COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

CynnigGofal Plant Cymru

Grant ar gyfer 10 awr mewn Meithrinfa Cyfnod Sylfaen

Gwybodaeth 10 awr mewn Meithrinfa Cyfnod Sylfaen  

Addysg ran-amser i blant tair oed

Mae gan bob plentyn yng Nghymru hawl i addysg ran-amser, rad ac am ddim mewn Meithrinfa Cyfnod Sylfaen mewn lleoliad blynyddoedd cynnar, a hynny o'r tymor sy'n dilyn ei ben-blwydd yn dair oed a chyn iddo ddechrau mewn ysgol yn llawn-amser.

Mae Cyngor Sir Penfro yn cytuno i ddarparu'r cyllid a ddaw i law gan Lywodraeth Cymru i gynnig o leiaf 10 awr o addysg ran-amser wedi'i hariannu i bob plentyn sy'n gymwys, a hynny mewn lleoliad cymeradwy yn ystod y tymor ysgol. Gall rhieni ddewis derbyn yr hyn sy'n ddyledus i'r plentyn naill ai mewn lleoliad a gynhelir neu mewn lleoliad nas cynhelir:

Lleoliad a gynhelir – dosbarth meithrin mewn ysgol sy'n cynnig 10 awr neu ragor yr wythnos mewn Meithrinfa Cyfnod Sylfaen wedi'i hariannu.

NEU

Lleoliad nas cynhelir – a allai fod yn feithrinfa ddydd breifat, grŵp chwarae neu Gylch Meithrin â statws cymeradwy sy'n cynnig 10 awr yr wythnos mewn Meithrinfa Cyfnod Sylfaen, a hynny am o leiaf dri diwrnod. Gellir cael mynediad at hyn mewn dau leoliad.

Mae pob lleoliad cymeradwy nas cynhelir sy'n cael y cyllid:

 • Wedi'i gofrestru gyda'r awdurdod addysg lleol i ddarparu'r Feithrinfa Cyfnod Sylfaen ran-amser
 • Yn cael ei Arolygu gan AGC ac ESTYN yn rheolaidd
 • Yn cael ei gefnogi gan athro cymwysedig yn rheolaidd
 • Yn cynnwys staff sydd wedi'u hyfforddi'n briodol
 • Yn darparu Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen (cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn tair i saith oed yng Nghymru)

Ble y gall fy mhlentyn gael mynediad at Feithrinfa Cyfnod Sylfaen yn Sir Benfro?

Isod, ceir rhestr o'r holl leoliadau cymeradwy nas cynhelir sy'n darparu Meithrinfa Cyfnod Sylfaen yn Sir Benfro:

· Meithrinfa Bright Start – Coleg Sir Benfro, Hwlffordd, SA61 1SZ

· Grŵp Chwarae Aberllydan – Neuadd y Pentref, Marine Road, Aberllydan, SA62 3JS

· Grŵp Chwarae Camros a'r Garn – Canolfan Gymunedol Pelcomb, Hwlffordd, SA62 6AA

· Cylch Meithrin Abergwaun – Canolfan Hamdden Abergwaun, Abergwaun, SA65 9DT

· Cylch Meithrin Arberth – Canolfan Gymunedol Bloomfield, Heol Redstone, Arberth, SA67 7EP

· Cylch Meithrin Bwlchygroes – Yr Hen Ysgol, Neuadd Bwlchygroes, SA35 0DP

· Cylch Meithrin Cas-mael – Ysgol Cas-mael, Hwlffordd, SA62 5RL

· Cylch Meithrin Crymych – Caban, Ysgol y Frenni, SA41 3QH

· Cylch Meithrin Eglwyswrw – Yr Hen Ysgol, Eglwyswrw, SA41 3SN

· Cylch Meithrin Hermon – Canolfan Hermon, Hermon, SA36 0DT

· Cylch Meithrin Maenclochog – Neuadd Gymunedol, Maenclochog, SA66 7LB

· Gofal Plant Arch Noa – Lôn Tabernacl, Arberth, SA67 7DE

· Playdays Abergwaun – Adeilad Crowne, Lôn Brodog, Abergwaun, SA65 9NT

· Redhill Montessori – Y Garth, Heol Dewi Sant, Hwlffordd SA61 2UR

· Grŵp Chwarae Spittal – Neuadd yr Eglwys, Y Grîn, Spittal, SA62 5QT

· Stepping Stones – 18A Bush Row, Hwlffordd SA61 1RJ

· Kindergarten Tabernacl – Ysgoldy Eglwys Tabernacl, 93 Y Stryd Fawr, Sir Benfro, SA71 4DE

