COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

CynnigGofal Plant Cymru

Cynnig Gofal Plant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd y Cynnig Gofal Plant yn cael ei adfer o ddechrau tymor yr hydref ym mis Medi.

Sut fydd y Cynnig yn cael ei adfer:

1.      Bydd y Cynnig yn agor eto ar gyfer ceisiadau yn ystod Awst a Medi.  Bydd rhieni a fyddai wedi bod yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn nhymor yr haf, ond a gollodd tymor cyfan am nad oeddent wedi dechrau derbyn y Cynnig cyn y pandemig, yn cael derbyn y Cynnig o ddechrau tymor yr hydref yn eu hawdurdod lleol, os ydynt yn parhau i fod yn gymwys - Bydd ceisiadau ar gyfer y plant hyn yn agor ar Awst 10fed.

 • Os oedd teuluoedd eisoes wedi’u derbyn ar gyfer y cynnig o’r blaen, rydym wrthi’n cysylltu â nhw i ofyn iddyn nhw anfon yr wybodaeth ddiweddaraf atom.  Ni fydd angen iddyn nhw gwblhau’r cais cyfan eto.
 • Bydd angen i deuluoedd oedd heb wneud cais o’r blaen gwblhau cais llawn.

2.      Bydd y rhieni hynny y mae eu plentyn yn dod yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn eu hawdurdod lleol o dymor yr hydref yn cael gwneud cais o 9fed Medi a gallant dderbyn lle wedi’i ariannu unwaith bod yr awdurdod wedi prosesu eu cais a chanfod eu bod yn gymwys. 

Ni fydd rhieni plant tymor yr hydref yn cael gwneud cais cyn 9fed Medi oherwydd ni fydd y ffurflen yn caniatáu iddyn nhw wneud hynny.

Plant tymor yr Haf (plant a drodd 3 rhwng Ionawr 1af 2020 a Mawrth 31ain 2020) - ceisiadau ar agor Awst 10fed

Plant tymor yr Hydref (plant a drodd 3 rhwng Ebrill 1af 2020 a Awst 31ain 2020) - ceisiadau ar agor Medi 9fed  

 

Sylwer:  Os bydd rhiant yn defnyddio am ofal plant cyn bod eu cais wedi’i gymeradwyo, mae’r rhiant yn atebol am dalu costau’r gofal plant ac ni ellir ôl-ddyddio unrhyw arian gofal plant i gyfrif am y cyfnod cyn y caiff cais ei gymeradwyo.

Os oes gennych gwestiynau, cysylltwch ar: ffion.jones@pembrokeshire.gov.uk 

CYNNIG GOFAL PLANT CYMRU - GWYBODAETH CYFFREDINOL

Mythau

 

Blynyddoedd Cynnar

 

1. Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod gofal plant yn un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu teuluoedd sy’n gweithio yng Nghymru.  Mae cynorthwyo teuluoedd trwy gynnig gofal plant hyblyg, fforddiadwy ac o ansawdd da yn cefnogi adfywiad economaidd, gall leihau pwysau ar incwm teuluol a helpu rhieni i gymryd rhan mewn gwaith, gan felly leihau risg teulu o dlodi.  Mae hefyd yn cefnogi lles plant trwy brofiadau cadarnhaol a chyfoethog o ran gofal plant.

Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a ariennir gan y llywodraeth a gofal plant ar gyfer rhieni plant 3 a 4 oed sy’n gweithio ac sy’n gymwys, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

2.       Pwy sy’n gallu gwneud cais?  Ydw i’n gymwys?

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn agored i unrhyw deulu sy’n byw yn Sir Benfro, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyster canlynol:

 • Mae eich plentyn yn 3-4 oed
 • Rydych yn byw yn Sir Benfro
 • Rhaid i’r ddau riant/parau sy’n cyd-fyw fod yn gweithio mewn teulu dau riant, neu’r unig riant mewn teulu unig riant
 • Rhaid i chi ennill isafswm wythnosol sydd gyfwerth ag 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r cyflog byw cenedlaethol

Os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwyster uchod, byddwch yn gallu gwirio’ch cymhwyster a gwneud cais ar-lein am y Cynnig Gofal Plant i Gymru trwy gwblhau cais ar-lein (gweler y ddolen ar waelod y dudalen).

