COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Grant Diwylliant Caffi

Cyflwynir y grant hwn (hyd at uchafswm o £1,000) mewn ymateb i'r problemau a wynebir mewn canol trefi o ganlyniad i bandemig COVID-19. Nod y grant yw sicrhau bod canol ein trefi yn gweithio'n ddiogel er mwyn cefnogi hyfywedd hirdymor busnesau.

Mae'r cyllid hwn ar gael hyd at uchafswm cyfradd ymyrraeth o 80%, yn ôl-weithredol o 26 Mehefin 2020 i fusnesau canol trefi.

Dylai prosiectau arfaethedig ystyried y canlynol:

  • Cysgodlenni awyr agored, canopïau, pebyll iglw, gwresogyddion awyr agored, pebyll mawr
  • Byrddau, cadeiriau ac ardaloedd eistedd yn yr awyr agored Sgriniau awyr agored, pyst, planwyr, biniau sbwriel
  • Cyfleusterau arlwyo awyr agored
  • Mesurau cadw pellter cymdeithasol

Rhaid i'r holl ddodrefn a chyfarpar fod yn unol â'r Canllaw Dylunio.

Gall ceisiadau gael eu hystyried lle bydd prosiectau’n derbyn caniatâd Diwylliant Caffi.

Gall fod cydymffurfio â Thrwyddedu Stryd, Anghenion Cynllunio a Chaniatâd Priffyrdd, lle bydd angen.  Am wybodaeth a chyngor ebostiwch streetcare@pembrokeshire.gov.uk 

Pwy all wneud cais?

Mae grantiau ar gael i fentrau annibynnol a bach a chanolig sy'n meddu ar drwydded caffi palmant. Os nad oes gennych drwydded, gallwch wneud cais yn yma  

Mae canol trefi Hwlffordd, Dinbych-y-pysgod, Saundersfoot, Penfro, Doc Penfro, Tyddewi, Abergwaun ac Wdig, Aberdaugleddau, Arberth, Neyland, Trefdraeth, Crymych a Llandudoch yn gymwys ar gyfer y grant hwn. Cyfeiriwch at y mapiau trefi sydd wedi'u hatodi.

At hynny, rhaid i'ch busnes:

  • feddu ar drwydded atebolrwydd cyhoeddus sy'n cwmpasu masnachu yn yr awyr agored
  • peidio â bod yn fusnes cadwyn neu'n grŵp busnes rhyngwladol

Caiff ceisiadau ôl-weithredol am grantiau eu hystyried cyhyd â bod yr eitemau/gwaith wedi'u harchebu ar 26 Mehefin neu ar ôl hynny, a'u bod yn cydymffurfio â'r gofynion addasrwydd.

Llwythwch i lawr y Ffurflen Gais Diwylliant Caffi a’i ebostio i Covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk er mwyn gwneud cais.

Hysbysiad Preifatrwydd - Grant Diwylliant Caffi

 

ID: 6826, adolygwyd 22/04/2021