COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio er mwyn Gwella

Cynllun Corfforaethol 2019/20

Beth ydy ein Cynllun Corfforaethol?

Ein Cynllun Corfforaethol 2019-2020 ydy'n cynllun ar gyfer y dyfodol ac mae'n gosod allan sut fyddwn ni'n cynllunio ac yn rheoli gwasanaethau mewn modd mwy cynaliadwy. Mae'r Cynllun yn ofyniad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Y Cynllun Corfforaethol ydy un o'r ffyrdd y byddwn yn cyflawni'r weledigaeth a gytunwyd gennym ni ym mis Gorffennaf 2016.  Gweithio gyda'n gilydd, gwella bywydau.  Mae hi hefyd yn un o'r ffyrdd y gwnawn ni gyflenwi Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro.  Cyhoeddwyd hwn ym mis Mai 2018.  Dylanwadwyd hefyd ar y cynllun gan Raglen y Cabinet ar gyfer gweinyddu 2018-2022


Sut mae ein hamcanion ar gyfer 2019-20 yn cymharu ag amcanion llesiant blaenorol a’r Rhaglen ar gyfer y Weinyddiaeth.
 

 

Amcanion Llesiant 2018-19

Maes portffolio

Amcan 2019-20

1.    Dal i wella canlyniadau addysg fel bod pob plentyn yn cyflawni ac yn cyfrannu mwy nag y meddyliai y gallai wneud.

Addysg

1.    Dal i wella canlyniadau addysg fel bod pob plentyn yn cyflawni ac yn cyfrannu mwy nag y meddyliai y gallai wneud.

2.    Dal i newid sut fyddwn yn cyflenwi gofal cymdeithasol trwy hyrwyddo atal a dulliau iach o fyw i wella llesiant.

Gofal Cymdeithasol

2.    Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar atal: gan helpu pobl i barhau â rheolaeth dros eu bywydau eu hunain yn hytrach na mynd yn ddibynnol ar wasanaethau cymdeithasol

3.    Cynnal yr amgylchedd iawn i fusnesau dyfu a chynorthwyo cyflogaeth sicr a chynaliadwy.

Datblygiad Economaidd, Cynllunio a Seilwaith

3.    Gwneud Sir Benfro yn gystadleuol, cynhyrchiol a llewyrchus yn economaidd, yn lle gwych i ymweld ag ef, i fyw yno a gweithio.

4.    Galluogi a hwyluso amrywiaeth o dai fforddiadwy a thai’r farchnad agored mewn ardaloedd trefol a gwledig.

Tai

4.    Darparu tai o ansawdd da er mwyn darparu diogelwch, llesiant ac ansawdd bywyd i drigolion Sir Benfro

5.    Gwarchod ein hamgylchedd

Yr Amgylchedd a’r Gymraeg

5.    Byddwn yn hyrwyddo balchder yn Sir Benfro, gan geisio gwella ei henw da fel lle am ansawdd amgylcheddol rhagorol

6.    Cymunedau hunangynhaliol, dyfeisgar a bywiog.

Trawsnewid

6.    Mae hwn yn rhan o’r Thema Trawsnewid Cysylltiadau erbyn hyn


Mae'r Cynllun yn dangos sut mae'n hamcanion llesiant yn cyfarfod â saith nod llesiant cenedlaethol y Ddeddf. Mae pob un o'n hamcanion yn cyfarfod ag o leiaf un o'r nodau llesiant cenedlaethol. Rydyn ni'n rhagweld y bydd ein hamcanion llesiant yn newid ac yn datblygu wrth i Gynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro esblygu.

Mae'r ddeddfwriaeth flaenorol, a elwir Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, yn parhau mewn grym ac rydym dan ddyletswydd i "wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus wrth arfer swyddogaethau". Ochr yn ochr â'n chwech amcan lles, mae ein Cynllun Corfforaethol yn gosod manylion ein rhaglen weddnewid.  Mae hon yn rhaglen uchelgeisiol i greu Cyngor effeithlon, cost-effeithiol a modern, lle mae’r canolbwynt ar gydweithio i wella bywydau pobl yn Sir Benfro.

Bob blwyddyn rydym yn anelu at wella ansawdd bywyd yn Sir Benfro drwy ddarparu gwasanaethau gwell ar gyfer ein cwsmeriaid a bob blwyddyn byddwn yn ymgynghori ag ystod eang o bobl ynghylch y meysydd y dylid rhoi blaenoriaeth iddynt ar gyfer gwella.

Os hoffech drafod unrhyw faterion a grybwyllir yn y ddogfen hon byddwch cystal â chysylltu â:

Dan Shaw
Rheolwr Cynllunio Corfforaethol
Ffôn (01437) 775857
E-bost: policy@pembrokeshire.gov.uk

ID: 534, adolygwyd 24/07/2019