CynnigGofal Plant Cymru

Pwy sy’n gallu gwneud cais? Ydw i’n gymwys?

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn agored i unrhyw deulu sy’n byw yn Sir Benfro, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyster canlynol:

 • Mae eich plentyn yn 3-4 oed
 • Rydych yn byw yn Sir Benfro
 • Rhaid i’r ddau riant/parau sy’n cyd-fyw fod yn gweithio mewn teulu dau riant, neu’r unig riant mewn teulu unig riant
 • Rhaid i chi ennill isafswm wythnosol sydd gyfwerth ag 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r cyflog byw cenedlaethol

Os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwyster uchod, byddwch yn gallu gwirio’ch cymhwyster a gwneud cais ar-lein am y Cynnig Gofal Plant i Gymru trwy gwblhau cais ar-lein

Ni fydd teuluoedd sydd â dau riant yn derbyn y budd-daliadau isod yn gallu manteisio ar y cynnig:

 • Lwfans Gofalwyr
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Credydau Yswiriant Gwladol ar sail analluogrwydd i weithio neu alluogrwydd cyfyngedig i weithio
 • Budd-dal Analluogrwydd hirdymor

Beth sy’n digwydd os byddaf i neu fy mhartner yn colli ein swydd?

Os na fydd rhiant yn gymwys mwyach, rhoddir cyfnod eithrio o 8 wythnos. Yn ystod y cyfnod hwn, byddant yn gallu parhau i fanteisio ar y cynnig.

Disgwyliadau o ran cymhwyster:

Pan fydd un rhiant yn bodloni’r meini prawf cymhwyster a’r rhiant arall yn derbyn un o’r budd-daliadau uchod, bydd y plentyn yn gallu manteisio ar y cynnig o hyd.

Mae yna rai eithriadau i gymhwyster rhieni. I wirio’r rhain, ffoniwch 01545 570881 i siarad â Thîm y Cynnig Gofal Plant yng Ngheredigion.

e.e.

 • Rhiant ar gyfnod absenoldeb mamolaeth/tadolaeth /mabwysiadu
 • Rhiant ar gyfnod absenoldeb salwch hirdymor
 • Un rhiant ar rai budd-daliadau, e.e. Lwfans Gofalwyr, Budd-dal Analluogrwydd, ac ati (nid yw hyn yn berthnasol i rieni sengl)
ID: 7217, adolygwyd 03/12/2021