COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Help i Fusnesau – COVID 19

Cymorth i Fusnesau - COVID 19 (24.04.2020)

Pecyn Darganfod Cymorth Busnes

Bydd pecyn ‘darganfod cymorth’ Llywodraeth y Deyrnas Unedig o gymorth i fusnesau a phobl hunangyflogedig fedru gweld yn fuan ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod pandemig y coronafeirws. 

Cliciwch yma i gael mynediad at y pecyn darganfod

 

Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru (Safleoedd sy’n talu ardrethi busnes yn unig)

 

Ni fydd unrhyw geisiadau ar ôl 5pm ar 30/06/2020 yn cael eu hystyried

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £1.4 biliwn ar gyfer yr holl fusnesau sydd wedi eu rhestru ar y gofrestr ardrethi busnes.

Mae dwy gydran wahanol i’r Grant Busnes.

·        Ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru, cynigir grant o £25,000 i fusnesau yn y sectorau hyn y mae eu gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

·        Ar gyfer yr holl sectorau eraill mae pecyn Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu grant o £10,000 i’r holl fusnesau sy’n gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach, y mae eu gwerth ardrethol yn £12,000 neu lai.

Sylwch, os gwelwch yn dda: Caiff yr holl geisiadau eu gwirio a’u dilysu er mwyn osgoi hawliadau twyllodrus. Bydd arnoch angen eich rhif ardrethi busnes, rhowch y 7 digid cyntaf yn unig i mewn, os gwelwch yn dda.

Os nad oes gennych gyfeir-rif cyfrif trethi dylech e-bostio revenue.services@pembrokeshire.gov.uk i ofyn am un ar unwaith, gan roi “cais am rif cyfrif trethi” yn y llinell pwnc.

 

Bydd angen i chi ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

 

Enw’r trethdalwr

Enw’r Busnes

Cyfeiriad y Busnes

Cyfeiriad Cysylltu

Cyfeiriad E-bost

Rhif ffôn

Dyddiad y dylid cofnodi’r eiddo ar y rhestr

Dyddiad yr hysbyswyd y busnes i Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA)

 

Sylwch na fydd y grant yn cael ei dalu cyn bod y VOA wedi rhoi’r eiddo ar y rhestr drethi a bod yr eiddo ar y rhestr cyn neu ar 20.3.20.

 

 

Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru

Efallai y gall busnesau elwa hefyd o bot argyfwng gwerth £400 miliwn sy’n darparu:

·        Grantiau o £10,000 i ficro-fusnesau sy’n cyflogi hyd at naw o bobl. Mae hyn yn cynnwys unig fasnachwyr sy’n cyflogi staff. Gall busnesau cymwys wneud cais erbyn canol Ebrill.

·        Grantiau o hyd at £100,000 i gwmnïau bychain a chanolig gyda rhwng 10 a 249 o gyflogeion. Gall busnesau cymwys wneud cais erbyn canol Ebrill.

·        Cymorth i gwmnïau Cymreig mwy, sydd o bwys cymdeithasol neu economaidd allweddol i Gymru. Bydd yr elfen hon yn agored i fusnesau cymwys o fewn y ddwy wythnos nesaf.

 Gwelwch fwy o fanylion a sut i wneud cais: Cymorth Ariannol a Grantiau Busnes Cymru

 Gwiriwr cymhwystra ar gyfer y cymorth a gynigir: Gwiriwr Cymhwystra Busnes Cymru

 

Ardrethi Busnes

Mae busnesau yn sectorau lletygarwch, hamdden a manwerthu sydd â Gwerth Ardrethol o dan £500,000 yn gymwys i dderbyn rhyddhad ardrethi busnes o 100% am flwyddyn ariannol 2020/2021.

 

Cymorth i Gyflogeion

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws

O dan Gynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws y Llywodraeth, bydd pob cyflogwr yn y DU, sydd â chynllun TWE, yn gallu cael mynediad at gymorth i barhau i dalu cyflog ei weithwyr i'r rheiny a fyddai fel arall wedi'u diswyddo oherwydd COVID-19.

I gael mynediad at y cynllun, mae angen i gyflogwyr ddynodi gweithwyr yr effeithir arnynt yn ‘weithwyr ar ffyrlo’ a chyflwyno gwybodaeth i CThEM, a fydd yn ad-dalu 80% o gostau cyflogau gweithwyr sydd ar ffyrlo hyd at £2,500 y mis.

