COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Help i Fusnesau – COVID 19

Adnodd Canfod Cymorth Busnes

Bydd adnodd 'canfod cymorth' Llywodraeth y DU yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig i benderfynu'n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod pandemig y coronafeirws

Defnyddio’r Adnodd Canfod Cymorth Busnes


Cronfa Cadernid Economaidd

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog am y cyfnod atal byr, mae'r Gronfa Cadernid Economaidd yn cael ei chynyddu i bron £300m, sy'n cynnwys £150m yn ychwanegol i gefnogi busnesau y mae'r cyfnod atal byr yn effeithio arnynt. Mae hefyd yn cynnwys £20m yn ychwanegol i'r gronfa £80m a gyhoeddwyd eisoes i helpu busnesau i ddatblygu yn y tymor hwy, ac mae £20m ohono wedi'i neilltuo ar gyfer twristiaeth a lletygarwch.

Mae trydydd cam y Gronfa hefyd yn cynnwys Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud a fydd yn cael ei ddarparu gan awdurdodau lleol i fusnesau cymwys

  • Bydd pob busnes sy'n gweithredu mewn eiddo sydd â gwerth ardrethol o £12,001 neu lai yn gymwys i gael taliad o £1,000
  • Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sy'n gorfod cau yn ystod y cyfnod atal byr sy'n gweithredu mewn eiddo â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000 yn gymwys i gael taliad o £5,000.
  • Bydd grant dewisol ychwanegol o £2,000 ar gael ar sail cais i'r busnesau hynny sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai sy'n cael eu gorfodi i gau gan y cyfnod atal byr.
  • Bydd grant dewisol pellach o £1,000 ar gael i fusnesau ar yr un sail lle mae mesurau cloi lleol yn effeithio arnynt yn sylweddol am 21 diwrnod neu fwy cyn dechrau'r cyfnod atal byr.

Y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Mae'r cyllid diweddaraf yn rhan o becyn £53 miliwn Llywodraeth Cymru i gefnogi'r sectorau diwylliant a chelfyddydol sy'n ymdopi â cholli refeniw'n ddramatig o ganlyniad i'r pandemig. Edrychwch yma i gael rhagor o fanylion.


Cymorth Ariannol a Grantiau Llywodraeth Cymru

Gweler mwy o fanylion a sut i wneud cais: Cymorth Ariannol a Grantiau Busnes Cymru


Ardrethi Busnes

Mae busnesau yn y sectorau Lletygarwch, hamdden a manwerthu sydd â Gwerth Ardrethol o dan £500,000 yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnes 100% ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/2021.


Cymorth i Weithwyr

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws Tachwedd 2020 - Ebrill 2021

O dan y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, bydd holl gyflogwyr y DU sydd â chynllun PAYE yn gallu cael cymorth i barhau i dalu cyflog eu gweithwyr i'r rhai a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo oherwydd COVID-19


Y Cynllun Cefnogi Swyddi

Nod y Cynllun Cefnogi Swyddi yw diogelu swyddi hyfyw mewn busnesau sy'n wynebu llai o alw dros fisoedd y gaeaf oherwydd Covid-19, er mwyn helpu i gadw eu gweithwyr yn gysylltiedig â'r gweithlu. Bydd y cynllun yn agor ar 1 Tachwedd 2020 ac yn rhedeg am 6 mis. Cynllun Cefnogi Swyddi 


Cymorth Tâl Salwch Statudol

Am ragor o wybodaeth: Canllawiau i weithwyr, cyflogwyr a busnesau


Cymorth i’r Hunangyflogedig

Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig (hawlio ar 19 Hydref 2020 neu cyn hynny)

Am ragor o wybodaeth: Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Estyniad grant Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Mae'r estyniad grant ar gyfer unigolion hunangyflogedig sy'n gymwys ar hyn o bryd ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig ac sy’n parhau i fasnachu, ond yn wynebu llai o alw oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Am ragor o wybodaeth: Cymorth i'r Hunangyflogedig 


Cymorth Ariannol Pellach

Cynllun Benthyciad Busnes Covid-19 Cymru

Mae manylion y gronfa, cymhwysedd a’r broses ymgeisio i'w gweld ar: Development Bank of Wales

*Diweddariad pwysig* Oherwydd y niferoedd digynsail o geisiadau, mae Banc Datblygu Cymru bellach wedi'i danysgrifio'n llawn ar gyfer Cynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru.


Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

I gael rhagor o wybodaeth:Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes


Cynllun Benthyciad Adfer

I gael rhagor o wybodaeth: Gwneud cais am Fenthyciad Adfer yn sgil y Coronafeirws 


Cymorth i'r Sector Pysgota

I gael rhagor o wybodaeth: Llywodraeth Cymru: Grant i helpu'r Sector Pysgota


Safonau Diogelwch Bwyd

Gwybodaeth ar gyfer Busnesau sydd ar agor yn ystod y Coronafeirws


BT: Cynllun Cymorth i Fusnesau Bach

Gwybodaeth am y Cynllun Cymorth i Fusnesau Bach  


Grant Kickstart

Os ydych yn gyflogwr sy'n awyddus i greu lleoliadau gwaith i bobl ifanc, gwnewch gais am gyllid fel rhan o'r Cynllun Kickstart.


Cymorth Arloesi Covid 19

Gall sicrhau bod eich busnes yn ddiogel ac yn cydymffurfio yn ystod COVID-19 tra'n parhau'n gynhyrchiol ac yn broffidiol deimlo fel her enfawr. Ond mae cymorth ar gael, heb gost i fusnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru, drwy raglen Arloesedd SMART, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

O helpu eich busnes i weithredu'n ddiogel a bodloni'r canllawiau angenrheidiol, i weithio gyda chi i nodi cyfleoedd eraill i wneud eich cwmni'n fwy cynhyrchiol a phroffidiol, mae Arloesedd SMART yma i helpu. Gwnewch eich busnes yn ddiogel, yn effeithlon ac yn gynhyrchiol heddiw.

Mae cannoedd o fusnesau eisoes wedi elwa o raglen Arloesedd SMART.

Darganfyddwch fwy nawr: Cymorth Arloesi 

*Mae Llywodraeth y DU wedi gwarantu cyllid ar gyfer prosiectau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop hyd nes y bydd y rhaglen yn cau.

 

Canolfan Lawrlwytho

 

Hoffem glywed hefyd gan fusnesau er mwyn inni allu deall faint o gefnogaeth sydd ei angen..

 

Cysylltwch â ni drwy e-bost drwy covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk

 

Dolenni defnyddiol a chymorth arall sydd ar gael Dolenni Defnyddiol

ID: 6161, adolygwyd 04/11/2020