· Grŵp Chwarae Tafarn-sbeit – Neuadd Bentref Tafarn-sbeit, Tafarn-sbeit, SA34 0NL

· Grŵp Chwarae Templetots – Ysgol Tredemel, Tredemel, SA67 8RS

Noder: Siaradwch â lleoliad y Feithrinfa Cyfnod Sylfaen o'ch dewis a chytuno ar le i'ch plentyn cyn i chi gyflwyno cais. Gellir cael mynediad at le wedi'i ariannu mewn dau leoliad.

Sut y bydd fy mhlentyn yn elwa ar fynychu Meithrinfa Cyfnod Sylfaen?

Er nad yw'n statudol bod eich plentyn yn mynychu Meithrinfa Cyfnod Sylfaen cyn cael lle llawn-amser mewn ysgol, mae hwn yn gyfnod pwysig iawn ym mywyd eich plentyn gan ei fod yn gosod y sylfaen ar gyfer dysgu yn y dyfodol, ac mae'n rhan o'r cwricwlwm cyfredol a chwricwlwm y dyfodol. Mae Meithrinfa Cyfnod Sylfaen yn derm cyffredinol a ddefnyddir i ddisgrifio'r cyfnod y bydd eich plentyn yn ei dreulio yn y Cyfnod Sylfaen pan fydd yn dair ac yn bedair oed.

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn cael ei gynnal o dan do ac yn yr awyr agored, ac mae'n galluogi plant i ddysgu trwy chwarae. Mae'r cwricwlwm yn rhoi cyfle i bob plentyn fod wrth galon ei ddysgu. Bydd diddordebau eich plentyn yn cael eu hystyried, a chaiff ei annog i wneud dewisiadau ynghylch ei ddysgu. Bydd staff cymwysedig yn arsylwi ar y plant, ac yn gweithio gydag unigolion, grwpiau bach neu, weithiau, y grŵp cyfan, i ehangu a datblygu eu dysgu. Mae hyn yn arwain at brofiad dysgu sy'n ymarferol ac yn llawn hwyl, ac sy'n cynnwys gweithgareddau ymarferol sy'n gwneud y canlynol:

 1. Meithrin hyder
 2. Meithrin agwedd gadarnhaol at ddysgu
 3. Meithrin sgiliau rhifedd
 4. Meithrin hunangymhelliad ac annibyniaeth
 5. Meithrin sgiliau meddwl a datrys problemau
 6. Caniatáu mynegiant trwy gyfrwng dawns, celfyddyd a cherddoriaeth
 7. Meithrin sgiliau iaith a chyfathrebu
 8. Y gallu i wneud camgymeriadau heb fod ag ofn methu

I gael rhagor o wybodaeth am y Cyfnod Sylfaen, ewch i'r ddolen isod: Y Cyfnod Sylfaen Canllaw i Rieni Gofalwyr

 

Pryd y bydd fy mhlentyn yn elwa ar Feithrinfa Cyfnod Sylfaen wedi'i hariannu?

Gall pob plentyn yng Nghymru gael mynediad ar Feithrinfa Cyfnod Sylfaen o ddechrau'r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn dair oed a chyn cael ei dderbyn i'r ysgol yn llawn-amser. Cyfeiriwch at y ddolen yma i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud cais am le llawn-amser mewn ysgol. (Mynediad i Ysgolion)

 

Dyddiad Geni'r Plentyn

Pryd y gall fy mhlentyn gael mynediad i Feithrinfa Cyfnod Sylfaen?

