Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Grant Busnesau Cysylltiedig ag Ardrethi Annomestig

Cronfa Argyfwng - Ionawr 2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Gronfa Argyfwng Grant Busnesau, sydd wedi'i chynllunio i gefnogi busnesau yr effeithiwyd arnynt yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol a gyflwynwyd ar 26 Rhagfyr 2021 oherwydd lledaeniad Omicron. Disgwylir i'r cyllid gwmpasu busnesau yr effeithir arnynt rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.

Nod y cynllun yw darparu cymorth uniongyrchol i fusnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden, a'r gadwyn gyflenwi. Rhaid i'r gadwyn gyflenwi allu amlygu effaith sylweddol sy'n ostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant ar gyfer y cyfnod 13 Rhagfyr 2021 i 14 Chwefror 2022, a hynny o gymharu â'r un cyfnod yn 2019-20 neu, os yw'n fusnes newydd a sefydlwyd ar ôl y dyddiad hwnnw, o gymharu â misoedd Medi-Tachwedd 2021.

I fod yn gymwys ar gyfer cymorth o'r cynllun grant hwn, mae'n rhaid i'r busnes fod wedi masnachu hyd at 13 Rhagfyr 2021, a disgwyl parhau i fasnachu tan 14 Chwefror 2022. 

I gael y grant, rhaid i fusnesau lenwi ffurflen gofrestru a'i chyflwyno erbyn y dyddiad cau, sef 5pm ar 14 Chwefror 2022.

Yn achos pob busnes, mae'n ofynnol bod yr hereditament ar y rhestr Ardrethi Annomestig Cenedlaethol (NDR) ar 1 Medi 2021, ac mae'n rhaid i'r eiddo fod ym meddiant y trethdalwr o 30 Tachwedd 2021.

Mae'r trethdalwyr hynny sy'n gymwys ar gyfer Rhyddhad Elusennol, ynghyd â Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol, sefydliadau nid-er-elw sy'n gweithredu yn y sectorau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden, oll yn gymwys i gael y grantiau.

Nid yw Unedau Hunanarlwyo yn gymwys i gael y grantiau o dan y cynllun hwn oni bai fod yr uned yn gallu lletya 30 o bobl neu ragor, neu fod y llety'n cael ei ystyried yn ganolfan addysg awyr agored.

Y Cynllun Grant Cysylltiedig ag Ardrethi Annomestig:

  • Grant A: Taliad grant arian parod o £2,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sydd â hereditamentau cymwys Ardrethi Busnesau Bach ac iddynt werth ardrethol o hyd at £12,000.

  • Grant B: Taliad grant arian parod o £4,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sydd â hereditamentau cymwys ac iddynt werth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

  • Grant C: Taliad grant arian parod o £6,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sydd â hereditamentau cymwys ac iddynt werth ardrethol rhwng £51,001 a £500,000. 

Gwnewch Gais Nawr »

Gellir dod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd yn:

  1. Hysbysiad Preifatrwydd - Grantiau Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru - Gweinyddir gan Awdurdodau Lleol
  2. https://www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws-cyngor-a-chanllawiau/hysbysiad-preifatrwydd-covid-19
ID: 8461, adolygwyd 18/01/2022