COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelu Oedolion a Phlant

Diogelu

Os oes gennych chi neu eraill bryderon ynghylch llesiant plentyn, unigolyn ifanc neu oedolyn, rhaid i chi roi gwybod amdano ar unwaith i'r Tîm Asesu Gofal Plant neu i'r Tîm Diogelu Oedolion.

Peidiwch byth â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn rhoi gwybod am eich pryderon.Dylech gymryd camau cadarnhaol a rhoi gwybod i rywun ar unwaith. Ni ddylid disgwyl i blant nac oedolion sydd mewn perygl gymryd cyfrifoldeb amdanynt eu hunain neu eraill.

 

Derbyn

  • Gwrandewch yn ofalus ar yr hyn sy'n cael ei ddweud, heb arddangos syfrdandod nac anghrediniaeth. Derbyniwch yr hyn a ddywedir ac er y gall y plentyn, yr unigolyn ifanc neu'r oedolyn sydd mewn perygl ac yn gwneud yr honiad fod yn hysbys i chi fel rhywun nad yw bob amser yn dweud y gwir, ni ddylai hyn ddylanwadu ar eich dyfarniad nac annilysu eu honiad. Peidiwch â cheisio ymchwilio i'r honiad. 

Cysuro

  • Rhowch sicrwydd, byddwch yn onest a pheidiwch â gwneud addewidion na allwch eu cadw, e.e. “Mi wna' i aros gyda chi”, neu, “Bydd popeth yn iawn nawr”.

  • Ceisiwch leddfu euogrwydd, os yw'r unigolyn yn cyfeirio at hynny, e.e. “Nid chi sydd ar fai. Nid eich bai chi yw hyn”.

  • Peidiwch ag addo cyfrinachedd oherwydd bydd angen i chi drosglwyddo'r wybodaeth ymlaen ac mae angen i'r plentyn, yr unigolyn ifanc neu'r oedolyn sydd mewn perygl wybod hyn.

Ymateb

  • Gallwch ofyn cwestiynau ond ni ddylid casglu mwy o wybodaeth nag sy'n angenrheidiol i egluro'r honiad, ac fel rheol dim ond siarad â'r unigolyn dan sylw yn uniongyrchol sydd ei angen. Mae'n well os gall yr unigolyn roi adroddiad heb ymyrraeth, ac heb i unrhyw gwestiynau gael eu gofyn. Gallwch annog yr unigolyn i ddweud wrthych beth ddigwyddodd yn ei eiriau ei hun trwy ddefnyddio awgrymiadau amhenodol a chwestiynau penagored fel "esboniwch beth ddigwyddodd", "disgrifiwch beth ddigwyddodd", "a oes unrhyw beth arall rydych eisiau ei ddweud?"

  • Y cwestiynau penagored mwyaf cyffredin yw'r rhai canlynol: Beth ddigwyddodd? Pryd ddigwyddodd hyn? Ble ddigwyddodd hyn? Pwy oedd yno? Peidiwch byth â gofyn 'pam', gan y gall hyn awgrymu eich bod yn trosglwyddo'r bai.

  • Peidiwch â chasglu datganiadau "tyst" oni bai fod y Tîm Asesu Gofal Plant/Tîm Diogelu Oedolion yn gofyn amdanynt a pheidiwch â gofyn i'r unigolyn ailadrodd ei honiad wrth rywun arall oherwydd efallai ei fod yn teimlo nad yw'n cael ei gredu a gall ei atgof o'r hyn a ddigwyddodd newid. Peidiwch â beirniadu'r troseddwr oherwydd gall fod gan y plentyn, yr unigolyn ifanc neu'r oedolyn sydd mewn perygl gysylltiad emosiynol cadarnhaol â'r unigolyn hwn o hyd.

Cofnod

  • Cadwch gofnod cywir o'r hyn y mae'r unigolyn wedi'i ddweud yn ei eiriau ei hun, gan nodi unrhyw gwestiynau rydych wedi'u gofyn. Nodwch y dyddiad/blwyddyn a'r amser a chadwch eich nodiadau. Peidiwch â digio gyda defnydd o unrhyw iaith neu eiriau ymosodol a ddefnyddir i ddisgrifio'r cam-drin. Os ydych wedi gweld unrhyw gleisio gweladwy, mae'n ddefnyddiol nodi'r lleoliad ond peidiwch â gofyn i'r unigolyn dynnu unrhyw ddilledyn at y diben hwn. Cofnodwch ddatganiadau ac agweddau gweladwy yn hytrach na'ch dehongliadau neu'ch rhagdybiaethau. 

 

Cysylltwch â ni:-

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444

Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056

Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau: 0300 333 2222

 

Heddlu:-

Mewn argyfwng galwch 999
Ddim yn argyfwng: 101

 

Rhifau ffôn defnyddiol eraill/ cysylltiadau :-

NSPCC

0808 800 5000

Childline

0800 1111

Arolygiaeth Gofal Cymru

0300 790 0126

Action on Elder Abuse 

0808 808 8141 

Age UK 

0800 169 6565 

Ann Craft Trust 

0115 951 5400  

Respond  

0808 808 0700  

Victim Support 

0808 168 9111 

Hafan Cymru

01267 225 555

Cam-drin domestig / Byw Heb Ofn / Cymorth i Ferched Cymru / VAWDASV

0808 801 0800

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cydweithio i ddiogelu plant

Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch helpu rhywun arall

ID: 2559, adolygwyd 19/04/2021