COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Grantiau sy'n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau – Mawrth 2021

*Mae'r grant hwn bellach wedi cau*

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau (yn enwedig yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu nad ydynt yn hanfodol) gyda chymorth llif arian a'u helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19 a gawsant eu hestyn gan y Prif Weinidog yn ei gyhoeddiad ar 12 Mawrth 2021.  Mae'r grant hwn yn daladwy ar ben y grantiau cyfyngiadau blaenorol.

Telir am y grant hwn yn awtomatig, ond os nad ydych wedi derbyn taliad erbyn 22 Mawrth 2021, bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio'r ffurflen hon.

Os na wnaethoch gais am y grant a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr ac rydych yn dymuno gwneud cais am un o'r grantiau newydd, bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen hon.

BYDD CEISIADAU AR GYFER Y GRANT HWN YN CAU AM 5PM DDYDD MERCHER 31 MAWRTH 2021

 

Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Grant A:

Taliad grant arian parod o £4,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a chadwyni cyflenwi cysylltiedig gan gynnwys rhai busnesau manwerthu bach gyda hereditamentau sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach (SBRR) ac sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Grant B:

Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a chadwyni cyflenwi cysylltiedig sy'n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £500,000.

 

Nodiadau sy'n berthnasol i'r ddau grant

Bydd angen i fusnesau, sydd angen gwneud cais, fod yn atebol fel y talwr ardrethi i'r awdurdod lleol ac yn meddiannu'r hereditament cymwys ar 1 Mawrth 2021.

Bydd angen i fusnesau twristiaeth, hamdden, manwerthu a chadwyn gyflenwi sydd â gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant lenwi ffurflen gofrestru fer, p'un a wnaethant brofi gostyngiad o 40% yn eu trosiant ar gyfer mis Ionawr a mis Chwefror 2021 o'i gymharu â mis Ionawr a mis Chwefror 2020 (neu gyfnod tebyg o ddau fis os nad oedd y busnes yn masnachu eto ym mis Ionawr/Chwefror 2020)

 

Busnesau hunanarlwyo

O ran llety hunanarlwyo, byddwch yn gymwys os byddwch yn bodloni POB UN o’r meini prawf canlynol yn unig:

  • Gall y llety hunanarlwyo gyflwyno dwy flynedd o gyfrifon masnachu yn uniongyrchol cyn blwyddyn ariannol gyfredol y busnes
  • Rhaid i’r llety hunanarlwyo fod wedi’i osod am gyfnod o 140 diwrnod neu fwy yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20
  • Rhaid i’r llety hunanarlwyo fod yn brif ffynhonnell incwm i’r perchennog (h.y. rhaid i’r incwm fod yn fwy nag unrhyw incwm arall sydd gan y perchennog).

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn darllenwch y ddogfen canllawiau ar gyfer Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud.

 

*Mae'r grant hwn bellach wedi cau*

 

ID: 7485, adolygwyd 31/03/2021