COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cysylltiadau Cynllunio

Rhybudd Gwasanaethu

Rhoi Rhybudd ar gyfer eiddo y mae Cyngor Sir Penfro yn berchen arno

 

Os yw'ch cais cynllunio yn cynnwys tir sy'n berchen i Cyngor Sir Penfro, naill ai fel rhan o'r datblygiad neu er mwyn cael mynediad i'r datblygiad, yna'n gyfreithiol rhaid i chi hysbysu'r Cyngor. Dylid danfon  hysbysiadau at:


Rheolwr Gwasanaethau Eiddo
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
E-bost: propertyenquiries@pembrokeshire.gov.uk
01437 775875

Nodwch os gwelwch yn dda, os bydd caniatâd cynllunio'n cael ei roi, bydd dal yn rhaid i chi gael caniatâd ffurfiol gan y Rheolwr Gwasanaethau Eiddo naill ai er mwyn defnyddio tir y Cyngor fel rhan o'r datblygiad neu ar gyfer cael hawl tramwy dros dir y cyngor er mwyn cael mynediad i'ch datblygiad.  

ID: 2482, adolygwyd 19/03/2019

Manylion Cysylltu i wneud Cais

Er mwyn gwella pa mor gyflym yr ymdrinnir ag ymholiadau a cheisiadau cynllunio bydd Isadran Rheoli Datblygiadau'r Gwasanaeth Cynllunio ond yn derbyn galwadau ffôn tan 1pm bob dydd. Wedi hynny bydd y Ganolfan Gyswllt yn derbyn y galwadau. Yn ogystal, bydd cyfarfodydd â swyddogion penodol yn cael eu cynnal ar sail apwyntiad yn unig gyda swyddog ar ddyletswydd ar gael i ddelio ag ymholiadau cyffredinol ynglŷn â chynllunio

Yn ogystal â hyn, bydd swyddog ar ddyletswydd ar gael i barhau i ddelio ag ymholiadau cyffredinol ynghylch cynllunio, a hynny yn nerbynfa Neuadd y Sir.

Cysylltwch â'r Tîm Cymorth Cynllunio os oes gennych ymholiadau cyffredinol.

Ffoniwch: 01437 764551 (Ar gael tan 1pm. Ar ôl hynny bydd y Ganolfan Gyswllt yn derbyn y galwadau)

neu e-bostiwch: planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk

SWYDDOGION CYNLLUNIO  

TÎM Y GOGLEDD TÎM Y DE 
Ceri P Jones (Area Team Leader) 
Ffôn: 01437 775323 
E-bost: ceri.pjones@pembrokeshire.gov.uk

Harriet Lavender (Area Team Leader)
Ffôn: 01437 775156
E-bost: harriet.bowen@pembrokeshire.gov.uk

Rachel Elliott
Ffôn: 01437 775357
E-bost: rachel.elliott@pembrokeshire.gov.uk

Claire Jenkins 
Ffôn: 01437 775581 
E-bost: claire.jenkins@pembrokeshire.gov.uk

Gethin Beynon
Ffôn: 01437 776542
E-bost: gethin.beynon@pembrokeshire.gov.uk

Leon Elms
Ffôn: 01437 775547 
E-bost: leon.elms@pembrokeshire.gov.uk
Charlotte Greves
Ffôn: 01437 775811
E-bost: charlotte.greves@pembrokeshire.gov.uk

Emma Sprowell
Ffôn: 01437 776525
E-bost: emma.sprowell@pembrokeshire.gov.uk

Sian Husband
Ffôn: 01437 776348
E-bost: sian.husband@pembrokeshire.gov.uk 

 Ray Kirk
Ffôn: 01437 775811
E-bost: ray.kirk@pembrokehsire.gov.uk

Dave Harries
Ffôn: 01437 775365
E-bost: david.harries@pembrokeshire.gov.uk

 Alison Mattson 
Ffôn: 01437 775326 
E-bost: alison.mattson@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2491, adolygwyd 05/06/2018

Bio-amrywiaeth

Trevor Theobald - Swyddog Gweithredu Bioamrywiaeth

Ffôn: 01437 764551
E-bost: Trevor.Theobald@pembrokeshire.gov.uk  

Swyddog Cynllunio Ecoleg

Ffôn: 01437 764551
E-bost: ecology@pembrokeshire.gov.uk

Anthony Rogers - Swyddog Gweithredu Bioamrywiaeth 

Ffôn: 01437 764551
E-bost: anthony.rogers@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2512, adolygwyd 29/07/2019

