COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau

Cydsyni Tir a Phriffyrdd

Cau ffordd ar gyfer digwyddiad

Mae angen i chi gael caniatâd i atal neu gyfyngu ar gerbydau neu gerddwyr ar ffordd, llwybr troed neu hawl tramwy cyhoeddus neu ar gyfer unrhyw gyfyngiad traffig dros dro arall fel cyfyngiad aros.

Mae rhai strydoedd / ffyrdd yn haws i'w cau nag eraill. Cyn gwneud eich cais, meddyliwch am drigolion eraill, mynediad i wasanaethau brys a'r effaith y gallai cau eich ffordd ei gael ar ffyrdd eraill.

I wneud cais am gau ffordd ar gyfer digwyddiad, mae angen anfon cais at y Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu gyda manylion llawn am:

 •  y digwyddiad
 • dyddiadau
 • amseroedd
 •  hyd
 • cynigion rheoli traffig
 • manylion cyswllt ac anfonebu

Fe'ch cynghorir i roi manylion am eich digwyddiad iddynt cyn gynted ag y bo modd (gallai ceisiadau gymryd hyd at 12 wythnos i’w prosesu ar gyfer digwyddiadau mawr) fel y gellir ymgynghori â'r Heddlu a phartïon eraill â diddordeb am eich cynnig mewn da bryd. 

Bydd angen i'r trefnydd digwyddiadau hefyd ddweud wrth ddefnyddwyr y ffordd a thrigolion ymlaen llaw gydag:

 • arwyddion stryd dros dro a rheoli traffig
 • llythyrau

Am wybodaeth bellach neu ymholiadau ar faterion priffyrdd, cysylltwch ag adran Gofal Strydoedd y cyngor trwy anfon e-bost at streetcare@pembrokeshire.gov.uk neu ffonio 01437 764551.  Dylid anfon ceisiadau ar gyfer cau ffyrdd / ceisiadau cyfyngu at yr Adran Draffig yn Traffic@pembrokeshire.gov.uk neu drwy ffonio 01437 764551.

 

Tir syn Eiddo Preifat

Ymgysylltu a chyfathrebu cynnar â thirfeddianwyr yw'r allwedd i unrhyw ddigwyddiad llwyddiannus. 

Dylech bob amser gysylltu â pherchennog y tir lle mae'ch digwyddiad wedi'i gynllunio. Efallai na fydd angen bob amser i chi gael caniatâd pob tirfeddiannwr (er enghraifft, os ydych chi'n cynnal gweithgaredd cerdded ar hyd llwybr troed cyhoeddus).

Rhestrir isod rai o'r sefyllfaoedd lle mae'n rhaid i chi gael caniatâd gan y tirfeddiannwr. 

Os yw'ch digwyddiad yn:

 • Croesi tir sydd yn eiddo preifat neu'n cael ei reoli’n breifat
 • Un sydd angen cyfleusterau newydd neu dros dro
 • Amharu ar weithgareddau rheoli tir
 • Ymyrryd â mwynhad pobl eraill
 • Effeithio ar yr amgylchedd.

 Gellir rhoi caniatâd, gydag amodau neu hebddynt, neu ei wrthod yn ôl disgresiwn y tirfeddiannwr. 

I ddarganfod pwy sy'n berchen y tir yr hoffech ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiad, defnyddiwch y Gofrestrfa Tir Genedlaethol 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae yna rwydwaith mawr o hawliau tramwy cyhoeddus yn Sir Benfro gan gynnwys Llwybr Arfordir Penfro. Mae hawliau tramwy cyhoeddus yn croesi tir mewn perchnogaeth breifat ac mae'r rhan fwyaf o hawliau tramwy cyhoeddus yn cael eu dosbarthu fel llwybrau troed cyhoeddus. Gellir cynnal digwyddiadau mawr sy'n ymwneud â cherdded a rhedeg ar hawliau tramwy cyhoeddus, ond dylid ymgynghori â’r tirfeddianwyr a’r awdurdod lleol perthnasol - y prif bryderon fyddai aflonyddu ar weithrediadau ffermio, rhyngweithio â defnyddwyr hawliau tramwy eraill a difrod i'r arwyneb. Am ragor o wybodaeth am gynnal digwyddiadau ar Lwybr Arfordir Sir Benfro.

