COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor ar y Coronafeirws

Amserlen adfer ar ôl COVID-19

    Timeline

 

title text icon colour align iconleft icontop iconsize
12 Ebrill

 

fa-calendar blue left 7 0 35
Parcio

Byddwch yn ymwybodol y gall parcio ar hyd yr arfordir lenwi'n gyflym – cynlluniwch ymlaen llaw ac osgowch fannau prysur

fa-car green right 5 0 35
Trafnidiaeth

Ewch i https://www.sir-benfro.gov.uk/llwybrau-bysiau-ac-amserlenni i gynllunio eich taith

fa-bus green right 7 0 35
Cyfleusterau cyhoeddus   fa-smile-o green right 7 0 35
Lletygarwch   fa-check grey left 7 0 35
Llety hunangynhaliol, gan gynnwys carafannau teithio

Unrhyw drigolion o'r DU – un aelwyd

fa-bed green right 5 0 35
Cludfwyd   fa-cutlery green right 7 0 35
Hamdden a thwristiaeth   fa-check grey left 7 0 35
Atyniadau ymwelwyr yn yr awyr agored

*Lleoedd a gerddi hanesyddol cyfyngedig ar agor yn unig

fa-tree yellow right 7 0 35
Manwerthu a siopau a chysylltiad agos   fa-shopping-basket green right 5 0 35
Gwasanaethau eraill   fa-check grey left 7 0 35
Canolfan ailgylchu gwastraff Trwy apwyntiadau fa-recycle green right 7 0 35
Llyfrgelloedd Clicio a chasglu fa-book yellow right 7 0 35
Gweithgareddau/cymuned   fa-check grey left 7 0 35
Priodasau Seremoni – cyfyngiad yn cael ei osod gan y lleoliad. Ni chaniateir derbyniad fa-heart yellow right 7 0 35
Canolfannau cymunedol Wedi'u cyfyngu i wasanaethau cyhoeddus hanfodol fa-users yellow right 7 0 35
Gweithgareddau a drefnwyd, gan gynnwys arwerthiannau cist car Plant yn unig fa-users yellow right 7 0 35
26 Ebrill   fa-calendar blue left 7 0 35
Lletygarwch   fa-check grey left 7 0 35
Llety hunangynhaliol, gan gynnwys carafannau teithio   fa-bed green right 5 0 35
Lletygarwch awyr agored sy'n gweini bwyd a diodydd   fa-cutlery green right 7 0 35
Gweithgareddau/cymuned   fa-check grey left 7 0 35
Priodasau Caniateir seremoni. Derbyniadau awyr agored ar gyfer hyd at 30 o bobl fa-heart yellow right 7 0 35
Gweithgareddau a drefnwyd, gan gynnwys arwerthiannau cist car * 30 yn yr awyr agored, 15 dan do fa-users yellow right 7 0 35
3 Mai   fa-calendar blue left 7 0 35
Hamdden a thwristiaeth   fa-check grey left 7 0 35
Canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd   fa-bicycle green right 3 0 35
Pyllau nofio

Os yn rhan o gampfa/ffitrwydd

fa-life-ring yellow right 7 0 35
Atyniadau ymwelwyr yn yr awyr agored   fa-tree green right 7 0 35
Gwasanaethau eraill   fa-check grey left 7 0 35
Llyfrgelloedd   fa-book green right 7 0 35
Priodasau Caniateir seremoni. Derbyniad: 15 dan do, 30 yn yr awyr agored fa-heart yellow right 7 0 35
17 Mai – Lefel Rhybudd 2   fa-calendar blue left 7 0 35
Lletygarwch   fa-check grey left 7 0 35
Safleoedd gwersylla nad ydynt yn hunangynhaliol   fa-tree green right 7 0 35
Lletygarwch da do – bwyd a diodydd   fa-glass green right 7 0 35
Hamdden a thwristiaeth   fa-check grey left 7 0 35
Atyniadau dan do   fa-key green right 7 0 35
Amgueddfeydd ac orielau   fa-university green right 6 0 35
Gweithgareddau/cymuned   fa-check grey left 7 0 35
Priodasau Caniateir seremoni. Derbyniad: 30 dan do, 50 yn yr awyr agored fa-heart yellow right 7 0 35
Gweithgareddau a drefnwyd, gan gynnwys arwerthiannau cist car * 50 yn yr awyr agored, 30 dan do fa-users yellow right 7 0 35
7 Mehefin – Lefel Rhybudd 1   fa-calendar blue left 7 0 35
Caniateir llunio aelwydydd estynedig rhwng 3 aelwyd   fa-users yellow right 7 0 35
Gweithgareddau/cymuned   fa-check grey left 7 0 35
Caiff hyd at 30 o bobl gwrdd mewn unrhyw ardal yn yr awyr agored gan gynnwys gerddi preifat, mannau cyhoeddus ac yn yr awyr agored mewn lleoliadau a reoleiddir, fel caffis, bwytai a thafarndai fa-users yellow right 7 0 35
Caniateir cynnal digwyddiadau a reoleiddir yn yr awyr agored *gyda hyd at 10,000 o bobl yn eistedd neu hyd at 4,000 o bobl yn sefyll (gan ddibynnu ar gynnal asesiad risg) fa-users green right 7 0 35

 

Cyngor ac Arweiniad Coronafeirws
##ALTURL## Ailagor ein gwasanaethau

Ailagor ein gwasanaethau

Bydd ein hadran ailagor gwasanaethau yn eich helpu i gael y ddiweddaraf o’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch ynglŷn â’r broses o ddatgloi ein gwasanaethau.
##ALTURL## Brechlynnau Covid-19 yn Sir Benfro

Brechlynnau Covid-19 yn Sir Benfro

Wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â chynnydd y Rhaglen Brechu Torfol COVID-19 ar draws Sir Benfro.
##ALTURL## Canolfan Gymunedol

Canolfan Gymunedol

Siop-un-stop ar gyfer y rheiny sy'n chwilio am gymorth gyda thasgau fel siopa (o ganlyniad i hunan-ynysu); y rheiny sy'n gallu rhoi cymorth, a'r rheiny sy'n cymryd rhan mewn rhwydweithiau gwirfoddolwyr cymunedol.
##ALTURL## Newidiadau i wasanaethau

Newidiadau i wasanaethau

cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl wybodaeth y mae angen i chi ei wybod am newidiadau i'n gwasanaethau
##ALTURL## Cyngor a Chymorth Busnes

Cyngor a Chymorth Busnes

Edrychwch ar y cyngor a'r cymorth busnes diweddaraf, a ddarparwyd mewn ymateb i argyfwng y Coronafeirws.
##ALTURL## Lles

Lles

Dewch i wybod mwy am wneud ymarfer corff o'ch cartref cynnal iechyd meddwl cadamhaol, ynghyd ag awgrymiadau i blant am weithgarddau a chwarae
##ALTURL## Tai

Tai

Gwybodaeth Tai yn ystod argyfwng y Coronafeirws
##ALTURL## Taliadau Hunanynysu

Taliadau Hunanynysu

Os cysylltodd Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru â chi ar 23 Hydref, 2020, neu ar ôl hynny, a dywedwyd wrthych i hunanynysu, gallai fod gennych hawl i gael Cymorth Ariannol.
##ALTURL## Profi, Olrhain, Diogelu

Profi, Olrhain, Diogelu

Profi, Olrhain, Diogelu yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer profi'r cyhoedd ac olrhain lledaeniad coronafeirws yng Nghymru
News Area

Hysbysiadau Preifatrwydd

ID: 6238, revised 14/06/2021