COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Grant Darparwyr Gofal Plant

Ar 12fed Gorffennaf cyhoeddodd Llywodraeth Cymru lansio’r Grant Darparwyr Gofal Plant.

Yn rhan o becyn cynhwysfawr o gymorth Llywodraeth Cymru i fusnesau ledled Cymru sy’n teimlo effaith y coronafeirws, bydd y Grant Darparwyr Gofal Plant yn rhoi cymorth unswydd i’r sector gofal plant yng Nghymru.

Ers mis Mawrth bo llawer o ddarparwyr gofal plant yn wynebu heriau sylweddol o ganlyniad i’r coronafeirws. I reoli ymlediad y feirws roedd angen cadw niferoedd y plant yn mynychu’n isel. Rydym yn cydnabod y daeth hyn am bris.

Bydd y Grant Darparwyr Gofal Plant yn rhoi rhaff achub ariannol mawr ei hangen i ddarparwyr gofal plant sydd wedi methu cael pecynnau cymorth eraill y llywodraeth, a helpu sicrhau bod lleoedd gofal plant ffurfiol ar gael i rieni wrth i ysgolion ailagor ym mis Medi. Mae hon yn rhan bwysig o sicrhau bod ddigon o le yn y sector sy’n allweddol i gynorthwyo teuluoedd sy’n gweithio.

Pwy sy’n gymwys

Mae’r cynllun ar gael i’r sefydliadau gofal plant cofrestredig hynny sydd wedi methu cael mynediad i’r cynlluniau cymorth arall i fusnes a gynigiwyd gan Lywodraethau Cymru a’r DU a bydd gan y rhan fwyaf o ddarparwyr hawl i grant o £2,500.

Bydd y cynllun yn grant unigol i gynorthwyo cynnal y beichiau ariannol ychwanegol a wynebodd darparwyr ers mis Mawrth, gyda llawer o sefydliadau’n gweld gostyngiad mewn incwm ond dal i orfod talu treuliau fel rhent, gwasanaethau a chyflogau dyledus.

Yn amodol ar y meini prawf isod, fe all busnes fod â hawl i grant hyd at £5,000:

  • Pan fo’r gostyngiad mewn incwm clir yn 50% neu lai, bydd y grant yr un faint â’r gostyngiad mewn incwm clir, neu £2,500, pa un bynnag sydd leiaf;
  • Pan fo’r gostyngiad mewn incwm clir yn 51% neu fwy, bydd y grant yr un faint â’r gostyngiad mewn incwm clir neu £5,000, pa un bynnag sydd leiaf;
  • Os dechreuodd y busnes fasnachu ar neu ar ôl 1 Gorffennaf 2020, bydd gan y busnes hawl i grant cywerth â’r golled glir a gafwyd yn y cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020, neu £2,500, pa un bynnag sydd leiaf.

Fe all busnesau wneud cais am y grant trwy ddefnyddio’r cadarnhäwr cymhwyster ar wefan Busnes Cymru. Os oes gynnych hawl, byddwch yn cael gwahoddiad i wneud cais. Rhaid i chi gynnwys eich tystiolaeth ategol gyda’ch cais. Ni fydd ceisiadau heb dystiolaeth ategol yn cael eu hystyried.

Mae dogfennau a sganiwyd a ffotograffau’n ffurfiau derbyniol ar dystiolaeth i’r diben hwn.

Mae’r Grant Darparwyr Gofal Plant yn agored i geisiadau o 24ain Awst 2020 nes bydd y gronfa wedi’i hymrwymo’n llwyr neu 31ain Hydref 2020, pa un bynnag sydd gynharaf. Bydd ceisiadau’n cael eu trin yn ôl y cyntaf i’r felin gaiff falu. Fe all hyn olygu nad yw ceisiadau’n cael eu harfarnu ar ôl eu cyflwyno os ymrwymwyd y gronfa’n llwyr. Llywodraeth Cymru sydd â’r unig hawl i bennu hyd a thelerau’r gronfa.

Canllawiau

Bydd ceisiadau am y cynllun yn agor ar 24 Awst a bydd y cynllun yn cau ar 31 Hydref 2020.

 

ID: 6863, adolygwyd 07/09/2020