COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynghori Tai

Llety Dros Dro: Cabanau i Bobl Ddigartref

Cwestiynau Cyffredin

Pryd fydd y cabanau’n barod?

Cyrhaeddodd y cabanau ym mis Gorffennaf 2021 ac maent wrthi’n cael eu gosod ar hyn o bryd a’u paratoi’n barod i’w neilltuo ym mis Hydref 2021.

Pwy fydd yn byw yn y cabanau?

Bydd y cabanau’n cael eu neilltuo yn unol â deddfwriaeth digartrefedd. I gael mwy o wybodaeth am hyn Shelter Cymru

Am ba hyd fydd y cabanau ar safle Hubberston?

Gall y cabanau gael eu lleoli dros dro ar safle Hubberston, o dan lwfans datblygu a ganiateir y rheolau cynllunio am gyfnod o 12 mis. Ar ôl hynny, byddai’n rhaid cael caniatâd cynllunio. Ein bwriad o hyd yw adeiladu tai cymdeithasol ychwanegol ar y safle a threfniant dros dro yw gosod y cabanau yno, oherwydd bod prinder llety dros dro ag 1 ystafell wely.

Pam nad ymgynghorwyd â’r gymuned?

Rydym ni yng nghanol argyfwng tai ar hyn o bryd. Ddechrau’r pandemig, gosododd Llywodraeth Cymru ddyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i letya unrhyw un a oedd yn datgan eu bod yn ddigartref, gan gynnwys pobl na fyddai dyletswydd fel arfer ar yr Awdurdod i’w lletya. Rhoddodd y cynnydd mawr hwn yn nifer y bobl a oedd yn datgan eu bod yn ddigartref bwysau enfawr ar stoc tai Cyngor Sir Penfro a’i opsiynau o ran llety dros dro. Dibynnwyd yn helaeth ar fannau gwely a brecwast yn ystod y pandemig, ond mae opsiynau bellach yn brin iawn. Disgwylir i awdurdodau lleol greu datrysiadau llety dros dro felly, adolygodd Cyngor Sir Penfro’r tir sydd ar gael ar gyfer gosod cabanau. Nodwyd bod safle Hubberston yn opsiwn posibl oherwydd bod yr ysgol wedi’i dymchwel yn ddiweddar a’r safle’n wag.

Deallwn fod gan y gymuned bryderon am osod y cabanau yn Hubberston ac rydym yn awyddus i weithio gydag aelodau’r gymuned trwy gydol y broses hon. Byddwn yn cynnal cyfres o sesiynau diwrnod agored i aelodau’r cyhoedd allu cadw lle a dod i edrych yn y cabanau, a siarad ag aelodau staff am eu pryderon neu eu hymholiadau. Os byddai dod i’r diwrnod agored o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni drwy Facebook neu e-bostiwch housingCLO@pembrokeshire.gov.uk, gan roi eich enw a’ch manylion cyswllt.

Beth ddylem ni ei wneud os bydd ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi’i achosi gan breswylwyr y cabanau?

Bydd un pwynt cyswllt gennym i breswylwyr gofnodi unrhyw bryderon sydd ganddynt am ymddygiad gwrthgymdeithasol neu unrhyw beth arall. Y cyfeiriad e-bost ar gyfer hyn fydd housingCLO@pembrokeshire.gov.uk. Bydd teledu cylch cyfyng ar y safle er mwyn gallu monitro ymddygiad gwrthgymdeithasol a darperir cymorth rheolaidd i breswylwyr ar y safle hefyd.

Mae diffyg preifatrwydd i dai sy’n cefnu’r safle. Beth mae Cyngor Sir Penfro’n mynd i’w wneud?

Rydym wedi gofyn bod preswylwyr â phryderon am breifatrwydd yn cysylltu â ni gan roi eu henw, eu cyfeiriad a’u manylion cyswllt fel y gall staff ymweld â’r cyfeiriad ac adolygu’r pryderon. Os bydd problem yn cael ei hamlygu, bydd Cyngor Sir Penfro’n gweithio gyda phreswylwyr i ddarparu ateb.

A oes rhagor o wybodaeth ar gael?

Oes, ewch at ddatganiadau blaenorol i’r wasg a rannom am y cabanau a gwybodaeth am safle arall yn Aberdaugleddau sydd eisoes yn defnyddio cabanau i bobl ddigartref.

Lleoli cabanau dros dro ir digartref ar hen safle ysgol Hubberston

Western Telegraph

Pembrokeshire Care Society

A fydd mwy o’r podiau hyn yn cael eu prynu i helpu i ddarparu'r bont hanfodol honno i gartrefi parhaol mewn mwy o leoliadau o amgylch ein sir?

Rydym wedi bod yn ffodus i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer yr 8 pod hyn. Byddai unrhyw bodiau pellach sy'n cael eu prynu yn dibynnu ar sicrhau bod y cyllid hwn ar gael eto.

Pam nad yw'r podiau'n edrych fel y llun yn y datganiad gwreiddiol i'r wasg?

Mae ein podiau yn un llawr, yn hytrach na'r ddau lawr sydd i’w gweld yn y llun. Byddwn yn rhoi cladin ar ein podiau'n fuan felly byddant yn edrych yn debycach i'r llun hwn pan fyddant wedi gorffen.

Pa waith sydd angen ei wneud ar y safle nawr i roi'r podiau yn eu lle?

