Datblygu Priffyrdd

Ganiatâd i adeiladu neu newid mynedfa i gerbydau i'r briffordd gyhoeddus

A allaf i ollwng fy ymyl ar fin parcio oddi ar y ffordd?

Gallwch barcio car ar eich eiddo yn unig os oes gennych dramwyfa briodol ac mae'r cwrbyn wedi'i ostwng. Er mwyn creu mynedfa newydd / cwrbyn wedi'i ostwng, bydd yn ofynnol cael contractwr cymeradwy. Ni ellir gweithredu unrhyw waith hyd nes y byddwch wedi cael caniatâd gan yr adran Gofal Stryd. Cyn cytuno ar ddyddiad cychwyn gyda'r contractiwr, mae'n hanfodol cysylltu â'r adran Gofal Stryd er mwyn cytuno ar ddyddiad cychwyn.

Sut mae cael caniatâd?

Rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwneud cais am drwydded am gwrbyn wedi’i ostwng neu i greu mynedfa newydd i gerbydau, wneud cais drwy ddefnyddio ffurflen gais Adran 184 ac mae ffi o £143.50 i’w thalu, fesul mynediad. Os ydych yn darparu dros fwy nag un annedd yna bydd y ffi yn £195.00. Dychwelwch y ffurflen gais wedi'i llenwi i'r adran Gofal Stryd. Sicrhewch fod y ffi wedi'i chynnwys gyda'ch cais.

Nodyn: Gall gymryd hyd at 6 wythnos i ganiatâd gael ei roi. Bydd Gofal Stryd yn cysylltu â chi i gadarnhau naill ai bod eich Cais Adran 184 wedi cael ei derbyn neu ei wrthod.  Os gwrthodir eich cais o dan unrhyw amgylchiadau, ni chaiff y ffi ei had-dalu.

Ar ôl derbyn y drwydded gallwch gyfarwyddo eich contractiwr cymeradwy i wneud y gwaith.

Peidiwch â dechrau unrhyw newidiadau/gwaith newydd hyd nes y byddwch wedi cael caniatâd ysgrifenedig gan yr adran Gofal Stryd.

Rhestr o gontractwyr ar gyfer trwydded S184

ID: 8078, adolygwyd 02/09/2021