COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cynllunio Argyfwng

Newidiadau i wasanaethau

Canolfan Gyswllt a'r 'Canolfannau Gwasanaethu Cwsmeriaid  

Ar hyn o bryd mae ein CANOLFAN GYSWLLT CWSMERIAID ar agor o 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener i ddelio â holl ymholiadau cyffredinol. Cysylltwch â ni ar 01437 764551 neu enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Mae ein CANOLFANNAU GWASANAETHU CWSMERIAID yn Adain y Gogledd, Neuadd y Sir, Hwlffordd ac Argyll Street, Doc Penfro AR GAU ar hyn o bryd

Talu Biliau’r Cyngor

Ydych chi’n arfer talu eich biliau Cyngor gydag arian parod ar hyn o bryd mewn Canolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid? Rydym eisiau helpu i chi wneud trefniadau talu eraill gwahanol a byddem yn eich annog i ddewis un o’r dewisiadau talu isod i dalu biliau’r Cyngor.

1. Sefydlu Debyd Uniongyrchol

Mae debyd uniongyrchol yn ffordd syml, gyfleus a diogel o dalu biliau. Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu eich Treth Gyngor ar-lein yn www.sir-benfro.gov.uk/debyd-uniongyrchol. I sefydlu Debyd Uniongyrchol ar gyfer y Dreth Gyngor neu un o filiau eraill y Cyngor dros y ffôn, cysylltwch â’r Gwasanaethau Cyllid ar 01437 764551. Rhaid i chi fod yr un sy’n talu’r bil a bod â manylion eich cyfrif banc wrth law

2. Talu Ar-lein

Mae talu ar-lein yn gyflym, diogel a sicr ac mae ar gael 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos. I dalu biliau’r cyngor ar-lein, ymwelwch ag www.sir-benfro.gov.uk/gwneud-taliad

Fel talwr ar-lein, gallwch weld faint sydd yn eich cyfrif, gweld eich dyddiad talu nesaf a sefydlu nodiadau atgoffa talu fel na fyddwch fyth yn methu taliad

3. Galw ein Llinell Dalu Awtomatig

Galw ein llinell dalu ar 01437 775164. Mae hwn yn wasanaeth awtomatig, ar gael 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos

4. Siarad â ni dros y ffôn

Galw ein Canolfan Gysylltu ar 01437 764551 i dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd 

Os nad ydych yn gallu talu eich biliau heblaw mewn arian parod, dywedwch wrthym mor fuan ag y gallwch er mwyn i ni allu gwneud trefniadau eraill ar eich cyfer

Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu  

Ar hyn o bryd mae ein CASGLIADAU GWASTRAFF AC AILGYLCHU O GARTREFI yn parhaus fel arfer. Gallwch weld mwy am drefniadau casglu ar gyfer eich eiddo trwy deipio eich cod post yn blwch Chwilio am Eich Diwrnod Biniau ar ein tudalen Gwastraff ac Ailgylchu neu drwy Fy Nghyfrif

Helpwch ein criwiau casglu drwy leihau faint o wastraff cartrefi rydych yn ei greu. Gyda phwysau ar wasanaethau a gwastraff a'r ganolfan ailgylchu ar gau dros dro, dylech osgoi gwneud unrhyw waith clirio mawr gartref neu gyflawni unrhyw brosiect DIY neu ardd sy'n debygol o gynhyrchu llawer o wastraff.

Peidiwch â llosgi gwastraff cartrefi gartref os gwelwch yn dda. Mae hyn yn creu llygredd aer a allai niweidio pobl gerllaw a allai fod ag anawsterau anadlu eisoes oherwydd COVID-19. Mae perygl hefyd y gallai tanau fynd allan o reolaeth. Mae gwasanaethau tân o amgylch y wlad yn adrodd bod cynnydd yn nifer y galwyr o ganlyniad i danau mewn gerddi.

