COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Grant Diwylliant Caffi

Cyflwynir y grant hwn (hyd at uchafswm o £1,000) mewn ymateb i'r problemau a wynebir mewn canol trefi o ganlyniad i bandemig COVID-19. Nod y grant yw sicrhau bod canol ein trefi yn gweithio'n ddiogel er mwyn cefnogi hyfywedd hirdymor busnesau.

Mae'r cyllid hwn ar gael hyd at uchafswm cyfradd ymyrraeth o 80%, yn ôl-weithredol o 26 Mehefin 2020 i fusnesau canol trefi.

Dylai prosiectau arfaethedig ystyried y canlynol:

 • Cysgodlenni awyr agored, canopïau, pebyll iglw, gwresogyddion awyr agored, pebyll mawr
 • Byrddau, cadeiriau ac ardaloedd eistedd yn yr awyr agored Sgriniau awyr agored, pyst, planwyr, biniau sbwriel
 • Cyfleusterau arlwyo awyr agored
 • Mesurau cadw pellter cymdeithasol

Rhaid i'r holl ddodrefn a chyfarpar fod yn unol â'r Canllaw Dylunio.

Gall ceisiadau gael eu hystyried lle bydd prosiectau’n derbyn caniatâd Diwylliant Caffi.

Gall fod cydymffurfio â Thrwyddedu Stryd, Anghenion Cynllunio a Chaniatâd Priffyrdd, lle bydd angen.  Am wybodaeth a chyngor ebostiwch streetcare@pembrokeshire.gov.uk 

Pwy all wneud cais?

Mae grantiau ar gael i fentrau annibynnol a bach a chanolig sy'n meddu ar drwydded caffi palmant. Os nad oes gennych drwydded, gallwch wneud cais yn www.sir-benfro.gov.uk/trwyddedu/polisi-masnachu-ar-y-stryd

Mae canol trefi Hwlffordd, Dinbych-y-pysgod, Saundersfoot, Penfro, Doc Penfro, Tyddewi, Abergwaun ac Wdig, Aberdaugleddau, Arberth, Neyland, Trefdraeth, Crymych a Llandudoch yn gymwys ar gyfer y grant hwn. Cyfeiriwch at y mapiau trefi sydd wedi'u hatodi.

At hynny, rhaid i'ch busnes:

 • feddu ar drwydded atebolrwydd cyhoeddus sy'n cwmpasu masnachu yn yr awyr agored
 • peidio â bod yn fusnes cadwyn neu'n grŵp busnes rhyngwladol

Caiff ceisiadau ôl-weithredol am grantiau eu hystyried cyhyd â bod yr eitemau/gwaith wedi'u harchebu ar 26 Mehefin neu ar ôl hynny, a'u bod yn cydymffurfio â'r gofynion addasrwydd.

Llwythwch i lawr y Ffurflen Gais Diwylliant Caffi a’i ebostio i Covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk er mwyn gwneud cais.

Hysbysiad Preifatrwydd - Grant Diwylliant Caffi

 

ID: 6826, adolygwyd 12/08/2020

Help i Fusnesau – COVID 19

Cymorth i Fusnesau - COVID 19 (24.04.2020)

Pecyn Darganfod Cymorth Busnes

Bydd pecyn ‘darganfod cymorth’ Llywodraeth y Deyrnas Unedig o gymorth i fusnesau a phobl hunangyflogedig fedru gweld yn fuan ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod pandemig y coronafeirws. 

Cliciwch yma i gael mynediad at y pecyn darganfod

 

Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru (Safleoedd sy’n talu ardrethi busnes yn unig)

 

Ni fydd unrhyw geisiadau ar ôl 5pm ar 30/06/2020 yn cael eu hystyried

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £1.4 biliwn ar gyfer yr holl fusnesau sydd wedi eu rhestru ar y gofrestr ardrethi busnes.

Mae dwy gydran wahanol i’r Grant Busnes.

·        Ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru, cynigir grant o £25,000 i fusnesau yn y sectorau hyn y mae eu gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

·        Ar gyfer yr holl sectorau eraill mae pecyn Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu grant o £10,000 i’r holl fusnesau sy’n gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach, y mae eu gwerth ardrethol yn £12,000 neu lai.

Sylwch, os gwelwch yn dda: Caiff yr holl geisiadau eu gwirio a’u dilysu er mwyn osgoi hawliadau twyllodrus. Bydd arnoch angen eich rhif ardrethi busnes, rhowch y 7 digid cyntaf yn unig i mewn, os gwelwch yn dda.

Os nad oes gennych gyfeir-rif cyfrif trethi dylech e-bostio revenue.services@pembrokeshire.gov.uk i ofyn am un ar unwaith, gan roi “cais am rif cyfrif trethi” yn y llinell pwnc.