 

Cymorth Tâl Salwch Statudol

Bydd cyflogwyr sydd â llai na 250 o weithwyr yn cael ad-daliadau gan y Llywodraeth am gost darparu tâl salwch statudol 14 diwrnod i weithwyr na all weithio neu sydd angen hunanynysu oherwydd COVID-19.

Am ragor o wybodaeth: Arweiniad i gyflogeion, cyflogwyr a busnesau

 

Cymorth i’r Hunangyflogedig

Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Bydd y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig yn darparu cymorth ariannol i bobl hunangyflogedig sydd wedi colli incwm oherwydd y coronafeirws.

O dan y cynllun, gall yr hunangyflogedig hawlio grant trethadwy gwerth 80% o’u helw masnachu hyd at uchafswm o £2,500 y mis am y tri mis nesaf.

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i’r elw masnachu hunangyflogedig fod yn llai na £50,000 a rhaid i fwy na hanner eich incwm ddod o hunangyflogaeth.

Am ragor o wybodaeth: Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

 

Cymorth ariannol pellach

Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19

Bydd y cynllun benthyciadau yn gweithio ochr yn ochr â Chynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws ledled y DU, cynigion cymorth eraill gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, gan ddarparu mwy o ddewisiadau hanfodol i fusnesau Cymru. Mae benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar gael i fusnesau sydd wedi bod yn masnachu am fwy na 2 flynedd ac sy’n gallu dangos eu bod yn gallu gwasanaethu dyled ar y lefel honno cyn yr argyfwng.

Manylion y Gronfa:

·        benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000, mae lefelau uchafswm y benthyciad yn berthnasol

·        12 mis o wyliau o ad-dalu cyfalaf a llog

·        dim ffioedd trefnu na monitro

·        Llog sefydlog o 2% am 6 blynedd (yn cynnwys y gwyliau 12 mis)

Gellir gweld manylion y gronfa, cymhwystra a'r broses ymgeisio ar: Banc Datblygu Cymru

*Diweddariad pwysig* Oherwydd y swm digyffelyb o geisiadau, mae Banc Datblygu Cymru wedi ei danysgrifio’n llawn erbyn hyn ar gyfer Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19.  

Dylai busnesau sy’n edrych am fenthyciad ystyried y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn ystod cyfnod y Coronafeirws sydd ar gael i fusnesau bychain a chanolig drwy dros 40 o fenthycwyr achrededig yn y DU.

 

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

Mae Cynllun dros dro newydd ar gyfer Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn ystod y Coronafeirws, sy'n cwmpasu amrywiaeth o wahanol gynhyrchion megis benthyciadau, gorddrafft, cyllid anfonebau a chyllid asedau, a ddarperir gan Fanc Busnes Prydain, wedi cychwyn ar 23 Mawrth i gynorthwyo busnesau bychain a chanolig yn bennaf i gael benthyciadau a gorddrafftiau gan fanciau. Bydd y Llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar gap fesul benthyciwr ar hawliadau) er mwyn rhoi mwy o hyder i fenthycwyr o ran parhau i ddarparu cyllid i fusnesau bychain a chanolig. Ni fydd y Llywodraeth yn codi tâl ar fusnesau na banciau am y warant hon, a bydd y Cynllun yn cefnogi benthyciadau hyd at £5 miliwn eu gwerth. Gall busnesau gael mynediad at y 12 mis cyntaf o’r cyllid hwnnw yn ddi-log, gan y bydd y Llywodraeth yn talu am y 12 mis cyntaf o daliadau llog. 

Am ragor o wybodaeth: Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

 

Cymorth i Ffermwyr

Mesurau Cymorth Brys Llywodraeth Cymru i Ffermwyr yn ystod cyfnod COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfres o fesurau brys i gynorthwyo ffermwyr Cymru yn ystod argyfwng y coronafeirws (COVID-19), gan gydnabod y rhan hanfodol y maent yn ei chwarae yn bwydo'r genedl. Gan gydnabod yr heriau sy'n wynebu'r sector o ganlyniad i’r coronafeirws, ac yn ystod adeg o'r flwyddyn sy’n brysur fel arfer hyd yn oed dan amgylchiadau arferol, bydd gan ffermwyr yn awr fis ychwanegol i gyflwyno eu Ffurflen Gais Sengl (SAF), gyda'r dyddiad cau bellach wedi'i symud ymlaen i 15 Mehefin 2020.

