COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud – Ffurflen Gais

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i helpu busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu effeithio’n uniongyrchol gan y cyfyngiadau a gyflwynwyd ar y 4ydd Rhagfyr. Diben y grant yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau diweddaraf. Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

• Wedi cael eu gorfodi i gau fel canlyniad i'r cyfyngiadau cenedlaethol mewn lle ar gyfer busnesau lletygarwch
NEU yn gallu dangos fod y cyfyngiadau diweddaraf yn arwain at ostyngiad o 40% o leiaf yn eu trosiant (amcangyfrif) ar gyfer Rhagfyr 2020 o’i gymharu a Rhagfyr 2019 (neu Medi 2020 os ddim yn masnachu yn Rhagfyr 2019)

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn:

  • Os ydych yn gymwys i dderbyn, neu wedi derbyn Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud gan eich Awdurdod Lleol
  • Os ydych yn gymwys am, neu wedi derbyn Cymorth Penodol i'r Sector (ERF)
  • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.

llety hunanarlwyo

Mewn perthynas â llety hunanarlwyo, mae’r un canllawiau ag ar gyfer cynlluniau grant blaenorol sy’n gysylltiedig ag ardrethi annomestig yn berthnasol, sef na fydd eiddo’n gymwys i gael y grant oni bai bod y meini prawf canlynol yn cael eu bodloni:

  • Heb gofrestru ar gyfer Cyfraddau Annomestig
  • Gall y llety hunanarlwyo ddarparu dwy flynedd o gyfrifon masnachu am y cyfnod yn union cyn blwyddyn ariannol gyfredol y busnes
  • Rhaid bod y llety hunanarlwyo wedi’i osod am gyfnod o 140 diwrnod neu fwy ym mlwyddyn ariannol 2019-20
  • Rhaid i’r busnes llety hunanarlwyo fod yn brif ffynhonnell incwm i’r perchennog (isafswm trothwy yw 50%).

Ar gyfer eiddo hunanarlwyo, mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn llawn i ofyn am gyfrifon busnes masnachu, rhestrau archebu a ffurflenni treth hunanasesu a gyflwynwyd i CThEM ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 os oes angen tystiolaeth ychwanegol i ddangos i’r meini prawf hyn gael eu bodloni.

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn darllenwch y ddogfen canllawiau ar gyfer Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud.

Gwnewch Gais Nawr »

ID: 7303, adolygwyd 16/12/2020