Tir Comin

Jim Dunckley - Swyddog Tir Comin

Ffôn: 01437 764551
E-bost: commonland@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2514, adolygwyd 14/09/2017

Cyflogaeth a Chludiant

Bob Smith - Swyddog Cynllunio at y Dyfodol

Ffôn: 01437 764551
E-bost: Bob.Smith@sir-benfro.gov.uk  

ID: 2515, adolygwyd 14/09/2017

Cynllunio a Thai

Sara Morris - Prif Swyddog Cynllunio

Ffôn: 01437 764551
E-bost: Sara.morris2@Pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2516, adolygwyd 14/09/2017

Ardal Gadwraeth

Matt Pyart - Historic Building Conservation Officer             

Ffôn: 01437 764551
Ebost: HistoricEnvironment@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2517, adolygwyd 14/09/2017

Materion Dylunio

Local Development Plan Team

Tel: 01437 764551
Email: ldpteam@Pembrokeshire.gov.uk

ID: 2520, adolygwyd 14/09/2017

Mwynau a Gwastraff

Hugh Towns - Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff  

Regeneration and Leisure
Carmarthenshire County Council
Civic Offices, Crescent Road
Llandeilo
SA19 6HW

Ffôn: 01558 825373

ID: 2521, adolygwyd 14/09/2017

Hawliau tramwy

Cyfreithiol Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Matt Cloud - Swyddog Map Swyddogol 
Map Swyddogol, Materion Cyfreithiol 
Ffôn: 01437 764551 
E-bost: Matt.Cloud@pembrokeshire.gov.uk

 

Swyddogion Mynediad Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Dekker Thomas - Swyddog Mynediad Ardal Cefn Gwlad 
Materion Gwellhad, Cynnal a Chadw Ffyrdd 
Ffôn: 01437 764551
E-bost: Dekker.Thomas@Pembrokeshire.gov.uk

Sean Tilling - Swyddog Mynediad Ardal Cefn Gwlad 
Materion Gwellhad, Cynnal a Chadw Ffyrdd 
Ffôn: 01437 764551
E-bost: Sean.Tilling@Pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2522, adolygwyd 14/09/2017

Cynllun Datblygu Lleol

Sara Morris - Rheolydd Cadwraeth a'r Cynllun Datblygu

Rhif Ffon - 01437 - 775367
E-bost - Sara.Morris2@pembrokeshire.gov.uk

 

Bob Smith - Prif Swyddog Cynllunio

Rhif Ffon - 01437 - 775364
E-mail - Bob.Smith@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2523, adolygwyd 02/10/2017

Materion Adwerthu

Sara Morris - Cynllunio at y Dyfodol

Ffôn: 01437 775367
E-bost: sara.morris2@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2524, adolygwyd 14/09/2017

Data'r Arolwg Ordnans

Adam Crocker

Ffôn: 01437 764551

E-bost: adam.crocker@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2525, adolygwyd 14/09/2017

Adeiladau Rhestredig

Matt Pyart -Historic Building Conservation Officer    
        

Ffôn: 01437 764551 
E-bost: Matt.Pyart@Pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2526, adolygwyd 14/09/2017

Coed - Manylion Cysylltu

Richard Staden - Swyddog Tirwedd 

Ffôn: 01437 764551 
E-bost: Richard.Staden@Pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2527, adolygwyd 14/09/2017

Llungopïo - Cysylltiadau

Llungopïo / Mapiau Ordnans / Penderfyniadau Cynllunio  

Tîm Cefnogi Cynllunio

Ffôn: 01437 764551 
E-bost: planning.support.team@Pembrokeshire.gov.uk

ID: 2528, adolygwyd 14/09/2017

Prif Ymatebion - Ceisiadau Cynllunio

Mike Harris
 
Pembrokeshire County Council
County Hall, Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1TP
 
Ffôn: 01437 775437
E-bost: Mike.Harris@Pembrokeshire.gov.uk
ID: 2529, adolygwyd 14/09/2017

Cysylltiadau Cynllunio

Cynllunio

1B Neuadd y Sir 
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551

E-bost: planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2480, adolygwyd 13/09/2017