Mewn ymateb i bryderon am ofynion Arallgyfeirio Cnydau yn dilyn y llifogydd diweddar a'r pwysau ychwanegol a'r ansicrwydd a ddaw yn sgil y Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau hefyd ei bod yn dileu'r gofynion yn gyfan gwbl ar gyfer Cynllun Taliad Sylfaenol 2020 (BPS).

Mae £5.5 miliwn ychwanegol wedi cael eu neilltuo i'r Cynllun Taliad Sylfaenol a chynllun cymorth Glastir, sydd wedi ailagor i gefnogi'r ffermwyr hynny nad ydynt hyd yma wedi derbyn eu taliadau Cynllun Taliad Sylfaenol 2019 a/neu Glastir. Bydd ffermwyr yn gallu gwneud cais am gymorth drwy’r cynllun i liniaru problemau llif arian posibl.

Am ragor o wybodaeth: Llywodraeth Cymru: Mesurau Brys Cynorthwyo Ffermwyr 

 

Cymorth i Sector y Pysgodfeydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r cymorth newydd fel grant wedi'i dargedu ar gyfer busnesau pysgota sy'n berchen ar gwch, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu talu eu costau yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Bydd y grant newydd yn helpu i dalu costau sefydlog sy'n gysylltiedig â bod yn berchen ar gwch pysgota a bydd yn seiliedig ar faint y cwch sy'n eiddo iddynt. Cyfrifir y grant yn ôl maint y cwch, gydag uchafswm y taliad yn £10,000 er mwyn sicrhau synergeddau â'r Gronfa Cydnerthedd Economaidd. Bydd y grant yn agored i bob busnes bwyd môr gweithredol sydd â chychod trwyddedig yng Nghymru a’u gwerthiannau cofnodedig yn £10,000 neu fwy yn 2019, a rhoddir taliad untro i bob pysgotwyr cymwys.

Bydd manylion pellach am y broses ymgeisio yn cael eu cyhoeddi'n fuan. Dylai pysgotwyr cymwys gofrestru ar-lein i ddechrau gyda Thaliadau Gwledig Cymru (RPW). Unwaith y bydd y ceisiadau ar agor, gall pysgotwyr wneud cais ar-lein drwy RPW.

Am ragor o wybodaeth: Llywodraeth Cymru: Grant i gynorthwyo'r Sector Pysgota

 

Diogelwch a Safonau Bwyd

Gwybodaeth i Fusnesau sydd ar agor yn ystod y Coronafeirws

 

Hoffem hefyd gael clywed gan fusnesau er mwyn inni fedru deall faint o gymorth sydd ei angen.

 

Cysylltwch â ni drwy’r e-bost drwy covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Yn dal yn ansicr pa gymorth ellwch chi ei gael?                                        Darllenwch ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml -Covid 19

 

Dolenni cyswllt defnyddiol a chymorth arall sydd ar gael: Dolenni cyswllt defnyddiol

 

Mae Cyngor Sir Penfro yn darparu cymorth i fusnesau ar yr adeg anodd yma drwy grantiau a rhyddhad ardrethi, yn ogystal â gwyliau rhent. Y grantiau a'r rhyddhad ardrethi yw’r Cymorth Gwladwriaethol ac fe'u gweinyddir o dan Fframwaith Dros Dro Covid-19 y DU a gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Y lefel uchaf o gymorth y gall busnes ei dderbyn o dan y Fframwaith Dros Dro o bob ffynhonnell yw €800,000 (€120,000 i bob gweithredwr sy’n weithredol yn sector y pysgodfeydd a dyframaeth neu €100,000 i bob gweithredwr sy'n ymgymryd â gwaith cynhyrchu sylfaenol cynhyrchion amaethyddol). Os ydych eisoes wedi derbyn cymorth o dan y Fframwaith Dros Dro hwn ar wahân i Gyngor Sir Penfro, rhaid i chi ein hysbysu drwy gysylltu â covid19stateaid@pembrokeshire.gov.uk. Sylwch nad yw’r cymorth ar gael ond i fusnesau nad oeddent mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019 ond oedd yn wynebu anhawster neu aeth i mewn i anhawster wedi hynny o ganlyniad i argyfwng Covid-19. Os oedd eich busnes mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019 - neu os ydych chi’n ansicr - mae’n rhaid i chi roi gwybod inni drwy’r e-bost uchod.

ID: 6161, adolygwyd 30/09/2020