 

Bydd angen i chi ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

 

Enw’r trethdalwr

Enw’r Busnes

Cyfeiriad y Busnes

Cyfeiriad Cysylltu

Cyfeiriad E-bost

Rhif ffôn

Dyddiad y dylid cofnodi’r eiddo ar y rhestr

Dyddiad yr hysbyswyd y busnes i Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA)

 

Sylwch na fydd y grant yn cael ei dalu cyn bod y VOA wedi rhoi’r eiddo ar y rhestr drethi a bod yr eiddo ar y rhestr cyn neu ar 20.3.20.

 

 

Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru

Efallai y gall busnesau elwa hefyd o bot argyfwng gwerth £400 miliwn sy’n darparu:

·        Grantiau o £10,000 i ficro-fusnesau sy’n cyflogi hyd at naw o bobl. Mae hyn yn cynnwys unig fasnachwyr sy’n cyflogi staff. Gall busnesau cymwys wneud cais erbyn canol Ebrill.

·        Grantiau o hyd at £100,000 i gwmnïau bychain a chanolig gyda rhwng 10 a 249 o gyflogeion. Gall busnesau cymwys wneud cais erbyn canol Ebrill.

·        Cymorth i gwmnïau Cymreig mwy, sydd o bwys cymdeithasol neu economaidd allweddol i Gymru. Bydd yr elfen hon yn agored i fusnesau cymwys o fewn y ddwy wythnos nesaf.

 Gwelwch fwy o fanylion a sut i wneud cais: Cymorth Ariannol a Grantiau Busnes Cymru

 Gwiriwr cymhwystra ar gyfer y cymorth a gynigir: Gwiriwr Cymhwystra Busnes Cymru

 

Ardrethi Busnes

Mae busnesau yn sectorau lletygarwch, hamdden a manwerthu sydd â Gwerth Ardrethol o dan £500,000 yn gymwys i dderbyn rhyddhad ardrethi busnes o 100% am flwyddyn ariannol 2020/2021.

 

Cymorth i Gyflogeion

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws

O dan Gynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws y Llywodraeth, bydd pob cyflogwr yn y DU, sydd â chynllun TWE, yn gallu cael mynediad at gymorth i barhau i dalu cyflog ei weithwyr i'r rheiny a fyddai fel arall wedi'u diswyddo oherwydd COVID-19.

I gael mynediad at y cynllun, mae angen i gyflogwyr ddynodi gweithwyr yr effeithir arnynt yn ‘weithwyr ar ffyrlo’ a chyflwyno gwybodaeth i CThEM, a fydd yn ad-dalu 80% o gostau cyflogau gweithwyr sydd ar ffyrlo hyd at £2,500 y mis.

 

Cymorth Tâl Salwch Statudol

Bydd cyflogwyr sydd â llai na 250 o weithwyr yn cael ad-daliadau gan y Llywodraeth am gost darparu tâl salwch statudol 14 diwrnod i weithwyr na all weithio neu sydd angen hunanynysu oherwydd COVID-19.

Am ragor o wybodaeth: Arweiniad i gyflogeion, cyflogwyr a busnesau

 

Cymorth i’r Hunangyflogedig

Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Bydd y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig yn darparu cymorth ariannol i bobl hunangyflogedig sydd wedi colli incwm oherwydd y coronafeirws.

O dan y cynllun, gall yr hunangyflogedig hawlio grant trethadwy gwerth 80% o’u helw masnachu hyd at uchafswm o £2,500 y mis am y tri mis nesaf.

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i’r elw masnachu hunangyflogedig fod yn llai na £50,000 a rhaid i fwy na hanner eich incwm ddod o hunangyflogaeth.

Am ragor o wybodaeth: Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

 

Cymorth ariannol pellach

Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19

Bydd y cynllun benthyciadau yn gweithio ochr yn ochr â Chynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws ledled y DU, cynigion cymorth eraill gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, gan ddarparu mwy o ddewisiadau hanfodol i fusnesau Cymru. Mae benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar gael i fusnesau sydd wedi bod yn masnachu am fwy na 2 flynedd ac sy’n gallu dangos eu bod yn gallu gwasanaethu dyled ar y lefel honno cyn yr argyfwng.

Manylion y Gronfa:

·        benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000, mae lefelau uchafswm y benthyciad yn berthnasol

·        12 mis o wyliau o ad-dalu cyfalaf a llog

·        dim ffioedd trefnu na monitro

·        Llog sefydlog o 2% am 6 blynedd (yn cynnwys y gwyliau 12 mis)

Gellir gweld manylion y gronfa, cymhwystra a'r broses ymgeisio ar: Banc Datblygu Cymru

*Diweddariad pwysig* Oherwydd y swm digyffelyb o geisiadau, mae Banc Datblygu Cymru wedi ei danysgrifio’n llawn erbyn hyn ar gyfer Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19.  

Dylai busnesau sy’n edrych am fenthyciad ystyried y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn ystod cyfnod y Coronafeirws sydd ar gael i fusnesau bychain a chanolig drwy dros 40 o fenthycwyr achrededig yn y DU.

