COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cynllunio Argyfwng

Newidiadau i wasanaethau

Canolfan Gyswllt a'r 'Canolfannau Gwasanaethu Cwsmeriaid  

Ar hyn o bryd mae ein CANOLFAN GYSWLLT CWSMERIAID ar agor o 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener i ddelio â holl ymholiadau cyffredinol. Cysylltwch â ni ar 01437 764551 neu enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Mae ein CANOLFANNAU GWASANAETHU CWSMERIAID yn Adain y Gogledd, Neuadd y Sir, Hwlffordd ac Argyll Street, Doc Penfro AR GAU ar hyn o bryd

Nid oes gennym ddyddiad wedi'i gynllunio ar gyfer ailagor ein Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar hyn o bryd.

Talu Biliau’r Cyngor

Ydych chi’n arfer talu eich biliau Cyngor gydag arian parod ar hyn o bryd mewn Canolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid? Rydym eisiau helpu i chi wneud trefniadau talu eraill gwahanol a byddem yn eich annog i ddewis un o’r dewisiadau talu isod i dalu biliau’r Cyngor.

1. Sefydlu Debyd Uniongyrchol

Mae debyd uniongyrchol yn ffordd syml, gyfleus a diogel o dalu biliau. Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu eich Treth Gyngor ar-lein yn www.sir-benfro.gov.uk/debyd-uniongyrchol. I sefydlu Debyd Uniongyrchol ar gyfer y Dreth Gyngor neu un o filiau eraill y Cyngor dros y ffôn, cysylltwch â’r Gwasanaethau Cyllid ar 01437 764551. Rhaid i chi fod yr un sy’n talu’r bil a bod â manylion eich cyfrif banc wrth law

2. Talu Ar-lein

Mae talu ar-lein yn gyflym, diogel a sicr ac mae ar gael 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos. I dalu biliau’r cyngor ar-lein, ymwelwch ag www.sir-benfro.gov.uk/gwneud-taliad

Fel talwr ar-lein, gallwch weld faint sydd yn eich cyfrif, gweld eich dyddiad talu nesaf a sefydlu nodiadau atgoffa talu fel na fyddwch fyth yn methu taliad

3. Galw ein Llinell Dalu Awtomatig

Galw ein llinell dalu ar 01437 775164. Mae hwn yn wasanaeth awtomatig, ar gael 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos

4. Siarad â ni dros y ffôn

Galw ein Canolfan Gysylltu ar 01437 764551 i dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd 

Os nad ydych yn gallu talu eich biliau heblaw mewn arian parod, dywedwch wrthym mor fuan ag y gallwch er mwyn i ni allu gwneud trefniadau eraill ar eich cyfer

Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu  

Ar hyn o bryd mae ein CASGLIADAU GWASTRAFF AC AILGYLCHU O GARTREFI yn parhaus fel arfer. Gallwch weld mwy am drefniadau casglu ar gyfer eich eiddo trwy deipio eich cod post yn blwch Chwilio am Eich Diwrnod Biniau ar ein tudalen Gwastraff ac Ailgylchu neu drwy Fy Nghyfrif

Helpwch ein criwiau casglu drwy leihau faint o wastraff cartrefi rydych yn ei greu. Gyda phwysau ar wasanaethau a gwastraff a'r ganolfan ailgylchu ar gau dros dro, dylech osgoi gwneud unrhyw waith clirio mawr gartref neu gyflawni unrhyw brosiect DIY neu ardd sy'n debygol o gynhyrchu llawer o wastraff.

Peidiwch â llosgi gwastraff cartrefi gartref os gwelwch yn dda. Mae hyn yn creu llygredd aer a allai niweidio pobl gerllaw a allai fod ag anawsterau anadlu eisoes oherwydd COVID-19. Mae perygl hefyd y gallai tanau fynd allan o reolaeth. Mae gwasanaethau tân o amgylch y wlad yn adrodd bod cynnydd yn nifer y galwyr o ganlyniad i danau mewn gerddi.

Cofiwch ailgylchu cymaint ag y gallwch drwy ddilyn canllawiau ar ein gwefan a thrwy ei grynhoi i lawr gymaint â phosibl 

Mae ein CANOLFANNAU GWASTRAFF AC AILGYLCHU yn Waterloo, Winsel, Marnawan, Tyddewi, Hermon a Crane Cross yn ail-agor ar gyfer defnydd hanfodol yn unig, gyda system archebu ac o dan ganllawiau newydd llym o 26 Mai. Cliciwch yma am fanylion pellach

Ysgolion a Sefydiadau Gofal Plant 

YSGOLION A SEFYDLIADAU GOFAL PLANT

Plant ac Ysgolion – Pontio ir normal newydd. Dysgwch fwy yma

 