Cofiwch ailgylchu cymaint ag y gallwch drwy ddilyn canllawiau ar ein gwefan a thrwy ei grynhoi i lawr gymaint â phosibl 

Mae ein CANOLFANNAU GWASTRAFF AC AILGYLCHU yn Waterloo, Winsel, Marnawan, Tyddewi, Hermon a Crane Cross yn ail-agor ar gyfer defnydd hanfodol yn unig, gyda system archebu ac o dan ganllawiau newydd llym o 26 Mai. Cliciwch yma am fanylion pellach

Ysgolion a Sefydiadau Gofal Plant 

YSGOLION A SEFYDLIADAU GOFAL PLANT

Mae’n hanfodol bwysig bod rhieni’n dilyn cyngor y Llywodraeth a chadw eu plant gartref lle bo modd i helpu rheoli ymlediad coronafeirws (COVID-19). Ni ddylech anfon eich plentyn i’ch sefydliad gofal plant os nad oes raid i chi oherwydd bod eich gwaith yn allweddol i’r ymateb i’r coronafeirws. Os gallwch gadw eich plentyn yn ddiogel gartref, gwnewch hynny.

Canllawiau Llywodraeth Cymru

Rydym wedi cymryd camau i agor nifer cyfyngedig o’n hysgolion a sefydliadau gofal plant i ofalu am blant gweithwyr allweddol a’r plant mwyaf agored i niwed.

Plant agored i niwed yw’r rhai sy’n cael cymorth gofal cymdeithasol, sydd ag anghenion diogelu a lles (fel y rhai gyda chynllun plentyn anghenus neu gynllun amddiffyn plentyn) plant sy’n derbyn gofal, gofalwyr ifanc, plant anabl neu’r rhai sydd â datganiad anghenion addysgol arbennig.

Gofalu am blant gweithwyr allweddol a phlant agored i niwed

Meysydd Parcio, Cyfleusterau Cyhoeddus a Cyhoeddus a Gwasanaethau Bysiau  

MEYSYDD PARCIO

Mae meysydd parcio canol y trefi’n aros AR AGOR

Mae’r Meysydd Parcio gwledig ac arfordirol canlynol AR GAU ar hyn o bryd: Marine Road Aberllydan, Glan y Môr Dale, Marine Walk Abergwaun, Pont Wdig A40, Y Parrog Wdig, Pont Canaston, Coedwig Canaston, Niwgwl, Cei Brunel Marina Neyland, Trac Seiclo Marina Neyland, Merrivale Tyddewi, Y Salterns Dinbych-y-pysgod, Thraeth y De Dinbych-y-pysgod a Coed Llwynhelyg

CYFLEUSTERAU CYHOEDDUS

Mae’r Cyfleusterau Cyhoeddus AR AGOR ar gefnffordd Felindre Farchog, ffordd gyswllt Chimneys Abergwaun, Llyn y Castell yn Hwlffordd, Maes Parcio Aml-lawr Hwlffordd, Cilgeti, Y Sgwâr yn Nhreletert, Sgwâr y Farchnad yn Aberdaugleddau, Maes Parcio Town Moor yn Arberth, Long Street Trefdraeth, Comin Penfro, Llyfrgell Doc Penfro, Cei Tref Penfro, cefnffordd Penblewin, Pope Hill Johnston, Rhaglywiaeth Saundersfoot, Heol y Bryn Tyddewi, Maes Parcio’r Cwcwll Tyddewi, Stryd Fawr Llandudoch, Maes Parcio Aml-lawr Dinbych-y-pysgod, The Green, Salterns ac Upper Frog Street yn Ninbych-y-pysgod

Mae'r holl gyfleusterau cyhoeddus eraill a reolir gan y Cyngor AR GAU ar hyn o bryd

GWASANAETHAU BYSIAU

Rydym wedi gwneud newidiadau i lawer o wasanaethau bysiau. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch hyn yma

Sylwch y byddwn yn cadw hysbysrwydd amserlenni ar ein gwefan yn ddiweddar ond ni fu modd diweddaru’r hysbysrwydd sydd i’w weld yn holl safleoedd bysiau.