 

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

Mae Cynllun dros dro newydd ar gyfer Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn ystod y Coronafeirws, sy'n cwmpasu amrywiaeth o wahanol gynhyrchion megis benthyciadau, gorddrafft, cyllid anfonebau a chyllid asedau, a ddarperir gan Fanc Busnes Prydain, wedi cychwyn ar 23 Mawrth i gynorthwyo busnesau bychain a chanolig yn bennaf i gael benthyciadau a gorddrafftiau gan fanciau. Bydd y Llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar gap fesul benthyciwr ar hawliadau) er mwyn rhoi mwy o hyder i fenthycwyr o ran parhau i ddarparu cyllid i fusnesau bychain a chanolig. Ni fydd y Llywodraeth yn codi tâl ar fusnesau na banciau am y warant hon, a bydd y Cynllun yn cefnogi benthyciadau hyd at £5 miliwn eu gwerth. Gall busnesau gael mynediad at y 12 mis cyntaf o’r cyllid hwnnw yn ddi-log, gan y bydd y Llywodraeth yn talu am y 12 mis cyntaf o daliadau llog. 

Am ragor o wybodaeth: Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

 

Cymorth i Ffermwyr

Mesurau Cymorth Brys Llywodraeth Cymru i Ffermwyr yn ystod cyfnod COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfres o fesurau brys i gynorthwyo ffermwyr Cymru yn ystod argyfwng y coronafeirws (COVID-19), gan gydnabod y rhan hanfodol y maent yn ei chwarae yn bwydo'r genedl. Gan gydnabod yr heriau sy'n wynebu'r sector o ganlyniad i’r coronafeirws, ac yn ystod adeg o'r flwyddyn sy’n brysur fel arfer hyd yn oed dan amgylchiadau arferol, bydd gan ffermwyr yn awr fis ychwanegol i gyflwyno eu Ffurflen Gais Sengl (SAF), gyda'r dyddiad cau bellach wedi'i symud ymlaen i 15 Mehefin 2020.

Mewn ymateb i bryderon am ofynion Arallgyfeirio Cnydau yn dilyn y llifogydd diweddar a'r pwysau ychwanegol a'r ansicrwydd a ddaw yn sgil y Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau hefyd ei bod yn dileu'r gofynion yn gyfan gwbl ar gyfer Cynllun Taliad Sylfaenol 2020 (BPS).

Mae £5.5 miliwn ychwanegol wedi cael eu neilltuo i'r Cynllun Taliad Sylfaenol a chynllun cymorth Glastir, sydd wedi ailagor i gefnogi'r ffermwyr hynny nad ydynt hyd yma wedi derbyn eu taliadau Cynllun Taliad Sylfaenol 2019 a/neu Glastir. Bydd ffermwyr yn gallu gwneud cais am gymorth drwy’r cynllun i liniaru problemau llif arian posibl.

Am ragor o wybodaeth: Llywodraeth Cymru: Mesurau Brys Cynorthwyo Ffermwyr 

 

Cymorth i Sector y Pysgodfeydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r cymorth newydd fel grant wedi'i dargedu ar gyfer busnesau pysgota sy'n berchen ar gwch, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu talu eu costau yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Bydd y grant newydd yn helpu i dalu costau sefydlog sy'n gysylltiedig â bod yn berchen ar gwch pysgota a bydd yn seiliedig ar faint y cwch sy'n eiddo iddynt. Cyfrifir y grant yn ôl maint y cwch, gydag uchafswm y taliad yn £10,000 er mwyn sicrhau synergeddau â'r Gronfa Cydnerthedd Economaidd. Bydd y grant yn agored i bob busnes bwyd môr gweithredol sydd â chychod trwyddedig yng Nghymru a’u gwerthiannau cofnodedig yn £10,000 neu fwy yn 2019, a rhoddir taliad untro i bob pysgotwyr cymwys.

Bydd manylion pellach am y broses ymgeisio yn cael eu cyhoeddi'n fuan. Dylai pysgotwyr cymwys gofrestru ar-lein i ddechrau gyda Thaliadau Gwledig Cymru (RPW). Unwaith y bydd y ceisiadau ar agor, gall pysgotwyr wneud cais ar-lein drwy RPW.

Am ragor o wybodaeth: Llywodraeth Cymru: Grant i gynorthwyo'r Sector Pysgota

 

Diogelwch a Safonau Bwyd

Gwybodaeth i Fusnesau sydd ar agor yn ystod y Coronafeirws

 

Hoffem hefyd gael clywed gan fusnesau er mwyn inni fedru deall faint o gymorth sydd ei angen.