Mae gan awdurdodau lleol bwerau i adennill costau lle mae hawliau tramwy cyhoeddus yn cael eu niweidio gan 'draffig anghyffredin'.  Felly, gellid gofyn i drefnwyr digwyddiadau gyfrannu tuag at gostau atgyweirio arwynebau unrhyw lwybrau troed sydd wedi’u difrodi, os gellir priodoli'r achos i'r rhai sydd wedi cymryd rhan yn y digwyddiadau hynny. Dylai ymgynghori ag awdurdodau lleol o ran amseru digwyddiadau a mesurau wrth gefn ar gyfer tywydd gwlyb osgoi achosion o'r fath. Ar hyn o bryd nid yw treialon cyflymder gan feicwyr yn cael eu caniatáu yn gyfreithlon ar hawliau tramwy cyhoeddus. Byddai unrhyw ddigwyddiad a fyddai'n golygu beicio, merlota neu ddefnyddio cerbydau sy'n cael eu gyrru'n fecanyddol ar lwybrau troed cyhoeddus yn gorfod cael  caniatâd penodol y perchennog tir ac ymgynghori â'r awdurdod lleol. 

Tir Mynediad Agored

Tir mynediad agored yw tir cyffredin a chefn gwlad agored (gweundir a rhostir). Mae hawl mynediad ar droed i gerdded ar draws ardaloedd dynodedig o Dir Mynediad.

Mae'r tir yn cael ei fapio gan yr Arolwg Ordnans ac mae i'w gael yn bennaf yng ngogledd y Parc Cenedlaethol.

Bydd Tir Mynediad mewn rhyw fath o berchnogaeth breifat ac mae'n gynefin naturiol pwysig. Mae angen ymgynghori â thirfeddianwyr ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar gyfer digwyddiadau mawr i sicrhau nad yw digwyddiad yn effeithio ar weithgareddau ffermio, fel pori da byw tymhorol neu adar yn nythu.

Tir gyda Dynodiadau Arbennig 

Mae rhai mannau yn Sir Benfro wedi'u gwarchod yn arbennig fel Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA), Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA), Gwarchodfa Natur Genedlaethol neu Henebion Cofrestredig.

Gwiriwch a oes gan y lle y bwriadwch gynnal eich digwyddiad ddynodiad arbennig ac os bydd angen unrhyw ganiatâd arbennig arnoch chi.  Gallwch ganfod lle mae'r rhain gyda’r:

Bydd angen i chi gael cyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar sut i osgoi niweidio nodweddion arbennig safleoedd o'r fath

O ran SoDdGA, rhaid i dirfeddianwyr gael caniatâd CNC i gyflawni neu ganiatáu gweithrediadau penodol - a elwir yn 'weithrediadau sy'n gofyn am ganiatâd' - a allai niweidio nodweddion y safle, ac os yw'r safle hefyd yn safle AGA neu ACA efallai y bydd asesiad pellach yn ofynnol. Mae'n bwysig ymgynghori â thirfeddianwyr mewn da bryd i'w galluogi, os oes angen, i drafod y materion dan sylw gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.

Gall Awdurdod y Parc hefyd roi gwybodaeth a chyngor am sut i osgoi achosi difrod i gynefinoedd sensitif eraill.

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae gan y Parc Cenedlaethol lawer o leoliadau lle mae bywyd gwyllt a'r dirwedd yn sensitif. 

Er mwyn helpu i sicrhau bod gweithgareddau chwaraeon a hamdden yn digwydd mewn lleoliadau priodol, mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi'i rannu'n wyth Ardal Cymeriad Adloniadol i hyrwyddo hamdden yn y lleoliadau mwyaf priodol ac ar yr amseroedd mwyaf cyfleus Map o Ardaloedd Cymeriad Hamdden 

Angorfeydd, Pontynau, Jetis a Llithrfeydd 

Gellir dod o hyd i ddiagram o'r ddyfrffordd a lleoliadau’r pontŵn yn nhaflen hamdden Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau    

Sylwch: Mae yna bontynau eraill ond efallai eu bod yn eiddo preifat ac yn cael eu rheoli’n breifat ac ni ddylid eu defnyddio heb ganiatâd y perchnogion ymlaen llaw.

