gwestiynau neu leisio unrhyw bryderon oedd ganddynt. Rydym yn gobeithio parhau i gynnig y cyfle i drigolion siarad â ni a gofyn cwestiynau i ni pryd bynnag y bo'n bosibl. 

A fydd mwy o’r podiau hyn yn cael eu prynu i helpu i ddarparu'r bont hanfodol honno i gartrefi parhaol mewn mwy o leoliadau o amgylch ein sir?

Rydym wedi bod yn ffodus i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer yr 8 pod hyn. Byddai unrhyw bodiau pellach sy'n cael eu prynu yn dibynnu ar sicrhau bod y cyllid hwn ar gael eto.

Pam nad yw’r cabanau'n edrych yr un peth â'r llun yn y datganiad gwreiddiol i'r wasg?

Un llawr sydd gan ein cabanau yn hytrach na dau llawr fel y rhai yn y llun, a hynny er mwyn gwneud yn siŵr bod y cabanau’n hygyrch i bawb. Byddwn yn gosod cladin ar y cabanau yn fuan, felly byddant yn edrych yn debycach i'r llun hwn pan fyddant wedi'u gorffen.

Pa waith sydd angen ei wneud ar y safle nawr i roi'r podiau yn eu lle?

Mae gwaith i'w wneud, fel torri glaswellt, cyn y gallwn godi ffensys i ddarparu diogelwch a lefel o breifatrwydd i breswylwyr podiau a phreswylwyr y mae eu heiddo yn cefnu ar y safle. Mae angen gosod cyfleustodau fel bod trydan, gwres a dŵr ar gael i'r podiau. Mae mesurau diogelwch yn cael eu sefydlu i sicrhau bod y safle'n ddiogel. Byddwch yn amyneddgar wrth i ni osod y podiau a gwneud gwaith i'r safle. Rydym am sicrhau'r gymuned nad y safle, fel y mae ar hyn o bryd, yw sut y bydd yn aros gan ei fod yn waith sy'n mynd rhagddo.

Beth yw'r prosiect ar y cyd rhwng Ysgol Gyfun Aberdaugleddau, CSP a National Theatre Wales?

Cysylltodd National Theatre Wales ag adran Tai CSP ynghylch prosiect yr oeddent yn gweithio arno gyda 17 o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Aberdaugleddau. Pwnc y prosiect oedd digartrefedd felly pan welsant fod CSP yn gosod podiau ar gyfer cwsmeriaid digartref ar safle Hubberston, roedd y bobl ifanc yn awyddus iawn i wneud y safle'n groesawgar iddynt ac i roi rhywbeth defnyddiol iddynt. Cytunwyd y byddai murlun lliwgar, artistig yn gwneud i'r safle edrych yn groesawgar a byddai llyfr coginio ar gyfer pob pod yn rhoi teimlad cartrefol iddynt ac yn helpu i roi syniadau iddynt am brydau iach ar gyllideb.

Buont yn gweithio gydag artist i greu'r murlun a chogydd i greu ryseitiau ar gyfer y llyfr coginio. Mae'r llyfr coginio yn cynnwys cyfres o ryseitiau a fydd yn costio tua £20 yr wythnos y byddwn hefyd yn eu rhannu gyda'n holl denantiaid eraill.

Byddwn yn eu rhoi iddyn nhw ym mis Medi pan fydd yr ysgol yn ailgychwyn ac ni allwn aros i weld y murlun gorffenedig a'r llyfrau coginio mae'r bobl ifanc wedi gweithio'n galed i'w cynhyrchu ar gyfer ein preswylwyr podiau.

Pryd bydd y diwrnod agored yn digwydd?

Nid yw’r dyddiad ar gyfer y diwrnod agored wedi’i gadarnhau eto oherwydd y bu oedi ar y safle, ac mae hynny’n golygu nad oes modd cael mynediad i’r safle ar hyn o bryd. Fodd bynnag, caiff diwrnod agored ei gynnal yn agosach at y dyddiad cwblhau. I gofrestru eich diddordeb mewn mynychu'r diwrnod agored, anfonwch e-bost at housingCLO@pembrokeshire.gov.uk neu anfonwch neges atom ar Facebook.

Beth fydd ym mhob pod?

Mae 1 pod yn cynnwys 2 uned cynhwysydd wedi'u cyfuno gyda'i gilydd. Mae un ochr yn cynnwys y gegin a'r ardal fyw ac mae’r ochr arall yn cynnwys ystafell wely ac ystafell ymolchi ar wahân.

Bydd gan yr ardal fyw soffa 2 sedd, bwrdd bwyta bach a chadeiriau a theledu. Bydd gan y gegin bopty/hob, microdon, tegell a rhewgell-oergell.

Bydd yr ystafell ymolchi yn cynnwys cawod, toiled a basn golchi dwylo. Bydd yr ystafell wely yn cynnwys gwely dwbl a rhywfaint o ofod storio.

Cawsom bryderon gan aelodau o'r cyhoedd am ddefnyddio'r math hwn o lety i gartrefu'r digartref, felly roeddem yn awyddus i gael rhywfaint o adborth gan ein cwsmeriaid digartref i gael eu meddyliau/canfyddiadau o fyw yn un o'n hunedau hunangynhwysol. Dyma beth y gwnaethon nhw ei ddweud:

'Dwi'n meddwl eu bod nhw'n syniad ardderchog. Bydd y cladin yn gwneud iddynt edrych yn fwy deniadol a chartrefol.'

'Dwi'n meddwl eu bod nhw'n edrych yn neis iawn tu mewn! Ac yn neis o'r tu blaen gyda'r ffenestri - er nad yw mor ddymunol yn esthetig â thŷ, mae natur pod yn golygu na ellir osgoi edrych braidd fel tŷ parod. Os ydyn nhw eisiau gwneud iddyn nhw edrych yn fwy croesawgar, efallai y byddai llenni lliwgar neis yn helpu.'

'Maen nhw'n edrych yn wych hyd yn hyn. Rwy'n teimlo bod angen rhywfaint o breifatrwydd arnynt fel ffensys. Byddai ardal gymunedol a rhywfaint o dirlunio yn wych.'

'Mwy o breifatrwydd, rwy’n sylwi y gall yr adeiladau cyfagos weld i mewn i'r cae yn eithaf hawdd, byddai'n werth cael ffensys i ddiogelu preifatrwydd y preswylwyr yn y cynwysyddion.' 

'Rwy'n credu y dylai'r cyngor barhau i ymgysylltu â'r gymuned leol a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am yr hyn sy'n digwydd yn y Podiau. Mae stigma ynghylch llety dros dro, sydd i’w weld yn glir gan y wasg negyddol o'u cwmpas, a chredaf fod hwn yn gyfle perffaith i agor deialog gyda phob cymuned ledled Sir Benfro a mynd i'r afael â hyn.

I gael rhagor o ddiweddariadau, lluniau a fideos, dilynwch ein tudalen Facebook Tai

 

 

ID: 8025, adolygwyd 07/12/2021