 

Cysylltwch â ni drwy’r e-bost drwy covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Yn dal yn ansicr pa gymorth ellwch chi ei gael?                                        Darllenwch ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml -Covid 19

 

Dolenni cyswllt defnyddiol a chymorth arall sydd ar gael: Dolenni cyswllt defnyddiol

 

Mae Cyngor Sir Penfro yn darparu cymorth i fusnesau ar yr adeg anodd yma drwy grantiau a rhyddhad ardrethi, yn ogystal â gwyliau rhent. Y grantiau a'r rhyddhad ardrethi yw’r Cymorth Gwladwriaethol ac fe'u gweinyddir o dan Fframwaith Dros Dro Covid-19 y DU a gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Y lefel uchaf o gymorth y gall busnes ei dderbyn o dan y Fframwaith Dros Dro o bob ffynhonnell yw €800,000 (€120,000 i bob gweithredwr sy’n weithredol yn sector y pysgodfeydd a dyframaeth neu €100,000 i bob gweithredwr sy'n ymgymryd â gwaith cynhyrchu sylfaenol cynhyrchion amaethyddol). Os ydych eisoes wedi derbyn cymorth o dan y Fframwaith Dros Dro hwn ar wahân i Gyngor Sir Penfro, rhaid i chi ein hysbysu drwy gysylltu â covid19stateaid@pembrokeshire.gov.uk. Sylwch nad yw’r cymorth ar gael ond i fusnesau nad oeddent mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019 ond oedd yn wynebu anhawster neu aeth i mewn i anhawster wedi hynny o ganlyniad i argyfwng Covid-19. Os oedd eich busnes mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019 - neu os ydych chi’n ansicr - mae’n rhaid i chi roi gwybod inni drwy’r e-bost uchod.

ID: 6161, adolygwyd 13/08/2020

Cyfleoedd Consesiynau Masnachu

Trosolwg

Mae Sir Benfro’n ardal o harddwch eithriadol sy’n cynnwys traethau gwobrwyol, cestyll, safleoedd hynafol a pharc cenedlaethol arfordirol. Mae’r gefnlen drawiadol hon yn cynnig cyfleoedd cyffrous i fentrwyr a busnesau lleol ddatblygu cyfleoedd masnachu.

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd consesiynau masnachu ledled y Sir ac mae’n croesawu ceisiadau amdanynt. Rydym hefyd yn croesawu mynegiadau o ddiddordeb mewn datblygu cyfleoedd consesiynau newydd.

Consesiynau sy’n cael eu cynnig

Math o gontract yw consesiynau masnachu rhwng awdurdodau / endidau contractio a chyflenwyr.

Enghreifftiau o gonsesiynau masnachu cyfredol yw:

 • consesiwn hufen iâ ar safle traeth: yn gwerthu hufen iâ o fan / uned
 • consesiwn caffi: caffi’n cael ei redeg o adeilad y Cyngor fel llyfrgell neu ganolfan hamdden

Ble caiff cyfleoedd consesiynau eu hysbysebu?

Caiff cyfleoedd consesiynau eu hysbysebu ar GwerthwchiGymru. Sefydlwyd y wefan hon gan Lywodraeth Cymru gyda’r bwriad o helpu busnesau gael hyd i gontractau sy’n cael eu cynnig gan y sector cyhoeddus ledled Cymru.

Mae tudalen 'chwilio am gontractau' yn rhoi ffordd syml i’ch busnes gael hyd i gyfleoedd i ddarparu nwyddau, gwaith neu wasanaethau i’r sector cyhoeddus. Gallwch chwilio trwy ddefnyddio geiriau allweddol, yn ôl lleoliad, neu drwy rybuddion (cyfleoedd cyfredol, cyfleoedd yn y dyfodol neu ganlyniadau contractau). Gallech chwilio, er enghraifft, trwy ddefnyddio dim ond y gair allweddol 'Consesiwn'. Fel arall, gallech chwilio yn ôl y gair allweddol 'Consesiwn' a dewis ymhle i chwilio, fel 'De-orllewin Cymru', i weld pa fathau o gyfleoedd consesiynau sydd yn y fan honno.

Os oes gennych ddiddordeb mewn contract consesiwn arbennig sy’n cael ei hysbysu, yna bydd angen i chi gyflwyno’r wybodaeth y gofynnir amdani erbyn y dyddiad cau.

Pryd gaiff cyfleoedd consesiynau eu hysbysebu?

Bydd hyn yn dibynnu ar y math o gyfle consesiwn. Mae rhai contractau consesiynau’n dymhorol ac yn gweithredu yn ystod cyfnodau prysurach y flwyddyn, mae rhai’n flynyddol ac fe all rhai gael eu dyfarnu am nifer o flynyddoedd. Yn nodweddiadol, caiff contractau eu hysbysu o leiaf fis cyn iddynt ddechrau. Mae cyfleuster ar Gwerthwchigymru i gael hysbysiad o gyfleoedd cynnig newydd sy’n cyfateb i’r categorïau busnes sydd o ddiddordeb i chi.

Oes gennych chi syniad am gonsesiwn masnachu?

Os hoffech fynegi eich diddordeb mewn dilyn consesiwn masnachu newydd mewn safle arbennig yn Sir Benfro bydd angen i chi lenwi’r Ffurflen Gais Consesiwen

Cysylltiadau allweddol

I gael rhagor o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol gydag un o’n swyddogion, ffoniwch 01437 764551 a gofynnwch am gael siarad â swyddog ynghylch cyfleoedd consesiynau masnachu neu e-bostiwch procurement@pembrokeshire.gov.uk gan roi manylion beth fyddech yn hoffi’i drafod ynghyd â’ch manylion cysylltu.

