Dechrau’n Deg

Iaith a Chwarae

Rydym wedi ceisio darparu cyfres o gefnogaeth i helpu teuluoedd dysgu gyda’i gilydd o’r fan cychwyn.  Ein hamcan yw cynnig cefnogaeth a chyngor a fydd o fudd i'ch plant ac yn helpu eu sgiliau iaith a chyfathrebu a'u sgiliau cymdeithasol trwy amrywiaeth o weithgareddau hwyliog a chyffrous i bawb eu mwynhau.  

Iaith a Chwarae Babanod

Mae hwn ar gyfer rhieni a gofalwyr gyda phlant rhwng 6 wythnos ac 1 oed, ac fel rheol, mae'n dilyn ymlaen o'r sesiynau Tylino Baban.  Mae'r rhaglen yn parhau am 6 wythnos ac yn trafod sut i ddeall datblygiad iaith gynnar yn ogystal â rhannu syniadau i helpu cefnogi eich baban i gyflawni’r cerrig milltir o ran datblygiad. 

Mae'r rhaglen yn seiliedig ar y themâu canlynol:

  • Siarad â'ch baban
  • Basgedi trysor
  • Mae babanod yn caru cerddoriaeth
  • Rhigymau a Hwiangerddi
  • Rhannu llyfrau a straeon

Bob wythnos, bydd cyfle i wneud eitem grefft ac yna mynd â hi adref. Mae'r grŵp hwn yn ffordd wych i gael hwyl gyda'r baban a chwrdd â rhieni newydd yn eich ardal.  

Grwpiau Iaith a Chwarae i Rieni a Phlantos Bach

Mynediad Agored (ar agor i bawb) 

Mae'r grwpiau hyn yn cael eu cynnal yn holl ardaloedd Dechrau'n Deg, ac maen nhw i rieni a gofalwyr a'u plant rhwng 0 a 3 oed.  Mae mynd i'r grwpiau hyn yn rhoi cyfle i chi gwrdd â rhieni a phlant ifanc eraill a rhannu syniadau i gefnogi a hyrwyddo datblygiad eich plentyn mewn awyrgylch anffurfiol. 

Yn ein grwpiau rydym yn darparu cyfleoedd i fabanod a phlant chwarae ac archwilio mewn man diogel a sicr, dysgu gweithgaredd crefft gwahanol bob wythnos, amser byrbrydau i'r plant, straeon, cerddoriaeth a chaneuon. 

Bydd rhieni a gofalwyr yn aros gyda'u plant trwy gydol bob sesiwn, a nhw fydd yn gyfrifol amdanynt.

Rhaglen Iaith a Chwarae

Dyma raglen fer i rieni a gofalwyr sydd â phlant rhwng 0 - 3 oed.  Nod y rhaglen yw rhannu syniadau a gweithgareddau dros chwe sesiwn, ac mae'n canolbwyntio ar gyfathrebu, iaith, llythrennedd a chwarae.  Mae'n annog rhieni i sylweddoli pa mor bwysig ydyn nhw i addysg eu plentyn trwy hybu hyder y rhieni i ganu, siarad, rhannu stori a chwarae gyda'u plant bob dydd.  

Siarad â mi, Chwarae â mi, Canu â mi, Darllen â mi..... dyna sut fyddai’n deall y byd!   

Am wybodaeth bellach, ac i gael gwybod ble mae ein grwpiau yn cael eu cynnal, siaradwch gyda'ch ymwelydd iechyd neu ffoniwch swyddfa Dechrau'n Deg.    

ID: 1847, adolygwyd 06/10/2021