Meysydd Parcio, Cyfleusterau Cyhoeddus a Cyhoeddus a Gwasanaethau Bysiau  

MEYSYDD PARCIO

Mae meysydd parcio canol y trefi’n aros AR AGOR

Mae'r Meysedd Parcio gwledig ac arfordirol canlynol AILAGOR: Pont Canaston, Coedwig Canaston, Marine Road Aberllydan, Marine Walk Abergwaun, Pont Wdig A40, Y Parrog Wdig, Cei Brunel Marina Neyland, Trac Seiclo Marina Neyland, Niwgwl, Glan y Môr Dale, Merrival Tyddewi, Y Salterns Dinbych-y-pysgod, Thraeth y De Dinbych-y-pysgod, y maes parcio gorlif yng Nghanolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod a Coed Llwynhelyg

CYFLEUSTERAU CYHOEDDUS

Mae'r holl doiledau cyhoeddus eraill a reolir gan y Cyngor AR AGOR 

GWASANAETHAU BYSIAU

Rydym wedi gwneud newidiadau i lawer o wasanaethau bysiau. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch hyn yma

Sylwch y byddwn yn cadw hysbysrwydd amserlenni ar ein gwefan yn ddiweddar ond ni fu modd diweddaru’r hysbysrwydd sydd i’w weld yn holl safleoedd bysiau.

Canolfannau Hamdden a Llyfrgelloedd 

Mae holl GANOLFANNAU HAMDDEN AR GAU ar hyn o bryd. Mae Hamdden Sir Benfro yn bwriadu ail-agor yn raddol o 17eg Awst

Caiff ein llyfrgelloedd eu hailagor yn raddol. Dysgwch fwy yma

Gwasanaethau Cofrestru, Amlosgfa, Mynwentydd ac Archifdy Sir Benfro  

GWASANAETHAU COFRESTRU

Peidiwch â mynd i'r swyddfa gofrestru heb apwyntiad gan ei fod ar gau i'r cyhoedd yn gyffredinol.

Hysbysiad priodas / partneriaeth sifil a cofrestru genedigaethau

Bydd rhieni y ganwyd eu babanod yn Sir Benfro cyn neu yn ystod y cyfnod clo yn gallu cofrestru genedigaeth eu plentyn a phrynu tystysgrif geni o ddydd Llun (6 Gorffennaf) ymlaen, mae Gwasanaeth Cofrestru Sir Benfro wedi cyhoeddi. Oherwydd gofynion ymbellhau cymdeithasol, bydd hon yn broses dau gam gyda'r mwyafrif o'r cofrestriad yn cael ei gwblhau dros y ffôn ac yna apwyntiad wyneb yn wyneb byr yn y Swyddfa Gofrestru yn Cherry Grove, Hwlffordd. Anogir rhieni sydd wedi bod yn aros i gofrestru eu babanod i alw i wneud apwyntiad cyn gynted â phosibl – registrars@pembrokeshire.gov.uk neu 01437 775176

Cofrestru marwolaethau / genedigaethau marw

Mae cofrestriadau marwolaeth yn cael eu darparu dros y ffôn - 01437 775176

Seremonïau Priodas, Partneriaeth Sifil a Dathlu

Mae priodasau a phartneriaethau sifil bellach wedi ailddechrau mewn mannau addoliad a’r Swyddfa Gofrestru, yn amodol ar iechyd a diogelwch COVID-19. Mae Gwasanaeth Cofrestru Sir Benfro yn y broses o gysylltu â’r holl gyplau y gohiriwyd eu seremoni oherwydd y coronafeirws er mwyn eu galluogi i aildrefnu. O 17 Awst 2020 ymlaen, bydd y dyddiadur yn cael ei agor er mwyn derbyn archebion newydd ar gyfer seremonïau yn y Swyddfa Gofrestru neu i archebu cofrestrydd i fod yn bresennol mewn addoldy. Er mwyn cydymffurfio â’r paratoadau rhagarweiniol cyfreithiol, gellir archebu ar gyfer cynnal seremonïau o’r 25 Medi 2020 ymlaen, yn amodol ar argaeledd. Bydd cyhoeddiad pellach yn cael ei wneud pan fyddwn yn gallu derbyn archebion ar gyfer seremonïau eleni mewn safleoedd cymeradwy. Mae archebu ar gyfer 2021 ymlaen yn dal i fod ar gael. E-bostiwch sr@pembrokeshire.gov.uk gyda manylion eich cais archebu seremoni a rhif ffôn cyswllt yn ystod y dydd.