 

Hysbysiad Preifatrwydd Contractau Consesiwn

ID: 5098, adolygwyd 18/05/2020

Cyngor i Fusnesau Bwyd

Mae'r dolenni canlynol yn cynnig cyngor sylfaenol ynglŷn â chydymffurfio â safonau a diogelwch bwyd a dylid eu defnyddio yn fan cychwyn ar gyfer eich busnes.

Taflen Dolen
Hylendid Bwyd a'ch Busnes Chi Hylendid Bwyd - Canllaw I Fusnesau
Dechrau: eich camau cyntaf i redeg busnes arlwyo Dechrau
Hyfforddwyr Hylendid Bwyd

Hyfforddiant-Hylendid-Bwyd

Graddfa Hylendid Bwyd : Mae hylendid da yn dda i'ch busnes

Graddfeydd-Hylendid-Bwyd

Cofrestru busnesau bwyd Cofrestru-Mangreoedd-Bwyd   

Systemau rheoli diogelwch bwyd, yn cynnwys Bwyd Diogelach Busnes Gwell

Systemau-Rheoli-Diogelwch-Bwyd   
Darparu gwybodaeth am alergenau ar fwyd heb ei becynnu ymlaen llaw Adnoddau ar gyfer rhoi gwybodaeth am alergenau
Stop Cyn Creu Bloc - poster

Cyngor Ychwanegol ar gyfer Mathau Pendool o Fusnesau

BRIG

ID: 481, adolygwyd 11/10/2018

Camau Bach at Fenter

Mae prosiect ‘Camau Bach at Fenter' Sir Benfro yn cynnig cymorth ac arweiniad ymarferol ar gyfer busnes i fentrwyr 14 - 25 oed.

Mae Sir Benfro yn llawn o gyfleoedd newydd a chyffrous i bobl ifanc gymryd camau pendant tuag at sefydlu eu busnes eu hunain.

Efallai bod syniad gyda chi am fusnes ond heb fod yn siŵr beth i'w wneud nesaf?  Efallai eich bod wedi sefydlu eich busnes eich hunain eisoes ond yn chwilio am gymorth gyda'ch camau nesaf? Neu efallai eich bod yn mynd i ‘gymryd drosodd' busnes y teulu?  Beth bynnag yw eich sefyllfa, gall ‘Camau Bach at Fenter' eich helpu chi!   

Gall Wendy a Chloe gynnig cymorth i chi ynglŷn ag agweddau fel:

 • Marchnata
 • Cynllunio Busnes
 • Llifiadau Arian

Rydyn ni'n cynnig gwasanaeth mentora un ag un ac rydym yn hollol hyblyg ar gyfer eich anghenion.  

Yn ogystal â hyn oll,  ar y cyd â Loteri Sir Benfro, gallwn hefyd gynnig i chi'r benthyciad di-log sydd i'w gael gyda ‘Camau Bach at Fenter'!  Rhowch glic yma i gael rhagor o wybodaeth am y cyfle gwych hwn i'ch busnes - Benthyciad Camau Bach at Fenter

I gael gwybod rhagor am ein gwaith gyda phobl eraill, dilynwch y ddolen hon:  Camau Bach at Fenter, Pwy Ydyn Ni Wedi Eu Helpu?

Os oes diddordeb gyda chi mewn rhedeg eich busnes eich hunan,  ffoniwch Christina Morgan 01437 776251 neu anfonwch e-bost at christina.morgan@pembrokeshire.gov.uk 

 

ID: 491, adolygwyd 09/05/2018

Benthyciad Camau Bach at Fenter

Mae ‘Camau Bach at Fenter' wedi ymuno â Loteri Sir Benfro i gynnig i fentrwyr ifanc newydd addawol rhwng 18 a 25 oed y cyfle i fenthyg £500 yn ddi-log i helpu gyda chostau eu busnes.   

Fe fydd y benthyciad i'w dalu'n ôl tros 12 mis gyda'r ddau fis cyntaf yn wyliau talu.

Sefydlwyd benthyciad ‘Camau Bach at Fenter' ym mis Ionawr 2012 a hyd yma mae wedi helpu 6 o fentrwyr ifanc lleol gydag amrywiaeth o gostau, o brynu rhagor o stoc i brynu peiriannau hanfodol

Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am y mentrwyr ifanc rydyn ni wedi eu helpu gyda benthyciad ‘Camau Bach at Fenter', cliciwch yma:   

Os oes diddordeb gyda chi ym menthyciad ‘Camau Bach at Fenter', neu mewn gwybod rhagor amdano, ffoniwch Christina Morgan 01437 776251 neu anfonwch e-bost at christina.morgan@pembrokeshire.gov.uk 

 

 

 

ID: 492, adolygwyd 09/05/2018

Camau Bach at Fenter, Pwy Ydyn Ni Wedi Eu Helpu?