Canolfannau Hamdden a Llyfrgelloedd 

Mae holl GANOLFANNAU HAMDDEN AR GAU ar hyn o bryd

Mae holl LYFRGELLOEDD AR GAU ar hyn o bryd

Gwasanaethau Cofrestru, Amlosgfa, Mynwentydd ac Archifdy Sir Benfro  

GWASANAETHAU COFRESTRU

Hysbysiad priodas / partneriaeth sifil

Caiff holl hysbysiadau priodas a phartneriaethau sifil eu gohirio hyd nes daw cyfnod y pandemig presennol i ben. Caiff unrhyw apwyntiadau presennol eu canslo ar unwaith. Unwaith y daw’r cyfyngiadau i ben, byddwn yn cysylltu â pharau y gall eu seremonïau fwrw ymlaen i wneud apwyntiad i gwblhau’r camau rhagarweiniol cyfreithiol.

Cofrestru genedigaethau

Caiff cofrestru holl enedigaethau ei ohirio hyd nes daw cyfnod y pandemig presennol i ben. Byddwch yn dal i allu gwneud cais am fudd-dal plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru genedigaeth eich baban, os nad ydych wedi gallu gwneud hynny oherwydd y mesurau hyn.

Cofrestru marwolaethau / genedigaethau marw

Nid oes unrhyw newid i’r broses hon ar hyn o bryd ond mae deddfwriaeth ar y gweill, a fyddai’n caniatáu cofrestru marwolaethau a genedigaethau marw dros y ffôn. Bydd cyhoeddiad ychwanegol yn cael ei wneud unwaith y bydd y cyfleuster hwn ar gael.

Seremonïau Priodas, Partneriaeth Sifil a Dathlu

Cadarnhawyd bellach na fydd seremonïau’n cael digwydd hyd nes clywir yn wahanol. Bydd y llywodraeth yn gwneud cyhoeddiad ychwanegol pan ddaw’r cyfyngiad hwn i ben. Oherwydd nad oes unrhyw derfyn amser ar y cyfyngiad hwn ar hyn o bryd, mae’r Gwasanaeth Cofrestru yn Sir Benfro wedi atal derbyn archebion newydd am weddill y flwyddyn.

Fe gewch ragor o wybodaeth am ein Gwasanaeth Cofrestru yma

AMLOSGFA PARC GWYN

Mae Swyddfa amlosgfa a Chapel coffa Parc Gwyn AR GAU i'r cyhoedd ar hyn o bryd. Mae'r safle AR AGOR i'r cyhoedd bob dydd rhwng o 10am-5pm er bod hi'n ofynnol i ymwelwyr barchu arweiniad ar gadw pellter cymdeithasol. Angladdau – mae arweiniad diwygiedig Llywodraeth Cymru yn nodi’r canlynol: “Gall y rheiny sy’n mynychu angladdau gynnwys yr unigolyn sy’n trefnu’r angladd ac unrhyw un a wahoddir gan yr unigolyn hwnnw (neu ofalwyr unrhyw un o’r bobl hynny)”. Sylwer: Ar hyn o bryd, cyfyngir nifer y bobl sy’n gallu mynychu unrhyw angladd yn Amlosgfa Parc Gwyn i 12.

