COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Help i Fusnesau – COVID 19

Adnodd Canfod Cymorth Busnes

Bydd adnodd 'canfod cymorth' Llywodraeth y DU yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig i benderfynu'n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod pandemig y coronafeirws

Defnyddio’r Adnodd Canfod Cymorth Busnes


 

Cronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau

Ar 30 Tachwedd cyhoeddodd y Prif Weinidog becyn cymorth gwerth £340m wedi'i gyfeirio'n bennaf at y sectorau lletygarwch, twristiaeth a hamdden a'r gadwyn gyflenwi gysylltiedig.

Diben y gronfa yw cefnogi busnesau i'r flwyddyn newydd gyda chymorth llif arian i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a roddwyd ar waith. 

Bydd busnesau lletygarwch a dderbyniodd grant o’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud ym mis Hydref drwy eu Hawdurdod Lleol yn dechrau derbyn taliadau drwy’r Gronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau i'w cyfrif banc yn ystod mis Rhagfyr. Ni fydd yn ofynnol i'r busnesau hyn ail-gofrestru eu manylion.

Er mwyn i bob busnes cymwys arall dderbyn cymorth o’r Gronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau, bydd angen iddynt gofrestru eu manylion, yn ogystal â gwneud cais byr ar-lein i'w hawdurdod lleol perthnasol am yr elfennau dewisol. Bydd y taliadau hyn yn dechrau cyrraedd busnesau ym mis Ionawr.


Mae'r gronfa'n cynnwys dau grant ar wahân:

Cronfa ERF NDR Busnesau dan Gyfyngiadau:

Bydd Cronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau yn darparu'r cymorth ariannol canlynol:

Cymhwysedd ar gyfer y Gronfa Busnes dan gyfyngiadau:

 • Bydd busnesau lletygarwch, manwerthu dianghenraid, twristiaeth, hamdden a busnesau y gadwyn gyflenwi sydd wedi’u heffeithio gan y cyfyngiadau newydd, sy'n derbyn rhyddhad ardrethi Busnesau Bach (SBRR) ac sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai yn gymwys i gael taliad o £3,000. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi sy'n gymwys ar gyfer SBRR hefyd yn gymwys i gael y cymorth hwn os oes ganddynt fwy na 40% o ostyngiad mewn trosiant yn ystod y cyfnod cyfyngu.
 • Mae busnesau lletygarwch, manwerthu dianghenraid, twristiaeth, hamdden a busnesau y gadwyn gyflenwi sydd wedi’u heffeithio gan y cyfyngiadau newydd, â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £150,000 yn gymwys i gael taliad o £5,000 os bydd y cyfyngiadau'n effeithio arnynt. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi yn yr un braced gwerth ardrethol hefyd yn gymwys i gael y cymorth hwn os oes ganddynt ostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant yn ystod y cyfnod cyfyngu.

Sut i gael mynediad i’r Gronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau:

https://www.sir-benfro.gov.uk/cyngor-a-chefnogaeth-i-fusnesau/cronfa-busnesau-dan-gyfyngiadau

 

Grant Dewisiol ERF Busnesau dan Gyfyngiadau 

 • Bydd awdurdodau lleol yn parhau i ddarparu'r Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud i fusnesau sy'n cael eu effeithio'n sylweddol. Fel yn achos y Cyfnod Atal Byr, bydd hyn yn parhau i gael ei dargedu at fusnesau nad ydynt ar y system ardrethi annomestig (NDR) ac felly nad ydynt yn gymwys ar gyfer grantiau cysylltiedig yr NDR. Byddai lefel y grant ar gyfer y rhan hwn yn cael ei bennu ar gostau cymwys o hyd at £2,000 fesul busnes.
 • Bydd hyn yn rhoi cymorth i unig fasnachwyr o dan trothwy TAW heb eiddo sy'n cael ei effeithio'n sylweddol (>40% yn llai o drosiant) o ganlyniad i'r cyfyngiadau, e.e. glanhawyr sy'n darparu gwasanaethau i'r diwydiant lletygarwch.
 • Gellir cael mynediad i ffurfleni gais Y Grant Dewisiol ERF Busnesau dan Gyfyngiadau drwy ymweld a wefan yr Awdurdod Lleol perthnasol. Edrychwch ar wefan eich awdurdod lleol perthnasol am fanylion.  Pan fydd pob cynllun awdurdod lleol wedi agor, cyhoeddir dolenni uniongyrchol i’r tudalennau gwe perthnaosl ar wefan Busness Cymru.