1 Medi 2016 – 31 Rhagfyr 2016

Gwanwyn 2020: 6 Ionawr 2020

1 Ionawr 2017 – 31Mawrth 2017

Haf 2020: 20 Ebrill 2020

1 Ebrill 2017 – 31 Awst 2017

Hydref 2020: 2 Medi 2020

1 Medi 2017 – 31 Rhagfyr 2017

Gwanwyn 2021: 4 Ionawr 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sut mae gwneud cais am gyllid ar gyfer Meithrinfa Cyfnod Sylfaen?

Bydd angen i chi siarad â'r darparwr gofal plant yr ydych yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd (neu yr ydych yn bwriadu ei ddefnyddio) ar gyfer Meithrinfa Cyfnod Sylfaen a ariennir i'ch plentyn.

Bydd y darparwr gofal plant yn gwirio pa bryd y bydd eich plentyn yn gymwys. Os yw eich plentyn yn gymwys, gofynnir i chi lenwi ffurflen gais ar-lein i rieni:

Sut y mae hyn yn gweithio? Cam wrth Gam

1.    Siaradwch â lleoliad y Feithrinfa Cyfnod Sylfaen o'ch dewis er mwyn cytuno ar le i'ch plentyn

2.    Llenwch y cais ar-lein yma

3.    Bydd rhaid i chi ddarparu cadarnhad o ddyddiad geni eich plentyn ar gyfer eich lleoliad dewisol (tystysgrif geni/pasbort/cofnodion iechyd meddygol)

4.    Pan fydd eich lleoliad dewisol wedi cadarnhau dyddiad geni eich plentyn, bydd y lleoliad yn cysylltu â Chyngor Sir Penfro i gymeradwyo eich cais

5.    Bydd Cyngor Sir Penfro yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost a yw eich cais wedi cael ei gymeradwyo

6.    Bydd y cyllid yn cael ei ryddhau'n uniongyrchol i'r lleoliad o'ch dewis wedi i'r cais gael ei gymeradwyo

Noder: Bydd y cais ar-lein i rieni- Grant y Cyfnod Sylfaen yn cael eu cyhoeddi yma maes o law

Os byddwch yn cael unrhyw broblem wrth lenwi'r ffurflen gais ar-lein, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Ffôn: 01437 770014

E-bost: 1FoundationPhaseLinkTeachers@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

 

 

 

Cynnig Gofal Plant Cymru

 

 

 

 

 

Yn ychwanegol at yr hawl i 10 awr yr wythnos o addysg blynyddoedd cynnar rad ac am ddim (sydd ar gael i bob plentyn), efallai y byddwch hefyd yn gallu elwa ar 20 awr yn rhagor o ofal plant wedi'i ariannu. I gael rhagor o wybodaeth am y Cynnig Gofal Plant, ewch i https://www.pembrokeshire.gov.uk/the-childcare-offer-wales.

 

 

ID: 5798, adolygwyd 16/09/2020

Cynnig Gofal Plant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd y Cynnig Gofal Plant yn cael ei adfer o ddechrau tymor yr hydref ym mis Medi.

Sut fydd y Cynnig yn cael ei adfer:

1.      Bydd y Cynnig yn agor eto ar gyfer ceisiadau yn ystod Awst a Medi.  Bydd rhieni a fyddai wedi bod yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn nhymor yr haf, ond a gollodd tymor cyfan am nad oeddent wedi dechrau derbyn y Cynnig cyn y pandemig, yn cael derbyn y Cynnig o ddechrau tymor yr hydref yn eu hawdurdod lleol, os ydynt yn parhau i fod yn gymwys - Bydd ceisiadau ar gyfer y plant hyn yn agor ar Awst 10fed.

 • Os oedd teuluoedd eisoes wedi’u derbyn ar gyfer y cynnig o’r blaen, rydym wrthi’n cysylltu â nhw i ofyn iddyn nhw anfon yr wybodaeth ddiweddaraf atom.  Ni fydd angen iddyn nhw gwblhau’r cais cyfan eto.
 • Bydd angen i deuluoedd oedd heb wneud cais o’r blaen gwblhau cais llawn.

