COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelu Oedolion a Phlant

Diogelu

 

Os oes gennych chi neu rywun arall bryderon yngly^n â diogelwch neu les plentyn, person ifanc neu oedolyn mae gennych gyfrifoldeb i weithredu ar y pryderon rheiny.

Cofnodwch y pryderon mewn ysgrifen a rhowch y wybodaeth i’r Tîm Asesu Gofal Plant NEU i’r Tîm Diogelu Oedolion cyn gynted â phosib.

Cofnod:-

 • Enw’r plentyn neu’r oedolyn
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Beth yw’r pryder
 • Enw a manylion cyswllt y cyfeiriwr

Os oes gennych unrhyw amheuon, cysylltwch â’r Tîm Asesu Gofal Pant neu’r Tîm Diogelu Oedolion am gyngor.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn dweud wrth rywun am eich pryderon. Gweithredwch a dywedwch wrth rywun yn syth. Ni ellir disgwyl i blant ac oedolion sydd mewn perygl gymryd cyfrifoldeb dros eu hunain na thros eraill.

 • Os ydi’r person wedi’i anafu, galwch am sylw meddygol
 • Gwrandewch, a pharhewch i wrando
 • Peidiwch â chwestiynu
 • Ceisiwch osgoi rhannu barn
 • Peidiwch ag addo cyfrinachedd
 • Eglurwch beth rydych yn ei wneud a pheidiwch oedi cyn gweithredu
 • l Cysylltwch â’r Tîm Diogelu Oedolion neu Dîm Asesu Gofal Plant
 • l Ysgrifennwch gynnwys eich sgwrs ar bapur
 • cyn gynted â phosib

Canllaw byr yw’r cerdyn hwn ac nid yw’n cymryd lle’r Canllawiau Amddiffyn Cenedlaethol. Gwnewch yn siw^ r eich bod yn ymgyfarwyddo gyda’r polisïau sydd o fewn eich maes gwaith.

Cysylltwch â ni:-

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444
Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056
Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau: 0300 333 2222

Heddlu:-
Mewn argyfwng galwch 999
Ddim yn argyfwng: 101

Rhifau ffôn defnyddiol eraill:-
NSPCC: 0808 8005000
Childline: 0800 1111
Llinell Gymorth Cam-drin Domestig: 0808 8010800
Arolygiaeth Gofal Cymru: 0300 7900126

 

ID: 2559, adolygwyd 09/04/2019