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn:

 • Os ydych yn gymwys i dderbyn, neu wedi derbyn, y Grant Ardrethi Annomestig gan eich Awdurdod Lleol
 • Os oes gennych 50 neu fwy o weithwyr
 • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.

 

Sut i gael mynediad i’r Gronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau:

https://www.sir-benfro.gov.uk/cyngor-a-chefnogaeth-i-fusnesau/grant-dewisol-y-gronfa-i-fusnesau-dan-gyfyngiadau-symud-ffurflen-gais 

Y cyntaf i’r felin fydd hi o ran ceisiadau. Gallai hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl eu cyflwyno os yw’r gronfa wedi’i hymrwymo’n llawn.

 

Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF:

Os nad ydych yn gymwys i gael y grantiau uchod, efallai y byddwch yn gymwys i gael Cronfa Benodol i'r Sector ERF, mae mwy o fanylion ar gael ar dudalen Cymorth Penodol i'r Sector yr ERF.

Sut i gael mynediad i’r Gronfa ERF Busnesau dan Gyfyngiadau:

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/cymorth-penodol-ir-sector-yr-erf

 

Cronfa Cadernid Economaidd

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog am y cyfnod atal byr, mae'r Gronfa Cadernid Economaidd yn cael ei chynyddu i bron £300m, sy'n cynnwys £150m yn ychwanegol i gefnogi busnesau y mae'r cyfnod atal byr yn effeithio arnynt. Mae hefyd yn cynnwys £20m yn ychwanegol i'r gronfa £80m a gyhoeddwyd eisoes i helpu busnesau i ddatblygu yn y tymor hwy, ac mae £20m ohono wedi'i neilltuo ar gyfer twristiaeth a lletygarwch.

Mae trydydd cam y Gronfa hefyd yn cynnwys Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud a fydd yn cael ei ddarparu gan awdurdodau lleol i fusnesau cymwys

 • Bydd pob busnes sy'n gweithredu mewn eiddo sydd â gwerth ardrethol o £12,001 neu lai yn gymwys i gael taliad o £1,000
 • Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sy'n gorfod cau yn ystod y cyfnod atal byr sy'n gweithredu mewn eiddo â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000 yn gymwys i gael taliad o £5,000.
 • Bydd grant dewisol ychwanegol o £2,000 ar gael ar sail cais i'r busnesau hynny sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai sy'n cael eu gorfodi i gau gan y cyfnod atal byr.
 • Bydd grant dewisol pellach o £1,000 ar gael i fusnesau ar yr un sail lle mae mesurau cloi lleol yn effeithio arnynt yn sylweddol am 21 diwrnod neu fwy cyn dechrau'r cyfnod atal byr.

Y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Mae'r cyllid diweddaraf yn rhan o becyn £53 miliwn Llywodraeth Cymru i gefnogi'r sectorau diwylliant a chelfyddydol sy'n ymdopi â cholli refeniw'n ddramatig o ganlyniad i'r pandemig. Edrychwch yma i gael rhagor o fanylion.


Cymorth Ariannol a Grantiau Llywodraeth Cymru

Gweler mwy o fanylion a sut i wneud cais: Cymorth Ariannol a Grantiau Busnes Cymru


Ardrethi Busnes

Mae busnesau yn y sectorau Lletygarwch, hamdden a manwerthu sydd â Gwerth Ardrethol o dan £500,000 yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnes 100% ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/2021.