Ni fydd teuluoedd sydd â dau riant yn derbyn y budd-daliadau isod yn gallu manteisio ar y cynnig:

 • Lwfans Gofalwyr
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Credydau Yswiriant Gwladol ar sail analluogrwydd i weithio neu alluogrwydd cyfyngedig i weithio
 • Budd-dal Analluogrwydd hirdymor

Sut fydd derbyn fy Nghynnig Gofal Plant yn effeithio ar fy mudd-daliadau? 

Beth sy’n digwydd os byddaf i neu fy mhartner yn colli ein swydd?

Os na fydd rhiant yn gymwys mwyach, rhoddir cyfnod eithrio o 8 wythnos. Yn ystod y cyfnod hwn, byddant yn gallu parhau i fanteisio ar y cynnig.

Disgwyliadau o ran cymhwyster:

Pan fydd un rhiant yn bodloni’r meini prawf cymhwyster a’r rhiant arall yn derbyn un o’r budd-daliadau uchod, bydd y plentyn yn gallu manteisio ar y cynnig o hyd.

Mae yna rai eithriadau i gymhwyster rhieni. I wirio’r rhain, ffoniwch 01545 570881 i siarad â Thîm y Cynnig Gofal Plant yng Ngheredigion.

e.e.

 • Rhiant ar gyfnod absenoldeb mamolaeth/tadolaeth /mabwysiadu
 • Rhiant ar gyfnod absenoldeb salwch hirdymor
 • Un rhiant ar rai budd-daliadau, e.e. Lwfans Gofalwyr, Budd-dal Analluogrwydd, ac ati (nid yw hyn yn berthnasol i rieni sengl)

3. Am faint o oriau ydw i’n gymwys o dan y Cynnig Gofal Plant?

Bydd nifer yr oriau o ofal plant a ariennir yn dibynnu ar nifer yr oriau o addysg gynnar y mae’r plentyn yn eu derbyn.  Ni ddylai unrhyw gyfanswm cyfunol fod yn fwy na 30 awr.  Caiff addysg gynnar ei hadnabod fel ‘Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen’ hefyd.

Beth yw addysg gynnar?

Mae gan bob plentyn hawl i gael addysg gynnar (Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen) o’r tymor ar ôl ei  3ydd pen-blwydd. Mae pob awdurdod lleol yn darparu isafswm o 10 awr yr wythnos o addysg gynnar, naill ai yn yr ysgol leol neu mewn lleoliad fel cylch chwarae, meithrinfa ddydd neu gylch meithrin. Yn ystod y tymor, bydd yr addysg gynnar hon yn rhan o’r Cynnig Gofal Plant, sef 30 awr.  Mae ysgolion yn cynnig amrywiaeth o oriau a sesiynau gwahanol ar gyfer addysg y blynyddoedd cynnar yn y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 oed.  Mae hyn yn amrywio o 10 awr yr wythnos hyd at 17 awr yr wythnos.

Enghreifftiau:

Nifer yr oriau addysg gynnar y mae’r plentyn yn eu derbyn yr wythnos = 10 awr

Mae’r plentyn yn gymwys am 20 awr o ofal plant a ariennir.

Nifer yr oriau addysg gynnar y mae’r plentyn yn eu derbyn yr wythnos = 12 awr

Mae’r plentyn yn gymwys am18awr o ofal plant a ariennir trwy’r Cynnig Gofal Plant.

 

4. Pryd mae fy mhlentyn yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant?

Bydd y cynnig yn dechrau o’r tymor ar ôl trydydd pen-blwydd plentyn, hyd nes cynigir lle mewn addysg amser llawn iddo. Sylwer y bydd y cynnig yn dechrau o ddiwrnod cyntaf y tymor ysgol a osodwyd gan yr Awdurdod Lleol. 

Dyddiad 2020-21

5. Ble gallaf i fanteisio ar Y Cynnig Gofal Plant?

I gael manylion am ddarparwyr gofal plant wedi eu cofrestru yng Nghymru yn eich ardal sydd wedi eu cofrestru i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant, cliciwch yma.  

Yn ystod y Tymor Ysgol: Gallwch ddewis hyd at 2 leoliad gofal plant cofrestredig a lleoliad y Cyfnod Sylfaen mewn unrhyw ddiwrnod penodol.

Yn ystod y Gwyliau: Gallwch ddewis hyd at 2 leoliad gofal plant cofrestredig mewn unrhyw ddiwrnod penodol.