Mae ‘Camau Bach at Fenter' wedi helpu nifer o fentrwyr ifanc yn Sir Benfro, yn cynnwys ffotograffwyr, cynhyrchwyr melysion a masnachwyr ar-lein.  O fentora i gynllunio busnes, rydyn ni'n cynnig cymorth ymarferol i bobl ifanc yn Sir Benfro rhwng 14 a 25 oed gydag angerdd tros fusnes.  Hyd yma mae ein benthyciad ‘Camau Bach at Fenter' wedi ei roi i 6 o fentrwyr ifanc yn Sir Benfro.  

Mae Jack Lear wedi bod yn rhedeg busnes ar-lein am ychydig mwy na 18 mis, yn arbenigo mewn siwtiau corff lycra un darn, neu Sanau Corff, fel gwisgoedd ffansi.  Mae Jack wedi dod o hyd i farchnad ar gyfer y wisg ffansi boblogaidd ledled y byd, a chymerodd archeb yn ddiweddar o'r Caribî!  Pan ddechreuodd werthu rhagor, penderfynodd Jack fod arno angen rhagor o le i gadw'r gwisgoedd ac felly cymerodd les ar eiddo yn Noc Penfro.  Roedd benthyciad ‘Camau Bach at Fenter' yn gymorth i Jack i dalu am ddodi celfi yn yr eiddo.  Gwelwch wefan Jack ar: Body Socks

Mae Angharad Thomas yn ddisgybl yn Ysgol Greenhill gyda diddordeb tanbaid mewn ffotograffiaeth. Un o ddiddordebau Angharad oedd e' i ddechrau, cipio ambell i funud fach gyda'i ffrindiau a golygfeydd pert yng nghefn gwlad hardd Sir Benfro.  Erbyn hyn mae Angharad wedi troi ei hobi yn fusnes ac eleni yn unig mae hi wedi tynnu lluniau o dair priodas leol yn ogystal â'i gwaith arall, sef portreadau a lluniau corfforaethol, a'i gwaith ysgol hefyd.  Gwelwch waith Angharad ar http://angharadthomasphotography.format.com/

ID: 493, adolygwyd 04/08/2020

Cyngor a chymorth ar gyfer eich busnes

Mae llawer o fentrau bach a chanolig eu maint yn Sir Benfro.  Mae amrywiaeth fawr o fusnesau gyda ni yn y sir, yn amrywio o'n sectorau traddodiadol sef twristiaeth ac amaeth i fusnesau ynni a pheirianneg a busnesau creadigol, cyfryngau a gweithgynhyrchu ar ben hynny.  

Mae tîm cymorth busnes y Cyngor yn gweithio i gynnig cyngor a chymorth o safon uchel i fusnesau, unigolion a sefydliadau eraill.    

Ei nod yw meithrin diwylliant o fenter a mentergarwch llwyddiannus yn economi Sir Benfro.   

Darperir cymorth wedi ei dargedu ar gyfer busnesau penodol er mwyn helpu i ddatblygu prosiectau hyfyw a chreu swyddi.  

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar  01437 776167 / 776166 am ragor o wybodaeth.

Cyngor cyffredinol

Busnes Cymru

Cyngor ar gyfer Cychwyn Arni

Dechrau Busnes - Busnes Cymru

CThEM - Dechrau eich busnes eich hun - pecyn e-ddysgu (cyngor ynghylch materion trethi ac Yswiriant Gwladol)

HMRCELearningStartUp

Datblygu Bwyd

Mae'r Tîm Datblygu Bwyd yn darparu cymorth i'r sector bwyd-amaeth a gall hefyd roi cyngor ynghylch cyfleoedd marchnata a'r gadwyn gyflenwi ar gyfer busnesau ym maes manwerthu, gwerthiant uniongyrchol a lletygarwch.

Mae'r tîm yn cydweithio â phartneriaid mewn diwydiant, ac mae e hefyd yn adnodd ar gyfer y cyhoedd a'r fasnach, fel ei gilydd, mewn perthynas â bwyd a diod.  Mae ei weithgareddau'n cynnwys:

 • Trefnu Wythnos Bysgod Sir Benfro
 • Trefnu digwyddiadau busnes i fusnes ac i ddefnyddwyr
 • Trefnu digwyddiad blynyddol Ei dyfu, Ei goginio, Ei fwyta gydag ysgolion
 • Cefnogi gwyliau bwyd lleol
 • Llunio cyfeiriadur bob dwy flynedd ynghylch y fasnach bwyd a diod
 • Rheoli'r canllaw blynyddol ynghylch bwyd twristiaeth (ar-lein a chopi caled)
 • Rheoli cynllun adnabod Nod Cynnyrch Sir Benfro
 • Rheoli Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Bwyd a Diod

Arloesi

Canolfan Arloesedd y Bont  

Menter Ieuenctid

Camau Bach at Fenter

 

 

ID: 472, adolygwyd 19/05/2020

Sir Benfro mewn Busnes

Mae llawer o fentrau bach a chanolig eu maint yn Sir Benfro. Mae amrywiaeth fawr o fusnesau gyda ni yn y sir, yn amrywio o'n sectorau traddodiadol sef twristiaeth ac amaeth i fusnesau ynni a pheirianneg a busnesau creadigol, cyfryngau a gweithgynhyrchu ar ben hynny.