MYNWENTYDD 

Ar hyn o bryd, mae ein mynwentydd AR AGOR i'r cyhoedd, er bod hi'n ofynnol i ymwelwyr barchu arweiniad ar gadw pellter cymdeithasol. Y rhain yw: Rhosfarced, Llangwm, Freystrop, Llanisan-yn-Rhos, City Road Hwlffordd, Nolton Haven, Llanfair Nant-y-Gof (Trecwn), Llanwnda, Llanion Doc Penfro, Cil-maen a St Michael's Penfro. Mae angladdau wedi'u cyfyngu i ddeuddeg. Angladdau – mae arweiniad diwygiedig Llywodraeth Cymru yn nodi’r canlynol: “Gall y rheiny sy’n mynychu angladdau gynnwys yr unigolyn sy’n trefnu’r angladd ac unrhyw un a wahoddir gan yr unigolyn hwnnw (neu ofalwyr unrhyw un o’r bobl hynny)”. Sylwer: Ar hyn o bryd, cyfyngir nifer y bobl sy’n gallu mynychu unrhyw angladd ym mynwentydd y Cyngor i 12.

ARCHIFAU AC ASTUDIAETHAU LLEOL SIR BENFRO

Mae Archifau ac Astudiaethau Lleol Sir Benfro AR GAU ar hyn o bryd

Maenordy Scolton, Parciau a Hawliau Tramwy  

Mae PARC GWLEDIG MAENORDY SCOLTON (y tŷ a’r tiroedd) AR GAU ar hyn o bryd

Mae PARCIAU CHWARAE dan reolaeth yr awdurdod AR GAU ar hyn o bryd

Mae HAWLIAU TRAMWY A PHARCIAU CYHOEDDUS ARALL ynaros AR AGOR

Fodd bynnag, caiff defnyddwyr eu hatgoffa i gadw pellter cymdeithasol ac aros 2 fetr draw oddi wrth bobl eraill ac anifeiliaid. Y cyngor i berchenogion cŵn yw cadw’u hanifeiliaid anwes ar denynnau. 

Gwasanaethau Tai  

CYNLLUN NEILLTUO CARTREFI DEWISEDIG

Ar hyn o bryd mae neilltuo tai dan y Cynllun Cartrefi Dewisedig AR GAU. Cewch lenwi ceisiadau tai ond fe all fod oedi cyn ymateb oherwydd ein bod yn gorfod blaenoriaethu meysydd gwaith eraill. Ffoniwch 01437 764551 neu e-bostio haalloc@pembrokeshire.gov.uk

DIGARTREFEDD

Mae staff ar gael i roi cyngor a chymorth dros y ffôn i’r rhai hynny all fod mewn perygl o ddod yn ddigartref cyn bo hir. Ffoniwch 01437 764551 neu e-bostio housingadvice@pembrokeshire.gov.uk 

TENANTIAID PRESENNOL

Bydd yr adran dai’n dal i roi cyngor a chymorth i denantiaid dros y ffôn ar gyfer argyfyngau tenantiaeth yn unig. Mae staff tai hefyd yn gfyn i denantiaid ddweud wrthynt os ydynt yn hunan-ynysu neu’n dangos unrhyw symptomau er mwyn i ni allu sicrhau diogelwch staff os byydd argyfwng. Ffoniwch 01437 764551 neu e-bostio tenman@pembrokeshire.gov.uk

GWASANAETH CYNNAL A CHADW ADEILADAU

Mae ein timau Cynnal a Chadw’n gweithio’n galed i sicrhau y gallwn ymateb i waith trwsio brys yn unig, y dylid eu hysbysu fel arfer. Ataliwyd holl waith trwsio arall sy’n golygu cysylltiad cymdeithasol. Gofynnir i holl gwsmeriaid sy’n gofyn am waith trwsio ddweud wrth yr adran os ydynt yn hunan-ynysu neu’n dangos symptomau’r firws, fel bod modd gwarchod staff a chwsmeriaid fel ei gilydd.

Neuadd y Sir a Chanolfan Arloesedd y Bont  

Ar hyn o bryd mae NEUADD Y SIR AR GAU i’r cyhoedd

Ar hyn o bryd mae CANOLFAN ARLOESEDD Y BONT AR GAU

ID: 6195, adolygwyd 20/05/2020