COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynnydd

Mynediad a Chymhwyster

Mae mynediad at Gynnydd yn dibynnu ar y canlynol:

  • Cyrraedd y meini prawf cymhwyster a bennwyd gan y prosiect. Mae tri dangosydd cymhwyster - presenoldeb gwael, ymddygiad gwael a chyrhaeddiad gwael.
  • Rhaid bod disgyblion wedi cofrestru ac ar gofrestr Ysgol Uwchradd / Uned Arbennig Awdurdod Lleol
  • Mewn categori Coch yn y Proffil Asesiad Agored i Niwed (VAP). Offeryn asesu yw VAP sy’n mesur tebygolrwydd ymddieithrio o addysg, gan ddefnyddio dangosyddion caled sy’n cynhyrchu sgôr gwendid.
  • Wedi’i drafod gan y PCYU (Panel Cymorth Ychwanegol Uwchradd). Cyfarfodydd amlasiantaethol yw paneli SYU sy’n digwydd ym mhob Ysgol Uwchradd / Uned Arbennig yr ALl pob hanner tymor. Caiff holl ddisgyblion y nodwyd eu bod mewn perygl o ymddieithrio eu trafod, gan nodi pa gymorth ychwanegol sydd i’w gael ar gyfer eu hanghenion. Cynnydd yw un math o gymorth all gael ei gynnig.
  • Mae mynediad at Raglen Cynnydd CSP yn unig drwy gyfeireb o’r ysgol ar ôl bod drwy’r broses asesu.

Os ydych yn teimlo y byddech chi neu eich plentyn yn elwa ar gymorth ychwanegol y gallai Cynnydd ei ddarparu ac y credwch eich bod yn cyrraedd unrhyw un o’r meini prawf cymhwyster, trafodwch hyn gyda staff yr ysgol a all helpu i chi benderfynu a yw cymorth Cynnydd yn ddewis i chi.

ID: 4104, adolygwyd 29/06/2021