Tir sy'n eiddo i'r Cyngor

Mae ymgysylltu a chyfathrebu'n gynnar gyda'r Cyngor yn allweddol i unrhyw ddigwyddiad llwyddiannus, ac nid yw'r ffaith bod y safle arfaethedig yn eiddo i'r Cyngor yn golygu y bydd ar gael i chi yn awtomatig.  Os ydych chi'n bwriadu defnyddio tir sy'n eiddo i'r Cyngor, mae'n rhaid i chi gysylltu â'r Cyngor yn gynnar, ac mae'r materion a amlygir uchod o dan yr adran tirfeddianwyr preifat yn berthnasol hefyd i dir y Cyngor.

Os ydych chi'n bwriadu cynnal digwyddiad ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor heblaw meysydd parcio, rhowch y wybodaeth a restrir isod a dychwelwch y ffurflen ynghyd â'r ffi berthnasol ( gweler yr adran ffioedd a thaliadau ) ar gyfer negodi a chofnodi'r digwyddiad.

 • Disgrifiad o'r digwyddiad
 • Lleoliad (rhowch gynllun sy'n dangos y tir sy'n ofynnol)
 • Lleoliad / cynllun y safle (rhowch gynllun bras)
 • Dyddiadau 
 • Amseroedd 
 • Hyd (gan gynnwys gosod pethau yn eu lle a’u tynnu i lawr ar ôl y digwyddiad) 
 • Cynllun Rheoli Digwyddiadau gan gynnwys asesiad risg
 • Copi o dystysgrif yswiriant indemniad ar gyfer y digwyddiad (yn enw'r trwyddedai ac am isafswm o £5 miliwn o bunnoedd)
 • Rhif elusen (os yw'n berthnasol)
 • Copi o Hysbysiad y Digwyddiad Dros Dro (os yw'n berthnasol)
 • Manylion cyswllt y trwyddedai

Yn ychwanegol at y ffi, efallai y codir tâl am ddefnyddio'r tir ar gyfer y digwyddiad a bydd y Cyngor yn cadw bond £250 am hyd y digwyddiad.  Bydd hwn yn cael ei ddychwelyd ar ôl y digwyddiad cyn belled â'i fod yn cael ei adael mewn cyflwr boddhaol.

Cysylltwch ag Adran Eiddo Cyngor Sir Penfro i drafod caniatâd tirfeddianwyr ar dir sy'n eiddo i'r propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk neu 01437 764551.

Digwyddiadau ar y Briffordd Gyhoeddus

Os yw'ch digwyddiad yn cael ei gynnal ar briffordd gyhoeddus hy unrhyw balmant, llwybrau cerdded, ffyrdd neu ardaloedd i gerddwyr yn Sir Benfro, bydd angen i chi gael caniatâd yr Adran Priffyrdd. 

Os yw'ch digwyddiad mewn lleoliad preifat, ond mae'n debygol o effeithio ar y briffordd gyhoeddus, bydd yn dal angen i chi drafod gyda’r Adran Priffyrdd.

Am ragor o wybodaeth neu ymholiadau am faterion priffyrdd, cysylltwch ag aelod o Dîm Gofal Strydoedd Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551 neu e-bostiwch streetcare@pembrokeshire.gov.uk .

Ar gyfer meysydd parcio sy'n eiddo i Awdurdodau Lleol, byddai angen i chi gysylltu â parking@pembrokeshire.gov.uk 

 

Am ragor o wybodaeth neu ymholiadau am faterion priffyrdd, cysylltwch â'r Adran Gofal Strydoedd yn y Cyngor yn streetcare@pembrokeshire.gov.uk neu 01437 764551.

ID: 4724, adolygwyd 16/06/2021