COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

CynnigGofal Plant Cymru

Grant ar gyfer 10 awr mewn Meithrinfa Cyfnod Sylfaen

*Bydd ceisiadau am dymor y Gwanwyn ar agor ddydd Llun 6ed o Rhagfyr – gweler y ddolen i'r ffurflen gais isod*

Gwybodaeth 10 awr mewn Meithrinfa Cyfnod Sylfaen  

Addysg ran-amser i blant tair oed

Mae gan bob plentyn yng Nghymru hawl i addysg ran-amser, rad ac am ddim mewn Meithrinfa Cyfnod Sylfaen mewn lleoliad blynyddoedd cynnar, a hynny o'r tymor sy'n dilyn ei ben-blwydd yn dair oed a chyn iddo ddechrau mewn ysgol yn llawn-amser.

Mae Cyngor Sir Penfro yn cytuno i ddarparu'r cyllid a ddaw i law gan Lywodraeth Cymru i gynnig o leiaf 10 awr o addysg ran-amser wedi'i hariannu i bob plentyn sy'n gymwys, a hynny mewn lleoliad cymeradwy yn ystod y tymor ysgol. Gall rhieni ddewis derbyn yr hyn sy'n ddyledus i'r plentyn naill ai mewn lleoliad a gynhelir neu mewn lleoliad nas cynhelir:

Lleoliad a gynhelir – dosbarth meithrin mewn ysgol sy'n cynnig 10 awr neu ragor yr wythnos mewn Meithrinfa Cyfnod Sylfaen wedi'i hariannu.

NEU

Lleoliad nas cynhelir – a allai fod yn feithrinfa ddydd breifat, grŵp chwarae neu Gylch Meithrin â statws cymeradwy sy'n cynnig 10 awr yr wythnos mewn Meithrinfa Cyfnod Sylfaen, a hynny am o leiaf dri diwrnod. Gellir cael mynediad at hyn mewn dau leoliad.

Mae pob lleoliad cymeradwy nas cynhelir sy'n cael y cyllid:

 • Wedi'i gofrestru gyda'r awdurdod addysg lleol i ddarparu'r Feithrinfa Cyfnod Sylfaen ran-amser
 • Yn cael ei Arolygu gan AGC ac ESTYN yn rheolaidd
 • Yn cael ei gefnogi gan athro cymwysedig yn rheolaidd
 • Yn cynnwys staff sydd wedi'u hyfforddi'n briodol
 • Yn darparu Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen (cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn tair i saith oed yng Nghymru)

Ble y gall fy mhlentyn gael mynediad at Feithrinfa Cyfnod Sylfaen yn Sir Benfro?

Isod, ceir rhestr o'r holl leoliadau cymeradwy nas cynhelir sy'n darparu Meithrinfa Cyfnod Sylfaen yn Sir Benfro:

 • Meithrinfa Bright Start – Coleg Sir Benfro, Hwlffordd, SA61 1SZ
 • Grŵp Chwarae Aberllydan – Neuadd y Pentref, Marine Road, Aberllydan, SA62 3JS
 • Grŵp Chwarae Camros a'r Garn – Canolfan Gymunedol Pelcomb, Hwlffordd, SA62 6AA
 • Cylch Meithrin Abergwaun – Canolfan Hamdden Abergwaun, Abergwaun, SA65 9DT
 • Cylch Meithrin Arberth – Canolfan Gymunedol Bloomfield, Heol Redstone, Arberth, SA67 7EP
 • Cylch Meithrin Bwlchygroes – Yr Hen Ysgol, Neuadd Bwlchygroes, SA35 0DP
 • Cylch Meithrin Cas-mael – Ysgol Cas-mael, Hwlffordd, SA62 5RL
 • Cylch Meithrin Crymych – Caban, Ysgol y Frenni, SA41 3QH
 • Cylch Meithrin Eglwyswrw – Yr Hen Ysgol, Eglwyswrw, SA41 3SN
 • Cylch Meithrin Hermon – Canolfan Hermon, Hermon, SA36 0DT
 • Cylch Meithrin Maenclochog – Neuadd Gymunedol, Maenclochog, SA66 7LB
 • Gofal Plant Arch Noa – Lôn Tabernacl, Arberth, SA67 7DE
 • Playdays Abergwaun – Adeilad Crowne, Lôn Brodog, Abergwaun, SA65 9NT
 • Redhill Montessori – Y Garth, Heol Dewi Sant, Hwlffordd SA61 2UR
 • Grŵp Chwarae Spittal – Neuadd yr Eglwys, Y Grîn, Spittal, SA62 5QT
 • Stepping Stones – 18A Bush Row, Hwlffordd SA61 1RJ
 • Kindergarten Tabernacl – Ysgoldy Eglwys Tabernacl, 93 Y Stryd Fawr, Sir Benfro, SA71 4DE
 • Grŵp Chwarae Tafarn-sbeit – Neuadd Bentref Tafarn-sbeit, Tafarn-sbeit, SA34 0NL
 • Grŵp Chwarae Templetots – Ysgol Tredemel, Tredemel, SA67 8RS

Noder: Siaradwch â lleoliad y Feithrinfa Cyfnod Sylfaen o'ch dewis a chytuno ar le i'ch plentyn cyn i chi gyflwyno cais. Gellir cael mynediad at le wedi'i ariannu mewn dau leoliad.

Sut y bydd fy mhlentyn yn elwa ar fynychu Meithrinfa Cyfnod Sylfaen?