Mae gwaith i'w wneud, fel torri glaswellt, cyn y gallwn godi ffensys i ddarparu diogelwch a lefel o breifatrwydd i breswylwyr podiau a phreswylwyr y mae eu heiddo yn cefnu ar y safle. Mae angen gosod cyfleustodau fel bod trydan, gwres a dŵr ar gael i'r podiau. Mae mesurau diogelwch yn cael eu sefydlu i sicrhau bod y safle'n ddiogel. Byddwch yn amyneddgar wrth i ni osod y podiau a gwneud gwaith i'r safle. Rydym am sicrhau'r gymuned nad y safle, fel y mae ar hyn o bryd, yw sut y bydd yn aros gan ei fod yn waith sy'n mynd rhagddo.

Beth yw'r prosiect ar y cyd rhwng Ysgol Gyfun Aberdaugleddau, CSP a National Theatre Wales?

Cysylltodd National Theatre Wales ag adran Tai CSP ynghylch prosiect yr oeddent yn gweithio arno gyda 17 o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Aberdaugleddau. Pwnc y prosiect oedd digartrefedd felly pan welsant fod CSP yn gosod podiau ar gyfer cwsmeriaid digartref ar safle Hubberston, roedd y bobl ifanc yn awyddus iawn i wneud y safle'n groesawgar iddynt ac i roi rhywbeth defnyddiol iddynt. Cytunwyd y byddai murlun lliwgar, artistig yn gwneud i'r safle edrych yn groesawgar a byddai llyfr coginio ar gyfer pob pod yn rhoi teimlad cartrefol iddynt ac yn helpu i roi syniadau iddynt am brydau iach ar gyllideb.

Buont yn gweithio gydag artist i greu'r murlun a chogydd i greu ryseitiau ar gyfer y llyfr coginio. Mae'r llyfr coginio yn cynnwys cyfres o ryseitiau a fydd yn costio tua £20 yr wythnos y byddwn hefyd yn eu rhannu gyda'n holl denantiaid eraill.

Byddwn yn eu rhoi iddyn nhw ym mis Medi pan fydd yr ysgol yn ailgychwyn ac ni allwn aros i weld y murlun gorffenedig a'r llyfrau coginio mae'r bobl ifanc wedi gweithio'n galed i'w cynhyrchu ar gyfer ein preswylwyr podiau.

Pam nad oes ffensys yng nghefn y safle fel yr addawyd?

Wrth ddatblygu safleoedd, ffensys fel arfer yw un o'r pethau olaf i'w gosod er mwyn osgoi rhwystro mynediad i'r gwaith angenrheidiol gael ei gwblhau a hefyd i wneud y mwyaf o'i oes. Dylech fod yn dawel eich meddwl, bydd ffensys yn cael eu gosod cyn i breswylwyr symud i mewn i'r podiau. 

Pryd mae'r diwrnod agored?

Nid yw’r dyddiad wedi'i gadarnhau eto ar gyfer y diwrnod agored ond mae'n debygol o fod ar ddiwedd mis Medi 2021. I gofrestru diddordeb mewn mynychu'r diwrnod agored, anfonwch e-bost i housingCLO@pembrokeshire.gov.uk neu anfonwch neges atom ar Facebook 

Beth fydd ym mhob pod?

Mae 1 pod yn cynnwys 2 uned cynhwysydd wedi'u cyfuno gyda'i gilydd. Mae un ochr yn cynnwys y gegin a'r ardal fyw ac mae’r ochr arall yn cynnwys ystafell wely ac ystafell ymolchi ar wahân.

Bydd gan yr ardal fyw soffa 2 sedd, bwrdd bwyta bach a chadeiriau a theledu. Bydd gan y gegin bopty/hob, microdon, tegell a rhewgell-oergell.

Bydd yr ystafell ymolchi yn cynnwys cawod, toiled a basn golchi dwylo. Bydd yr ystafell wely yn cynnwys gwely dwbl a rhywfaint o ofod storio.

Cawsom bryderon gan aelodau o'r cyhoedd am ddefnyddio'r math hwn o lety i gartrefu'r digartref, felly roeddem yn awyddus i gael rhywfaint o adborth gan ein cwsmeriaid digartref i gael eu meddyliau/canfyddiadau o fyw yn un o'n hunedau hunangynhwysol. Dyma beth y gwnaethon nhw ei ddweud:

'Dwi'n meddwl eu bod nhw'n syniad ardderchog. Bydd y cladin yn gwneud iddynt edrych yn fwy deniadol a chartrefol.'

'Dwi'n meddwl eu bod nhw'n edrych yn neis iawn tu mewn! Ac yn neis o'r tu blaen gyda'r ffenestri - er nad yw mor ddymunol yn esthetig â thŷ, mae natur pod yn golygu na ellir osgoi edrych braidd fel tŷ parod. Os ydyn nhw eisiau gwneud iddyn nhw edrych yn fwy croesawgar, efallai y byddai llenni lliwgar neis yn helpu.'

'Maen nhw'n edrych yn wych hyd yn hyn. Rwy'n teimlo bod angen rhywfaint o breifatrwydd arnynt fel ffensys. Byddai ardal gymunedol a rhywfaint o dirlunio yn wych.'

'Mwy o breifatrwydd, rwy’n sylwi y gall yr adeiladau cyfagos weld i mewn i'r cae yn eithaf hawdd, byddai'n werth cael ffensys i ddiogelu preifatrwydd y preswylwyr yn y cynwysyddion.' 

'Rwy'n credu y dylai'r cyngor barhau i ymgysylltu â'r gymuned leol a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am yr hyn sy'n digwydd yn y Podiau. Mae stigma ynghylch llety dros dro, sydd i’w weld yn glir gan y wasg negyddol o'u cwmpas, a chredaf fod hwn yn gyfle perffaith i agor deialog gyda phob cymuned ledled Sir Benfro a mynd i'r afael â hyn.

I gael rhagor o ddiweddariadau, lluniau a fideos, dilynwch ein tudalen Facebook Tai

 

 

 

ID: 8025, adolygwyd 02/09/2021