Cwestiynau cyffredin i rieni yn yr ardaloedd peilot

6. Hawl i wyliau

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir yr wythnos ar gyfer rhieni plant 3 – 4 oed sy’n gweithio, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae’r elfen ‘tymor’ yn cynnwys 39 wythnos, ac fe gaiff y 9 wythnos sy’n weddill o’r cynnig eu trin fel cyfnod nad yw yn ystod tymor neu ‘ddarpariaeth adeg gwyliau’. Yn ystod y ddarpariaeth adeg gwyliau hon dros gyfnod o 9 wythnos, bydd plant sy’n gymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant bob wythnos yn unig.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn nodi pa rai o’r 13 wythnos nad ydynt yn ystod y tymor sy’n cael eu dynodi fel y 9 wythnos o ddarpariaeth adeg gwyliau er mwyn caniatáu hyblygrwydd i rieni mewn gwahanol swyddi, fel y rheiny y mae’n rhaid iddynt weithio dros yr haf neu yn ystod y gwyliau Nadolig. Fodd bynnag, ni fydd rhieni’n gallu ‘ymestyn’ eu hawliau ar draws wythnosau na throsglwyddo oriau heb eu defnyddio ar draws wythnosau.

Bydd darpariaeth adeg gwyliau yn cael ei dyrannu ar ddechrau pob tymor y mae’r plentyn yn gymwys ar gyfer y cynnig. Dyrennir 3 wythnos o ddarpariaeth adeg gwyliau bob tymor i blant.  Gellir trosglwyddo unrhyw ddyraniad heb ei ddefnyddio a’i ddefnyddio yn ystod y tymor nesaf, ar yr amod eu bod yn gymwys i dderbyn y cynnig o hyd.  Bydd plant sy’n gymwys ar gyfer y cynnig am un neu ddau dymor yn derbyn 3 wythnos yn unig o ddarpariaeth adeg gwyliau ar ddechrau pob tymor, fel y byddai unrhyw blentyn arall.

Gweler y 9 wythnos ganlynol o hawl i wyliau, ar sail pro-rata:

 • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am dri thymor hawl i dderbyn 9 wythnos o ofal plant adeg gwyliau yn ystod gwyliau ysgol.
 • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am ddau dymor hawl i dderbyn 6 wythnos o ofal plant adeg gwyliau yn ystod gwyliau ysgol.
 • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am dymor hawl i dderbyn 3 wythnos o ofal plant adeg gwyliau yn ystod gwyliau ysgol.

Plant pedair oed:

Pan gynigir lle addysg amser llawn i blentyn cyn y mis Medi ar ôl ei bedwerydd pen-blwydd (e.e. y tymor ar ôl ei bedwerydd pen-blwydd neu’r tymor y mae’n troi’n bedair oed), mae’r plentyn hwnnw yn gymwys o hyd i dderbyn 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth adeg gwyliau hyd at y mis Medi ar ôl ei bedwerydd pen-blwydd.

Gallai plant sy’n cael eu geni yn nhymhorau’r hydref neu’r gwanwyn fod yn gymwys i dderbyn y cynnig am fwy na blwyddyn. Mewn achosion o’r fath, ar ddechrau’r ail flwyddyn, bydd dyraniad newydd o ddarpariaeth adeg gwyliau yn cael ei roi am weddill y cyfnod y maent yn gymwys i dderbyn y cynnig.

Sylwer, pan fydd plentyn yn gymwys am addysg amser llawn, nad oes ganddo hawl i’r cynnig gofal plant yn ystod y tymor mwyach.

 Sut ydw i’n gwneud cais am hawl i wyliau?

Ceir ffurflen gais ar wahân y mae angen ei llenwi er mwyn hawlio hawl i wyliau. Gallwch wneud cais am eich gofal plant yn ystod gwyliau trwy ddolen yn y neges e-bost a gawsoch yn cadarnhau eich gofal plant yn ystod y tymor. Os na allwch ddod o hyd i’r neges e-bost i gadarnhau, neu os byddwch yn cael trafferth mynd at y ddolen, cysylltwch â Clic Ceredigion ar 01545 570881 a gellir ail-anfon y ddolen trwy’r e-bost.

Bydd angen gwneud ceisiadau am yr hawl i wyliau o leiaf 4 wythnos cyn y dyddiad y mae angen yr hawl i wyliau arnoch. Bydd y rhain yn cael eu gwirio o fewn y mis yn arwain at y gwyliau gan yr Uned Gofal Plant. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich hysbysu trwy’r e-bost.