Mae tîm cymorth busnes y Cyngor yn gweithio i gynnig cyngor a chymorth o safon uchel i fusnesau, unigolion a sefydliadau eraill.

Ei nod yw meithrin diwylliant o fenter a mentergarwch llwyddiannus yn economi Sir Benfro. 

Ynni Morol Sir Benfro

Sefydlwyd Ynni Morol Sir Benfro i roi gwybodaeth a hybu Sir Benfro fel Canolbwynt Ynni Adnewyddadwy o’r Môr. Bydd y wefan hon yn dod yn “siop un alwad” i ddatblygwyr, buddsoddwyr a’r cyhoedd sydd eisiau gwybod mwy am y prosiectau, yr adnodd, cydsynio, cyllido, ymchwil a seilwaith.  

Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Mae Dinas-ranbarth Bae Abertawe’n cwmpasu tiriogaeth pedwar awdurdod lleol Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gâr a Sir Benfro. 

Cynllun Talebau Cysylltiad Band Llydan  

Ardal Menter Dyfrffordd y Daugleddau

Ardaloedd daearyddol sy'n cefnogi busnesau newydd a busnesau sy'n ehangu drwy ddarparu seilwaith a chymhellion o'r radd flaenaf i fusnesau yw Ardaloedd Menter.

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar 01437 776167 am ragor o wybodaeth, cymorth a chyngor.

ID: 471, adolygwyd 30/08/2017

Cymorth ariannol i'ch busnes

Mae dod o hyd i gymorth ariannol i ddechrau a thyfu eich busnes yn anodd bob amser.  Mae llawer o wahanol fathau o gyllid addas i'ch busnes a'ch prosiect.  Yn wir, gallai cyfuniadau o ddewisiadau fod yn well nag unrhyw ffynhonnell ar ei phen ei hun.   

Mae nifer o gwestiynau y bydd rhaid i chi eu hystyried cyn y byddwch yn gallu ystyried pa ffynhonnell o arian sy'n iawn i'ch busnes chi.  Faint sydd ei angen arnoch, i ba bwrpas ac am ba hyd, yn ogystal â'r sicrwydd sydd gennych i'w gynnig a phrofiad y busnes a'r rheolwyr - bydd hyn oll yn berthnasol i bwy sy'n fodlon buddsoddi ynddoch chi.  

Cyn i chi ystyried mynd at arianwyr, mae adolygu a diweddaru eich cynllun busnes yn syniad da. 

Yn Sir Benfro, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd gyda nifer o sefydliadau i ddarparu dewisiadau cymorth ariannol.  

Cyngor Cyffredinol

HafanBusnesCymru

Loteri Sir Benfro

LoteriSirBenfro

Camau Bach i Fenter - Cymorth ariannol i bobl o dan 25 oed

Camau Bach at Fenter

 

Mae cyllid busnes hyblyg o £1,000 hyd at £5,000,000 ar gael gan Fanc Datblygu Cymru, AC mae busnesau sydd wedi’u lleoli o fewn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn gymwys i dderbyn cyfradd llog ostyngol.

Banc Datblygu Cymru

ID: 473, adolygwyd 08/01/2019

Recriwtio a chyflogi

Yr hyn sydd fwyaf pwysig ym mhob busnes yw'r bobl.  Bydd dod o hyd i'r bobl iawn i weithio yn eich busnes, eu hyfforddi a'u cadw i ddatblygu cymaint ag y bo modd yn hybu llwyddiant eich sefydliad.    

Mae Cyngor Sir Penfro yn gallu eich helpu chi i ysgrifennu manyleb swydd, hysbysebu'r swyddogaeth ac yna llunio rhestr fer o'r ymgeiswyr.  Unwaith y bydd ymgeisydd llwyddiannus gyda chi rydym yn gallu helpu i gasglu tystlythyrau a gwneud yr archwiliadau cefndirol i sicrhau eu bod yn cyflawni eich safonau.  Gallwn roi cymorth i'ch gweithiwr newydd gyda hyfforddiant cyn cyflogi a'ch helpu i gychwyn yn gywir gyda chontractau cyflogaeth ac ymsefydlu ar gyfer gweithwyr newydd.   

Mae nifer o fentrau arbennig ar gael i gefnogi pobl sydd wedi colli eu gwaith a'r rhai o dan 25 oed.   

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar  01437 776167 am ragor o wybodaeth.