Cymorth i Weithwyr

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws Tachwedd 2020 - Ebrill 2021

O dan y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, bydd holl gyflogwyr y DU sydd â chynllun PAYE yn gallu cael cymorth i barhau i dalu cyflog eu gweithwyr i'r rhai a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo oherwydd COVID-19


Y Cynllun Cefnogi Swyddi

Nod y Cynllun Cefnogi Swyddi yw diogelu swyddi hyfyw mewn busnesau sy'n wynebu llai o alw dros fisoedd y gaeaf oherwydd Covid-19, er mwyn helpu i gadw eu gweithwyr yn gysylltiedig â'r gweithlu. Bydd y cynllun yn agor ar 1 Tachwedd 2020 ac yn rhedeg am 6 mis. Cynllun Cefnogi Swyddi 


Cymorth Tâl Salwch Statudol

Am ragor o wybodaeth: Canllawiau i weithwyr, cyflogwyr a busnesau


Cymorth i’r Hunangyflogedig

Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig (hawlio ar 19 Hydref 2020 neu cyn hynny)

Am ragor o wybodaeth: Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Estyniad grant Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Mae'r estyniad grant ar gyfer unigolion hunangyflogedig sy'n gymwys ar hyn o bryd ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig ac sy’n parhau i fasnachu, ond yn wynebu llai o alw oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Am ragor o wybodaeth: Cymorth i'r Hunangyflogedig 


Cymorth Ariannol Pellach

Cynllun Benthyciad Busnes Covid-19 Cymru

Mae manylion y gronfa, cymhwysedd a’r broses ymgeisio i'w gweld ar: Development Bank of Wales

*Diweddariad pwysig* Oherwydd y niferoedd digynsail o geisiadau, mae Banc Datblygu Cymru bellach wedi'i danysgrifio'n llawn ar gyfer Cynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru.


Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

I gael rhagor o wybodaeth:Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes


Cynllun Benthyciad Adfer

I gael rhagor o wybodaeth: Gwneud cais am Fenthyciad Adfer yn sgil y Coronafeirws 


Cymorth i'r Sector Pysgota

I gael rhagor o wybodaeth: Llywodraeth Cymru: Grant i helpu'r Sector Pysgota


Safonau Diogelwch Bwyd

Gwybodaeth ar gyfer Busnesau sydd ar agor yn ystod y Coronafeirws


BT: Cynllun Cymorth i Fusnesau Bach

Gwybodaeth am y Cynllun Cymorth i Fusnesau Bach  


Grant Kickstart

Os ydych yn gyflogwr sy'n awyddus i greu lleoliadau gwaith i bobl ifanc, gwnewch gais am gyllid fel rhan o'r Cynllun Kickstart.


Cymorth Arloesi Covid 19

Gall sicrhau bod eich busnes yn ddiogel ac yn cydymffurfio yn ystod COVID-19 tra'n parhau'n gynhyrchiol ac yn broffidiol deimlo fel her enfawr. Ond mae cymorth ar gael, heb gost i fusnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru, drwy raglen Arloesedd SMART, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

O helpu eich busnes i weithredu'n ddiogel a bodloni'r canllawiau angenrheidiol, i weithio gyda chi i nodi cyfleoedd eraill i wneud eich cwmni'n fwy cynhyrchiol a phroffidiol, mae Arloesedd SMART yma i helpu. Gwnewch eich busnes yn ddiogel, yn effeithlon ac yn gynhyrchiol heddiw.

Mae cannoedd o fusnesau eisoes wedi elwa o raglen Arloesedd SMART.

Darganfyddwch fwy nawr: Cymorth Arloesi 

*Mae Llywodraeth y DU wedi gwarantu cyllid ar gyfer prosiectau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop hyd nes y bydd y rhaglen yn cau.

 

Canolfan Lawrlwytho

 

Hoffem glywed hefyd gan fusnesau er mwyn inni allu deall faint o gefnogaeth sydd ei angen..

 

Cysylltwch â ni drwy e-bost drwy covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk

 

Dolenni defnyddiol a chymorth arall sydd ar gael Dolenni Defnyddiol

ID: 6161, adolygwyd 15/02/2021