Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Help i Fusnesau – COVID 19

Adnodd Canfod Cymorth Busnes

Bydd adnodd 'canfod cymorth' Llywodraeth y DU yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig i benderfynu'n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod pandemig y coronafeirws

Defnyddio’r Adnodd Canfod Cymorth Busnes

_________________________________________________________________________________________________________________

 Datganiad Ysgrifenedig: Rhyddhad Ardrethi Annomestig i Fusnesau yn 2022-23

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Rwy'n cyhoeddi heddiw y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu pecyn ychwanegol, sy’n werth £116 miliwn, o ryddhad ardrethi annomestig i fusnesau yn y sectorau y mae pandemig Covid-19 yn effeithio’n fwyaf uniongyrchol arnynt.

Bydd talwyr ardrethi yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru yn cael rhyddhad ardrethi annomestig o 50% drwy gydol 2022-23. Yn yr un modd â’r cynllun a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, bydd cynllun Rhyddhad Ardrethi Llywodraeth Cymru ar gyfer y sectorau Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yn rhoi cap o £110,000 ar y rhyddhad a roddir i fusnesau unigol arr draws Cymru. Mae hynny’n golygu y bydd busnesau yng Nghymru yn cael cymorth tebyg i'r hyn a ddarperir mewn rhannau eraill o'r DU.  

Er mwyn sicrhau bod digon o gymorth ar gael i fusnesau yng Nghymru, a chan adlewyrchu natur ein sylfaen drethi, rydym wedi buddsoddi £20 miliwn yn ychwanegol ar ben y cyllid canlyniadol a gafwyd oddi wrth Lywodraeth y DU.  Mae’r cyllid hwn yn ychwanegol at ein cynlluniau rhyddhad parhaol sy'n rhoi dros £240 miliwn o ryddhad bob blwyddyn.

Bydd y cynllun rhyddhad estynedig hwn ar gyfer y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch, ar y cyd â'n cynlluniau rhyddhad parhaol presennol, yn sicrhau bod dros 85,000 eiddo yng Nghymru yn cael cymorth i dalu eu biliau ardrethi yn 2022-23. 

Yn gyffredinol, ers dechrau’r pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cymorth ychwanegol helaeth i fusnesau drwy'r system ardrethi annomestig. Drwy’n cynlluniau rhyddhad a’n grantiau, rydym wedi darparu dros £2.2 biliwn o gymorth i fusnesau a thalwyr ardrethi eraill ledled Cymru i'w helpu i ymdopi o dan amgylchiadau anodd. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi hefyd ei fod yn rhewi'r lluosydd ardrethi annomestig yng Nghymru ar gyfer 2022-23. Mae'r lluosydd yn rhan annatod o bennu biliau talwyr ardrethi. Bydd y penderfyniad hwn yn sicrhau, cyn i unrhyw ryddhad gael ei roi, na fydd cynnydd yn swm yr ardrethi y bydd busnesau a thalwyr ardrethi eraill yn eu talu y flwyddyn nesaf.

Rydym yn parhau'n ymrwymedig i helpu busnesau i wella o effeithiau'r pandemig ac i ffynnu yn y dyfodol. 

Cronfa Her Ddatgarboneiddio a Covid

Bwriad y Cronfa Her Ddatgarboneiddio a Covid yw i ariannu prosiectau cydweithredol a all ddarparu atebion arloesol mewn perthynas â’r agenda datgarboneiddio, gan helpu i adfer sector bwyd a diod Cymru sydd wedi cael ei effeithio’n andwyol gan y pandemig. 

Cronfa Her Ddatgarboneiddio a Covid

Cyfarwyddiadau Sell2Wales


Cymorth Ariannol a Grantiau Llywodraeth Cymru

Gweler mwy o fanylion a sut i wneud cais: Cymorth Ariannol a Grantiau Busnes Cymru


Ardrethi Busnes

Mae busnesau yn y sectorau Lletygarwch, hamdden a manwerthu sydd â Gwerth Ardrethol o dan £500,000 yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnes 100% ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/2022.


Cymorth Tâl Salwch Statudol

Am ragor o wybodaeth: Canllawiau i weithwyr, cyflogwyr a busnesau


Cymorth i’r Hunangyflogedig

Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Am ragor o wybodaeth: Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Estyniad grant Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Mae'r estyniad grant ar gyfer unigolion hunangyflogedig sy'n gymwys ar hyn o bryd ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig ac sy’n parhau i fasnachu, ond yn wynebu llai o alw oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Am ragor o wybodaeth: Cymorth i'r Hunangyflogedig 


Cymorth Ariannol Pellach

Cynllun Benthyciad Busnes Covid-19 Cymru

Mae manylion y gronfa, cymhwysedd a’r broses ymgeisio i'w gweld ar: Development Bank of Wales

*Diweddariad pwysig* Oherwydd y niferoedd digynsail o geisiadau, mae Banc Datblygu Cymru bellach wedi'i danysgrifio'n llawn ar gyfer Cynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru.


Cymorth i'r Sector Pysgota

I gael rhagor o wybodaeth: Llywodraeth Cymru: Grant i helpu'r Sector Pysgota

Fish on Friday - Covid Rapid Response Grant Programme

Fishermens Mission - Covid-19


Safonau Diogelwch Bwyd

Gwybodaeth ar gyfer Busnesau sydd ar agor yn ystod y Coronafeirws


BT: Cynllun Cymorth i Fusnesau Bach

Gwybodaeth am y Cynllun Cymorth i Fusnesau Bach  


Grant Kickstart

Os ydych yn gyflogwr sy'n awyddus i greu lleoliadau gwaith i bobl ifanc, gwnewch gais am gyllid fel rhan o'r Cynllun Kickstart.


Cymorth Arloesi Covid 19

Gall sicrhau bod eich busnes yn ddiogel ac yn cydymffurfio yn ystod COVID-19 tra'n parhau'n gynhyrchiol ac yn broffidiol deimlo fel her enfawr. Ond mae cymorth ar gael, heb gost i fusnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru, drwy raglen Arloesedd SMART, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

O helpu eich busnes i weithredu'n ddiogel a bodloni'r canllawiau angenrheidiol, i weithio gyda chi i nodi cyfleoedd eraill i wneud eich cwmni'n fwy cynhyrchiol a phroffidiol, mae Arloesedd SMART yma i helpu. Gwnewch eich busnes yn ddiogel, yn effeithlon ac yn gynhyrchiol heddiw.

Mae cannoedd o fusnesau eisoes wedi elwa o raglen Arloesedd SMART.

Darganfyddwch fwy nawr: Cymorth Arloesi 

*Mae Llywodraeth y DU wedi gwarantu cyllid ar gyfer prosiectau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop hyd nes y bydd y rhaglen yn cau.

Canolfan Lawrlwytho

 

Hoffem glywed hefyd gan fusnesau er mwyn inni allu deall faint o gefnogaeth sydd ei angen..

 

Cysylltwch â ni drwy e-bost drwy covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk

 

Dolenni defnyddiol a chymorth arall sydd ar gael

GOV.UK

Busnes Cymru

Department for Work and Pensions

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Llinell HMRC: 0800 0159 559

 

ID: 6161, adolygwyd 22/03/2022