Er nad yw'n statudol bod eich plentyn yn mynychu Meithrinfa Cyfnod Sylfaen cyn cael lle llawn-amser mewn ysgol, mae hwn yn gyfnod pwysig iawn ym mywyd eich plentyn gan ei fod yn gosod y sylfaen ar gyfer dysgu yn y dyfodol, ac mae'n rhan o'r cwricwlwm cyfredol a chwricwlwm y dyfodol. Mae Meithrinfa Cyfnod Sylfaen yn derm cyffredinol a ddefnyddir i ddisgrifio'r cyfnod y bydd eich plentyn yn ei dreulio yn y Cyfnod Sylfaen pan fydd yn dair ac yn bedair oed.

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn cael ei gynnal o dan do ac yn yr awyr agored, ac mae'n galluogi plant i ddysgu trwy chwarae. Mae'r cwricwlwm yn rhoi cyfle i bob plentyn fod wrth galon ei ddysgu. Bydd diddordebau eich plentyn yn cael eu hystyried, a chaiff ei annog i wneud dewisiadau ynghylch ei ddysgu. Bydd staff cymwysedig yn arsylwi ar y plant, ac yn gweithio gydag unigolion, grwpiau bach neu, weithiau, y grŵp cyfan, i ehangu a datblygu eu dysgu. Mae hyn yn arwain at brofiad dysgu sy'n ymarferol ac yn llawn hwyl, ac sy'n cynnwys gweithgareddau ymarferol sy'n gwneud y canlynol:

 1. Meithrin hyder
 2. Meithrin agwedd gadarnhaol at ddysgu
 3. Meithrin sgiliau rhifedd
 4. Meithrin hunangymhelliad ac annibyniaeth
 5. Meithrin sgiliau meddwl a datrys problemau
 6. Caniatáu mynegiant trwy gyfrwng dawns, celfyddyd a cherddoriaeth
 7. Meithrin sgiliau iaith a chyfathrebu
 8. Y gallu i wneud camgymeriadau heb fod ag ofn methu

I gael rhagor o wybodaeth am y Cyfnod Sylfaen, ewch i'r ddolen isod: Y Cyfnod Sylfaen Canllaw i Rieni Gofalwyr

 

Pryd y bydd fy mhlentyn yn elwa ar Feithrinfa Cyfnod Sylfaen wedi'i hariannu?

Gall pob plentyn yng Nghymru gael mynediad ar Feithrinfa Cyfnod Sylfaen o ddechrau'r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn dair oed a chyn cael ei dderbyn i'r ysgol yn llawn-amser. Cyfeiriwch at y ddolen yma i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud cais am le llawn-amser mewn ysgol. (Mynediad i Ysgolion)

 

Dyddiad Geni'r Plentyn

Pryd y gall fy mhlentyn gael mynediad i Feithrinfa Cyfnod Sylfaen?

1 Ionawr 2018 – 31 Mawrth 2018

Haf 2021

1 Ebrill 2018 – 31 Awst 2018

Hydref 2021

1 Medi 2018 – 31 Rhagfyr 2018

Gwanwyn 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sut mae gwneud cais am gyllid ar gyfer Meithrinfa Cyfnod Sylfaen?

Bydd angen i chi siarad â'r darparwr gofal plant yr ydych yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd (neu yr ydych yn bwriadu ei ddefnyddio) ar gyfer Meithrinfa Cyfnod Sylfaen a ariennir i'ch plentyn.

Bydd y darparwr gofal plant yn gwirio pa bryd y bydd eich plentyn yn gymwys. Os yw eich plentyn yn gymwys, gofynnir i chi lenwi ffurflen gais ar-lein i rieni:

Sut y mae hyn yn gweithio? Cam wrth Gam

1.    Siaradwch â lleoliad y Feithrinfa Cyfnod Sylfaen o'ch dewis er mwyn cytuno ar le i'ch plentyn

2.    Llenwch y cais ar-lein yma

3.    Bydd rhaid i chi ddarparu cadarnhad o ddyddiad geni eich plentyn ar gyfer eich lleoliad dewisol (tystysgrif geni/pasbort/cofnodion iechyd meddygol)

4.    Pan fydd eich lleoliad dewisol wedi cadarnhau dyddiad geni eich plentyn, bydd y lleoliad yn cysylltu â Chyngor Sir Penfro i gymeradwyo eich cais

5.    Bydd Cyngor Sir Penfro yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost a yw eich cais wedi cael ei gymeradwyo

6.    Bydd y cyllid yn cael ei ryddhau'n uniongyrchol i'r lleoliad o'ch dewis wedi i'r cais gael ei gymeradwyo

Noder: Bydd y cais ar-lein i rieni- Grant y Cyfnod Sylfaen yn cael eu cyhoeddi yma maes o law

Os byddwch yn cael unrhyw broblem wrth lenwi'r ffurflen gais ar-lein, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Ffôn: 01437 770014

E-bost: 1FoundationPhaseLinkTeachers@pembrokeshire.gov.uk

 

Cynnig Gofal Plant Cymru

Yn ychwanegol at yr hawl i 10 awr yr wythnos o addysg blynyddoedd cynnar rad ac am ddim (sydd ar gael i bob plentyn), efallai y byddwch hefyd yn gallu elwa ar 20 awr yn rhagor o ofal plant wedi'i ariannu. I gael rhagor o wybodaeth am y Cynnig Gofal Plant Cymru

 

 

ID: 5798, adolygwyd 29/11/2021