2.      Bydd y rhieni hynny y mae eu plentyn yn dod yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn eu hawdurdod lleol o dymor yr hydref yn cael gwneud cais o 9fed Medi a gallant dderbyn lle wedi’i ariannu unwaith bod yr awdurdod wedi prosesu eu cais a chanfod eu bod yn gymwys. 

Ni fydd rhieni plant tymor yr hydref yn cael gwneud cais cyn 9fed Medi oherwydd ni fydd y ffurflen yn caniatáu iddyn nhw wneud hynny.

Plant tymor yr Haf (plant a drodd 3 rhwng Ionawr 1af 2020 a Mawrth 31ain 2020) - ceisiadau ar agor Awst 10fed

Plant tymor yr Hydref (plant a drodd 3 rhwng Ebrill 1af 2020 a Awst 31ain 2020) - ceisiadau ar agor Medi 9fed  

 

Sylwer:  Os bydd rhiant yn defnyddio am ofal plant cyn bod eu cais wedi’i gymeradwyo, mae’r rhiant yn atebol am dalu costau’r gofal plant ac ni ellir ôl-ddyddio unrhyw arian gofal plant i gyfrif am y cyfnod cyn y caiff cais ei gymeradwyo.

Os oes gennych gwestiynau, cysylltwch ar: ffion.jones@pembrokeshire.gov.uk 

CYNNIG GOFAL PLANT CYMRU - GWYBODAETH CYFFREDINOL

Mythau

 

Blynyddoedd Cynnar

 

1. Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod gofal plant yn un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu teuluoedd sy’n gweithio yng Nghymru.  Mae cynorthwyo teuluoedd trwy gynnig gofal plant hyblyg, fforddiadwy ac o ansawdd da yn cefnogi adfywiad economaidd, gall leihau pwysau ar incwm teuluol a helpu rhieni i gymryd rhan mewn gwaith, gan felly leihau risg teulu o dlodi.  Mae hefyd yn cefnogi lles plant trwy brofiadau cadarnhaol a chyfoethog o ran gofal plant.

Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a ariennir gan y llywodraeth a gofal plant ar gyfer rhieni plant 3 a 4 oed sy’n gweithio ac sy’n gymwys, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

2.       Pwy sy’n gallu gwneud cais?  Ydw i’n gymwys?

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn agored i unrhyw deulu sy’n byw yn Sir Benfro, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyster canlynol:

 • Mae eich plentyn yn 3-4 oed
 • Rydych yn byw yn Sir Benfro
 • Rhaid i’r ddau riant/parau sy’n cyd-fyw fod yn gweithio mewn teulu dau riant, neu’r unig riant mewn teulu unig riant
 • Rhaid i chi ennill isafswm wythnosol sydd gyfwerth ag 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r cyflog byw cenedlaethol

Os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwyster uchod, byddwch yn gallu gwirio’ch cymhwyster a gwneud cais ar-lein am y Cynnig Gofal Plant i Gymru trwy gwblhau cais ar-lein (gweler y ddolen ar waelod y dudalen).

Ni fydd teuluoedd sydd â dau riant yn derbyn y budd-daliadau isod yn gallu manteisio ar y cynnig:

 • Lwfans Gofalwyr
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Credydau Yswiriant Gwladol ar sail analluogrwydd i weithio neu alluogrwydd cyfyngedig i weithio
 • Budd-dal Analluogrwydd hirdymor

Sut fydd derbyn fy Nghynnig Gofal Plant yn effeithio ar fy mudd-daliadau? 

Beth sy’n digwydd os byddaf i neu fy mhartner yn colli ein swydd?

Os na fydd rhiant yn gymwys mwyach, rhoddir cyfnod eithrio o 8 wythnos. Yn ystod y cyfnod hwn, byddant yn gallu parhau i fanteisio ar y cynnig.

Disgwyliadau o ran cymhwyster:

Pan fydd un rhiant yn bodloni’r meini prawf cymhwyster a’r rhiant arall yn derbyn un o’r budd-daliadau uchod, bydd y plentyn yn gallu manteisio ar y cynnig o hyd.

Mae yna rai eithriadau i gymhwyster rhieni. I wirio’r rhain, ffoniwch 01545 570881 i siarad â Thîm y Cynnig Gofal Plant yng Ngheredigion.

e.e.