Copi Tystysgrifau

Gellir gwneud cais am dystysgrifau copi yma neu drwy ffonio 01437 775176

AMLOSGFA PARC GWYN

Mae Swyddfa amlosgfa a Chapel coffa Parc Gwyn AR GAU i'r cyhoedd ar hyn o bryd. Mae'r safle AR AGOR i'r cyhoedd bob dydd rhwng o 10am-5pm er bod hi'n ofynnol i ymwelwyr barchu arweiniad ar gadw pellter cymdeithasol. Angladdau – mae arweiniad diwygiedig Llywodraeth Cymru yn nodi’r canlynol: “Gall y rheiny sy’n mynychu angladdau gynnwys yr unigolyn sy’n trefnu’r angladd ac unrhyw un a wahoddir gan yr unigolyn hwnnw (neu ofalwyr unrhyw un o’r bobl hynny)”. Sylwer: Ar hyn o bryd, cyfyngir nifer y bobl sy’n gallu mynychu unrhyw angladd yn Amlosgfa Parc Gwyn i 12.

MYNWENTYDD 

Ar hyn o bryd, mae ein mynwentydd AR AGOR i'r cyhoedd, er bod hi'n ofynnol i ymwelwyr barchu arweiniad ar gadw pellter cymdeithasol. Y rhain yw: Rhosfarced, Llangwm, Freystrop, Llanisan-yn-Rhos, City Road Hwlffordd, Nolton Haven, Llanfair Nant-y-Gof (Trecwn), Llanwnda, Llanion Doc Penfro, Cil-maen a St Michael's Penfro. Mae angladdau wedi'u cyfyngu i ddeuddeg. Angladdau – mae arweiniad diwygiedig Llywodraeth Cymru yn nodi’r canlynol: “Gall y rheiny sy’n mynychu angladdau gynnwys yr unigolyn sy’n trefnu’r angladd ac unrhyw un a wahoddir gan yr unigolyn hwnnw (neu ofalwyr unrhyw un o’r bobl hynny)”. Sylwer: Ar hyn o bryd, cyfyngir nifer y bobl sy’n gallu mynychu unrhyw angladd ym mynwentydd y Cyngor i 12.

ARCHIFAU AC ASTUDIAETHAU LLEOL SIR BENFRO

Mae Archifau ac Astudiaethau Lleol Sir Benfro AR GAU ar hyn o bryd

Maenordy Scolton, Parciau a Hawliau Tramwy  

Mae PARC GWLEDIG MAENORDY SCOLTON - mae'r gerddi AR AGOR. Bydd rhagor o gyfleusterau yn AIL-AGOR o ddydd Llun 17eg Awst. Mae rhagor o fanylion ar gael yma

Mae PARCIAU CHWARAE - bydd y parciau chwarae a reolir gan Gyngor Sir Penfro yn dechrau ailagor o ddydd Llun 20 Gorffennaf ymlaen, ar ôl cynnal archwiliad diogelwch ym mhob

Mae HAWLIAU TRAMWY A PHARCIAU CYHOEDDUS ARALL ynaros AR AGOR

Fodd bynnag, caiff defnyddwyr eu hatgoffa i gadw pellter cymdeithasol ac aros 2 fetr draw oddi wrth bobl eraill ac anifeiliaid. Y cyngor i berchenogion cŵn yw cadw’u hanifeiliaid anwes ar denynnau. 

Gwasanaethau Tai  

CYNLLUN NEILLTUO CARTREFI DEWISEDIG

Ail-agorodd Hysbyseb Cartrefi Dewis yn ystod yr wythnos yn dechrau 27ain Gorffennaf. Dysgwch fwy yma

DIGARTREFEDD

Mae staff ar gael i roi cyngor a chymorth dros y ffôn i’r rhai hynny all fod mewn perygl o ddod yn ddigartref cyn bo hir. Ffoniwch 01437 764551 neu e-bostio housingadvice@pembrokeshire.gov.uk 

TENANTIAID PRESENNOL

Bydd yr adran dai’n dal i roi cyngor a chymorth i denantiaid dros y ffôn ar gyfer argyfyngau tenantiaeth yn unig. Mae staff tai hefyd yn gfyn i denantiaid ddweud wrthynt os ydynt yn hunan-ynysu neu’n dangos unrhyw symptomau er mwyn i ni allu sicrhau diogelwch staff os byydd argyfwng. Ffoniwch 01437 764551 neu e-bostio tenman@pembrokeshire.gov.uk

GWASANAETH CYNNAL A CHADW ADEILADAU

Mae ein timau Cynnal a Chadw’n gweithio’n galed i sicrhau y gallwn ymateb i waith trwsio brys yn unig, y dylid eu hysbysu fel arfer. Ataliwyd holl waith trwsio arall sy’n golygu cysylltiad cymdeithasol. Gofynnir i holl gwsmeriaid sy’n gofyn am waith trwsio ddweud wrth yr adran os ydynt yn hunan-ynysu neu’n dangos symptomau’r firws, fel bod modd gwarchod staff a chwsmeriaid fel ei gilydd.

Neuadd y Sir a Chanolfan Arloesedd y Bont  

Ar hyn o bryd mae NEUADD Y SIR AR GAU i’r cyhoedd

Ar hyn o bryd mae CANOLFAN ARLOESEDD Y BONT AR GAU

ID: 6195, adolygwyd 13/08/2020