COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Help i Fusnesau – COVID 19

Cymorth i Fusnesau – COVID 19 -20/03/2020

Yng ngoleuni'r sefyllfa bresennol ynghylch achosion o'r Coronafeirws Newydd (Covid-19), ceir isod ddolenni i wybodaeth gyfredol a gyhoeddwyd a allai fod o ddefnydd i'ch busnes a’i barhad.  Daw’r dyfyniad canlynol o wefan Busnes Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth dros £1.4bn i fusnesau bach er mwyn eu helpu yn ystod cyfnod y Coronafeirws.

Bydd siopau, busnesau hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol o £500,000 neu lai yn derbyn rhyddhad ardrethi busnes o 100%.

Bydd siopau, busnesau hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol o £51,000 neu lai yn cael rhyddhad ardrethi busnes o 100% a bydd tafarndai sydd â gwerth ardrethol rhwng £51,000 a £100,000 yn cael gostyngiad o £5,000 yn eu bil.

Yn ychwanegol at y cymorth hwn mae pecyn newydd a fydd, yn 2020/21, yn rhoi rhyddhad ardrethi busnes am un flwyddyn i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru, a grant o £25,000 i’r busnesau hyn sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

Mae hefyd yn darparu grant o £10,000 i’r holl fusnesau sy’n gymwys am Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach ac sydd â gwerth o £12,000 neu lai.

Nid oes rhaid i fusnesau sy’n gymwys am y cymorth hwn wneud unrhyw gais ar gyfer y cynllun hwn.  Bydd yn cael ei weinyddu drwy’r system Ardrethi Busnes. Nid oes angen i chi gysylltu â'ch awdurdod lleol ynglŷn â hyn. Byddwch yn derbyn gwybodaeth maes o law.

Mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar ffyrdd o roi cymorth i fusnesau nad ydynt yn gymwys am y cynllun hwn, a bydd manylion y cymorth hwn yn cael eu hychwanegu at wefan Busnes Cymru pan fyddant wedi’u cadarnhau.

Gellir dod o hyd i gyngor pellach ac ategol hefyd ar Wefan Busnes Cymru: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/cefnogaeth-argyfwng-i-fusnesau-sydd-wediu-taro-gan-goronafeirws

O ran cymorth yr Adran gwaith a Phensiynau i gyflogwyr, Dyma linc defnyddiol (drwy GOV.UK): https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-support-for-employees-benefit-claimants-and-businesses?utm_source=37472ed5-c0b4-4625-8801-549259dc908d&utm_medium = e-bost&utm_campaign = govuk-hysbysiadau&utm_content = ar unwaith

Mae Croeso Cymru hefyd yn rhoi rhywfaint o gyngor penodol i fusnesau twristiaeth ynghylch y sefyllfa.  Gellir dod o hyd i hwn drwy ddilyn: https://content.govdelivery.com/accounts/UKWALES/bulletins/280805d

Dylem oll helpu i'n hamddiffyn ein hunain a'n cymunedau drwy ddilyn Cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru https://phw.nhs.wales/coronavirus

Rydym hefyd yn dechrau gweld banciau fel Grŵp Bancio Lloyds yn cynnig pecynnau cymorth. Gellir dod o hyd i'w datganiad i'r wasg a'u gwybodaeth drwy ddilyn: https://www.lloydsbankinggroup.com/globalassets/documents/media/press-releases/lloyds-banking-group/2020/covid-19-support-for-businesses.pdf

Mae CThEM (HMRC)wedi cyhoeddi llinell gymorth i fusnesau sy'n pryderu am allu talu eu treth o ganlyniad i COVID-19. Gallwch gael mynediad i'r llinell gymorth benodol hon ar 0800 0159 559

Gellir dod o hyd i CThEM drwy ddilyn https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19

Os ydych yn fusnes yn Sir Benfro sy'n rhentu un o eiddo'r Cyngor ac yn cael trafferth talu eich rhent, cysylltwch â thîm eiddo'r Cyngor drwy propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk neu drwy 01437 775874

 

 

Yng ngoleuni'r sefyllfa bresennol ynghylch achosion o'r Coronafeirws Newydd (Covid-19), ceir isod ddolenni i wybodaeth gyfredol a gyhoeddwyd a allai fod o ddefnydd i'ch busnes a’i barhad.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £ 200 miliwn i fusnesau bach er mwyn eu helpu yn ystod argyfwng Coronafeirws.

Mae mesurau’n cynnwys:

·        Siopau, busnesau hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol o £51,000 neu lai i gael rhyddhad ardrethi busnes o 100%

·        Tafarndai sydd â gwerth ardrethol rhwng £51,000 a £100,000 i gael gostyngiad o £5,000 yn eu bil.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn dweud y bydd £100 miliwn arall ar gael ar gyfer cynllun grant newydd i fusnesau bach nad ydynt yn gymwys ar gyfer y rhyddhad ardrethi busnes newydd hwn.

Bydd y manylion yn cael eu cyhoeddi ar www.llyw.cymru cyn gynted ag y byddant ar gael.

O ran cymorth yr Adran gwaith a Phensiynau i gyflogwyr, Dyma linc defnyddiol: www.gov.uk/government/news/coronavirus-support-for-employees-benefit-claimants-and-businesses

Gellir dod o hyd i gyngor pellach ac ategol hefyd ar Wefan Busnes Cymru:  https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice https://businesswales.gov.wales/news-and-blogs/news/emergency-support-businesses-hit-coronavirus

Mae Croeso Cymru hefyd yn rhoi rhywfaint o gyngor penodol i fusnesau twristiaeth ynghylch y sefyllfa.  Gellir dod o hyd i hwn drwy ddilyn: content.govdelivery.com/accounts/UKWALES/bulletins/280805d

Dylem oll helpu i'n hamddiffyn ein hunain a'n cymunedau drwy ddilyn Cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru phw.nhs.wales/coronavirus

Rydym hefyd yn dechrau gweld banciau fel Grŵp Bancio Lloyds yn cynnig pecynnau cymorth. Gellir dod o hyd i'w datganiad i'r wasg a'u gwybodaeth drwy ddilyn: www.lloydsbankinggroup.com/globalassets/documents/media/press-releases/lloyds-banking-group/2020/covid-19-support-for-businesses.pdf

Mae CThEM (HMRC)wedi cyhoeddi llinell gymorth i fusnesau sy'n pryderu am allu talu eu treth o ganlyniad i COVID-19. Gallwch gael mynediad i'r llinell gymorth benodol hon ar 0800 0159 559

Gellir dod o hyd i CThEM drwy ddilyn www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19

 

Cymorth i gerddorion proffesiynol

Mae'r elusen, help cerddorion, wedi lansio Cronfa Galedi Coronafeirws i leddfu rhai o'r wasgeffeithiau uniongyrchol y gall llawer o gerddorion proffesiynol fod yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

 

 

ID: 6161, adolygwyd 06/04/2020