 • Rhiant ar gyfnod absenoldeb mamolaeth/tadolaeth /mabwysiadu
 • Rhiant ar gyfnod absenoldeb salwch hirdymor
 • Un rhiant ar rai budd-daliadau, e.e. Lwfans Gofalwyr, Budd-dal Analluogrwydd, ac ati (nid yw hyn yn berthnasol i rieni sengl)

3. Am faint o oriau ydw i’n gymwys o dan y Cynnig Gofal Plant?

Bydd nifer yr oriau o ofal plant a ariennir yn dibynnu ar nifer yr oriau o addysg gynnar y mae’r plentyn yn eu derbyn.  Ni ddylai unrhyw gyfanswm cyfunol fod yn fwy na 30 awr.  Caiff addysg gynnar ei hadnabod fel ‘Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen’ hefyd.

Beth yw addysg gynnar?

Mae gan bob plentyn hawl i gael addysg gynnar (Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen) o’r tymor ar ôl ei  3ydd pen-blwydd. Mae pob awdurdod lleol yn darparu isafswm o 10 awr yr wythnos o addysg gynnar, naill ai yn yr ysgol leol neu mewn lleoliad fel cylch chwarae, meithrinfa ddydd neu gylch meithrin. Yn ystod y tymor, bydd yr addysg gynnar hon yn rhan o’r Cynnig Gofal Plant, sef 30 awr.  Mae ysgolion yn cynnig amrywiaeth o oriau a sesiynau gwahanol ar gyfer addysg y blynyddoedd cynnar yn y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 oed.  Mae hyn yn amrywio o 10 awr yr wythnos hyd at 17 awr yr wythnos.

Enghreifftiau:

Nifer yr oriau addysg gynnar y mae’r plentyn yn eu derbyn yr wythnos = 10 awr

Mae’r plentyn yn gymwys am 20 awr o ofal plant a ariennir.

Nifer yr oriau addysg gynnar y mae’r plentyn yn eu derbyn yr wythnos = 12 awr

Mae’r plentyn yn gymwys am18awr o ofal plant a ariennir trwy’r Cynnig Gofal Plant.

 

4. Pryd mae fy mhlentyn yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant?

Bydd y cynnig yn dechrau o’r tymor ar ôl trydydd pen-blwydd plentyn, hyd nes cynigir lle mewn addysg amser llawn iddo. Sylwer y bydd y cynnig yn dechrau o ddiwrnod cyntaf y tymor ysgol a osodwyd gan yr Awdurdod Lleol. 

Dyddiad 2020-21

5. Ble gallaf i fanteisio ar Y Cynnig Gofal Plant?

I gael manylion am ddarparwyr gofal plant wedi eu cofrestru yng Nghymru yn eich ardal sydd wedi eu cofrestru i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant, cliciwch yma.  

Yn ystod y Tymor Ysgol: Gallwch ddewis hyd at 2 leoliad gofal plant cofrestredig a lleoliad y Cyfnod Sylfaen mewn unrhyw ddiwrnod penodol.

Yn ystod y Gwyliau: Gallwch ddewis hyd at 2 leoliad gofal plant cofrestredig mewn unrhyw ddiwrnod penodol.

Cwestiynau cyffredin i rieni yn yr ardaloedd peilot

6. Hawl i wyliau

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir yr wythnos ar gyfer rhieni plant 3 – 4 oed sy’n gweithio, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae’r elfen ‘tymor’ yn cynnwys 39 wythnos, ac fe gaiff y 9 wythnos sy’n weddill o’r cynnig eu trin fel cyfnod nad yw yn ystod tymor neu ‘ddarpariaeth adeg gwyliau’. Yn ystod y ddarpariaeth adeg gwyliau hon dros gyfnod o 9 wythnos, bydd plant sy’n gymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant bob wythnos yn unig.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn nodi pa rai o’r 13 wythnos nad ydynt yn ystod y tymor sy’n cael eu dynodi fel y 9 wythnos o ddarpariaeth adeg gwyliau er mwyn caniatáu hyblygrwydd i rieni mewn gwahanol swyddi, fel y rheiny y mae’n rhaid iddynt weithio dros yr haf neu yn ystod y gwyliau Nadolig. Fodd bynnag, ni fydd rhieni’n gallu ‘ymestyn’ eu hawliau ar draws wythnosau na throsglwyddo oriau heb eu defnyddio ar draws wythnosau.