7. Proses Gwneud Cais ar gyfer rhieni/gwarcheidwaid cymwys

Cyngor Sir Ceredigion yw’r Awdurdod Gweithredu ar ran Sir Benfro ar gyfer y Cynnig Gofal Plant. Bydd angen i’r awdurdod cyflawni (Cyngor Sir Ceredigion) wirio cymhwyster pob ymgeisydd.

Er y bydd ymgeiswyr yn llofnodi ymwadiad i gadarnhau eu bod yn bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer cymhwyster, disgwylir bod pob cais yn cael ei gefnogi gan dystiolaeth ddogfennol o gymhwyster hefyd.

Isod, ceir rhestr wirio o’r dogfennau (copïau) sydd eu hangen i gefnogi’ch cais: 

 

 • sgan/ffotograff o'r dystiolaeth (arbedwch fel fformat .pdf  neu .jpeg)
 
 • Tystysgrif geni (fersiwn hir) neu tystysgrif geni (fersiwn fer) gyda phrawf o gyfrifoldeb rhiant
 
 •  slipiau cyflog y rhiant am y 3 mis diwethaf (prawf o enillion)

 Os ydych yn hunangyflogedig: copi o’ch ffurflen dreth hunanasesu ddiweddaraf (ffurflen  SA103 CThEM) neu os yw’n fusnes newydd (sefydlwyd o fewn y 12 mis diwethaf) ac nid oes gennych ffurflen dreth hunanasesu eto, bydd angen i chi ddarparu copi o’r llythyr gan CThEM yn cadarnhau eich rhif Cyfeirnod Unigryw’r Swyddfa Dreth (UTRN).

 
 • prawf o breswylfa (e.e. Datganiad diweddaraf Treth y Gyngor, cyfriflen banc, bil cyfleustodau)
 

Cyn dechrau eich cais, bydd angen y manylion canlynol wrth law arnoch hefyd:

 • Rhifau Yswiriant Gwladol yr holl rieni
 • Oriau a diwrnodau cytûn darparwyr gofal plant
 • Manylion cyswllt cyflogwyr, gan gynnwys: Cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau â darparu tystiolaeth o’r dogfennau uchod, cysylltwch â:

Clic Ceredigion ar 01545 570881 neu anfonwch neges e-bost: clic@ceredigion.gov.uk.

Ffion Jones, Swyddog Gwybodaeth Gofal Plant am Dri Deg Awr, ar 01437 776194 neu anfonwch neges e-bost: ffion.jones@pembrokeshire.gov.uk.

Wedi i chi lenwi’ch cais ar-lein a chyflwyno’r holl dystiolaeth angenrheidiol, bydd eich cais yn cael ei phrosesu gan yr Uned Gofal Plant o fewn 10 diwrnod gwaith.  Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich hysbysu trwy’r e-bost.

Bydd oedi wrth gyflwyno tystiolaeth berthnasol neu fethiant i’w chyflwyno yn arwain at oedi yn y broses gwirio cymhwyster.

Ni allwch arbed eich cais, felly gwnewch yn siŵr fod gennych y dogfennau perthnasol cyn dechrau’r cais.

Canllaw Cam wrth Gam: i Rieni/Gwarcheidwaid

8.    Proses Gofrestru ar gyfer Darparwyr Gofal Plant Cofrestredig Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Bydd yn ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor Sir Ceredigion (Awdurdod Gweithredu ar ran Cyngor Sir Penfro) er mwyn darparu’r Cynnig i blant cymwys yn Sir Benfro.

Mae’r ffurflen gofrestru ar-lein ar gyfer Darparwyr Gofal Plant bellach yn agored i chi ei llenwi.  Cliciwch ar y ddolen ganlynol i fynd at y safle:

 Ffurflen gais ar-lein i Ddarparwyr Gofal Plant                     

Canllawiau Cam wrth Gam Cynnig Gofal Plant

Gweithredu`r Cynnig Gofal Plant yn Gynnar - Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr 

Wedi i chi lenwi’r ffurflen gofrestru ar-lein, byddwch yn derbyn contract y bydd angen i chi ei lofnodi a’i ddychwelyd i Clic Ceredigion.

Os oes gennych unrhyw broblemau â’r broses gofrestru, cysylltwch â:

Clic Ceredigion ar 01545 570881 neu anfonwch neges e-bost: clic@ceredigion.gov.uk

NEU

Ffion Jones ar 01437 776194 neu anfonwch neges e-bost: Ffion.jones@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 4620, adolygwyd 16/09/2020