 

Cyngor cyffredinol ynglŷn â recriwtio

CyngorRecriwtio

Gwaith yn yr Arfaeth - rhaglenni cyflogaeth

Gwaith yn yr Arfaeth yng Nghyngor Sir Penfro

Y Ganolfan Waith - cyfleoedd i weithio a chymorth cyflogaeth

CeiswyrGwaith

Diweithdra - ReAct - cymorth ar gyfer cyflogi rhywun sydd wedi ei wneud yn ddi-waith

REACT

Twf Swyddi Cymru - cymorth ar gyfer cyflogi rhywun 16-24 oed

TwfSwyddiCymru

 

ID: 474, adolygwyd 19/05/2020

Hyfforddi a datblygu ar gyfer eich busnes

Mae llwyddiant eich busnes yn dibynnu ar ddatblygu eich tîm. Pa un a yw'n sgiliau gwasanaeth cwsmer neu weldio, byddwch yn cadw llygad bob amser ar ddyfodol eich busnes a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch er mwyn cyflawni.   

Trwy fuddsoddi mewn hyfforddi a datblygu daw eich gweithlu yn fwy hyblyg.  Byddant yn dod yn fwy cynhyrchiol a thrwy gynnig i bobl y cyfle i ennill sgiliau newydd, byddwch yn cadw eich gweithwyr yn well hefyd.  

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad sgiliau ac mae'n gweithio gyda phartneriaid eraill i gyflenwi nifer o brosiectau i roi cymorth i sectorau a sgiliau penodol. 

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar 01437 776167 am ragor o wybodaeth.

 

Cyngor Cyffredinol

HafanBusnesCymru

Sir Benfro yn Dysgu

  

Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol

partneriaeth datblygu gweithlu gofal cymdeithasol scwdp

Workways  workwaysplus@pembrokeshire.gov.uk   01437 776609

Hyfforddiant Hylendid Bwyd

unused article a

Pum deg+

SectorYnniSirBenfro

 

ID: 475, adolygwyd 19/05/2020

Trwyddedu

Mae'r Tîm Trwyddedu yn dosbarthu trwyddedau, cofrestriadau a hawlenni ar gyfer llawer o wahanol weithgareddau gyda'r nod o sicrhau diogelwch y cyhoedd.

Unwaith y bydd trwydded wedi ei dosbarthu, rydym yn ymweld ag adeiladau trwyddedig i'w harchwilio ac yn archwilio cerbydau trwyddedig. Rydym yn gweithio law yn llaw â Dyfed-Powys ac mawwfire i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â thelerau ac amodau trwyddedau yn ogystal â deddfwriaeth berthnasol arall. Mae gennym hefyd systemau monitro i ddarganfod ac atal gweithgareddau didrwydded. 


Yn ogystal â’r gwaith gorfodi hwn, rydym yn cymryd rhan hefyd mewn mentrau addysg a gwybodaeth ar gyfer trwyddedigion a'u gweithwyr i hybu eu hymwybyddiaeth o faterion diogelwch cyhoeddus.

I gael gwybodaeth a ffurflenni cais ar gyfer trwyddedau a hawlenni penodol, dewiswch y dolen priodol os gwelwch yn dda.

I gael rhagor o wybodaeth/cyngor ar unrhyw beth uchod mae croeso i chi alw:

 • Trwyddedu 01437 764551

Dylid cyfeirio pob ffurflen gais / gohebiaeth i'r:

Adran Diogelwch Cyhoeddus
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP 

 

ID: 477, adolygwyd 23/08/2017

Cynllunio

Mae angen rheoli'r amgylchedd o'n cwmpas yn ofalus i sicrhau bod datblygiad yn gynaliadwy. Mae gan y Cyngor gyfrifoldebau dros baratoi'r cynllun datblygu, rheoli datblygiad, rheoli adeiladu, gorfodi, hawliau tramwy cyhoeddus, tir comin a bioamrywiaeth.

Yn yr adran hon fe welwch ragor o fanylion y gwasanaethau cynllunio hyn, ynghyd â chwestiynau cyffredin, cyfarwyddyd cynllunio i'w lawrlwytho, a rhestri sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd o geisiadau a dderbyniwyd a phenderfyniadau a wnaed.

Gallwch chwilio a dilyn hynt cais cynllunio (yn agor ffenestr newydd)

Sylwch mai'r Cyngor yw'r awdurdod cynllunio lleol ar gyfer pob rhan o Sir Benfro oddi allan i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dylid cyfeirio ymholiadau cynllunio perthnasol i dir yn y Parc Cenedlaethol at Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Cyngor Sir Penfro yn gweithio mewn partneriaeth â’r Porth Cynllunio er mwyn darparu gwasanaethau a gwybodaeth am y system gynllunio.

Cliciwch ar y dolen er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y Planning Portal a dolenni, uniongyrchol penodol i Sir Benfro, â gwasanaethau a enwyd.

ID: 478, adolygwyd 29/09/2017

Twristiaeth

Gall ein Hadran Twristiaeth darparu gwybodaeth ar ystod eang o bynciau yn cynnwys cyngor ar gyfer Busnesau Twristiaeth; Pwy ’dy Pwy yn nhwristiaeth; Strategaeth Twristiaeth yn Sir Benfro; papurau ymchwil; ystadegau; arolygon deiliadaeth ac arolygon busnes twristiaeth.

ID: 480, adolygwyd 16/07/2020