Bydd darpariaeth adeg gwyliau yn cael ei dyrannu ar ddechrau pob tymor y mae’r plentyn yn gymwys ar gyfer y cynnig. Dyrennir 3 wythnos o ddarpariaeth adeg gwyliau bob tymor i blant.  Gellir trosglwyddo unrhyw ddyraniad heb ei ddefnyddio a’i ddefnyddio yn ystod y tymor nesaf, ar yr amod eu bod yn gymwys i dderbyn y cynnig o hyd.  Bydd plant sy’n gymwys ar gyfer y cynnig am un neu ddau dymor yn derbyn 3 wythnos yn unig o ddarpariaeth adeg gwyliau ar ddechrau pob tymor, fel y byddai unrhyw blentyn arall.

Gweler y 9 wythnos ganlynol o hawl i wyliau, ar sail pro-rata:

 • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am dri thymor hawl i dderbyn 9 wythnos o ofal plant adeg gwyliau yn ystod gwyliau ysgol.
 • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am ddau dymor hawl i dderbyn 6 wythnos o ofal plant adeg gwyliau yn ystod gwyliau ysgol.
 • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am dymor hawl i dderbyn 3 wythnos o ofal plant adeg gwyliau yn ystod gwyliau ysgol.

Plant pedair oed:

Pan gynigir lle addysg amser llawn i blentyn cyn y mis Medi ar ôl ei bedwerydd pen-blwydd (e.e. y tymor ar ôl ei bedwerydd pen-blwydd neu’r tymor y mae’n troi’n bedair oed), mae’r plentyn hwnnw yn gymwys o hyd i dderbyn 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth adeg gwyliau hyd at y mis Medi ar ôl ei bedwerydd pen-blwydd.

Gallai plant sy’n cael eu geni yn nhymhorau’r hydref neu’r gwanwyn fod yn gymwys i dderbyn y cynnig am fwy na blwyddyn. Mewn achosion o’r fath, ar ddechrau’r ail flwyddyn, bydd dyraniad newydd o ddarpariaeth adeg gwyliau yn cael ei roi am weddill y cyfnod y maent yn gymwys i dderbyn y cynnig.

Sylwer, pan fydd plentyn yn gymwys am addysg amser llawn, nad oes ganddo hawl i’r cynnig gofal plant yn ystod y tymor mwyach.

 Sut ydw i’n gwneud cais am hawl i wyliau?

Ceir ffurflen gais ar wahân y mae angen ei llenwi er mwyn hawlio hawl i wyliau. Gallwch wneud cais am eich gofal plant yn ystod gwyliau trwy ddolen yn y neges e-bost a gawsoch yn cadarnhau eich gofal plant yn ystod y tymor. Os na allwch ddod o hyd i’r neges e-bost i gadarnhau, neu os byddwch yn cael trafferth mynd at y ddolen, cysylltwch â Clic Ceredigion ar 01545 570881 a gellir ail-anfon y ddolen trwy’r e-bost.

Bydd angen gwneud ceisiadau am yr hawl i wyliau o leiaf 4 wythnos cyn y dyddiad y mae angen yr hawl i wyliau arnoch. Bydd y rhain yn cael eu gwirio o fewn y mis yn arwain at y gwyliau gan yr Uned Gofal Plant. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich hysbysu trwy’r e-bost.

7. Proses Gwneud Cais ar gyfer rhieni/gwarcheidwaid cymwys

Cyngor Sir Ceredigion yw’r Awdurdod Gweithredu ar ran Sir Benfro ar gyfer y Cynnig Gofal Plant. Bydd angen i’r awdurdod cyflawni (Cyngor Sir Ceredigion) wirio cymhwyster pob ymgeisydd.

Er y bydd ymgeiswyr yn llofnodi ymwadiad i gadarnhau eu bod yn bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer cymhwyster, disgwylir bod pob cais yn cael ei gefnogi gan dystiolaeth ddogfennol o gymhwyster hefyd.

Isod, ceir rhestr wirio o’r dogfennau (copïau) sydd eu hangen i gefnogi’ch cais: 

 

 • sgan/ffotograff o'r dystiolaeth (arbedwch fel fformat .pdf  neu .jpeg)
 
 • Tystysgrif geni (fersiwn hir) neu tystysgrif geni (fersiwn fer) gyda phrawf o gyfrifoldeb rhiant
 
 •  slipiau cyflog y rhiant am y 3 mis diwethaf (prawf o enillion)

 Os ydych yn hunangyflogedig: copi o’ch ffurflen dreth hunanasesu ddiweddaraf (ffurflen  SA103 CThEM) neu os yw’n fusnes newydd (sefydlwyd o fewn y 12 mis diwethaf) ac nid oes gennych ffurflen dreth hunanasesu eto, bydd angen i chi ddarparu copi o’r llythyr gan CThEM yn cadarnhau eich rhif Cyfeirnod Unigryw’r Swyddfa Dreth (UTRN).

 
 • prawf o breswylfa (e.e. Datganiad diweddaraf Treth y Gyngor, cyfriflen banc, bil cyfleustodau)
 

Cyn dechrau eich cais, bydd angen y manylion canlynol wrth law arnoch hefyd:

 • Rhifau Yswiriant Gwladol yr holl rieni
 • Oriau a diwrnodau cytûn darparwyr gofal plant
 • Manylion cyswllt cyflogwyr, gan gynnwys: Cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau â darparu tystiolaeth o’r dogfennau uchod, cysylltwch â:

Clic Ceredigion ar 01545 570881 neu anfonwch neges e-bost: clic@ceredigion.gov.uk.

Ffion Jones, Swyddog Gwybodaeth Gofal Plant am Dri Deg Awr, ar 01437 776194 neu anfonwch neges e-bost: ffion.jones@pembrokeshire.gov.uk.

Wedi i chi lenwi’ch cais ar-lein a chyflwyno’r holl dystiolaeth angenrheidiol, bydd eich cais yn cael ei phrosesu gan yr Uned Gofal Plant o fewn 10 diwrnod gwaith.  Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich hysbysu trwy’r e-bost.

Bydd oedi wrth gyflwyno tystiolaeth berthnasol neu fethiant i’w chyflwyno yn arwain at oedi yn y broses gwirio cymhwyster.

Ni allwch arbed eich cais, felly gwnewch yn siŵr fod gennych y dogfennau perthnasol cyn dechrau’r cais.

Canllaw Cam wrth Gam: i Rieni/Gwarcheidwaid

8.    Proses Gofrestru ar gyfer Darparwyr Gofal Plant Cofrestredig Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Bydd yn ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor Sir Ceredigion (Awdurdod Gweithredu ar ran Cyngor Sir Penfro) er mwyn darparu’r Cynnig i blant cymwys yn Sir Benfro.

Mae’r ffurflen gofrestru ar-lein ar gyfer Darparwyr Gofal Plant bellach yn agored i chi ei llenwi.  Cliciwch ar y ddolen ganlynol i fynd at y safle:

 Ffurflen gais ar-lein i Ddarparwyr Gofal Plant                     

Canllawiau Cam wrth Gam Cynnig Gofal Plant

Gweithredu`r Cynnig Gofal Plant yn Gynnar - Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr 

Wedi i chi lenwi’r ffurflen gofrestru ar-lein, byddwch yn derbyn contract y bydd angen i chi ei lofnodi a’i ddychwelyd i Clic Ceredigion.

Os oes gennych unrhyw broblemau â’r broses gofrestru, cysylltwch â:

Clic Ceredigion ar 01545 570881 neu anfonwch neges e-bost: clic@ceredigion.gov.uk

NEU

Ffion Jones ar 01437 776194 neu anfonwch neges e-bost: Ffion.jones@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 4620, adolygwyd 16/09/2020