COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Diwrnod ym mywyd gofalwr maeth

Amy a Harvey

Mae wedi bod dros 30 mlynedd ers i ni ddechrau maethu plant gydag anghenion ychwanegol ac rydym wedi meithrin dros 43 o blant yn y cyfnod hwnnw. Dilynodd ein mab a’i wraig ni ac maent erbyn hyn yn maethu. Weithiau byddwn yn helpu’n gilydd gyda gwarchod a gofal plant. Mae rhwydwaith dda o gefnogaeth mor bwysig. 

Mae llawer o’n pobl ifanc wedi bod gyda ni ers pan oeddent yn fabanod ac rydym wedi cynnal llawer ohonynt nes iddynt gyrraedd llawn oed. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn dal i fyw gartref gyda’u rhieni ond weithiau bydd cais i ni gefnogi gofalwyr maeth eraill gyda seibiant. 

Mae’r bobl ifanc sy’n cael ein cefnogaeth ar hyn o bryd yn tueddu i fod â mwy o faterion ymddygiadol ac angen mwy o oruchwyliaeth, yn aml gyda phatrymau cwsg gwael. Felly, cawn ein hunain yn gorfod meddwl yn wahanol a bod un cam ar y blaen! 

Daethom i faethu ar ddamwain, ar ôl gweld ffotograff mewn siop leol. Tyfodd y syniad o hynny ac roeddem yn teimlo, gyda Harvey gartref drwy’r dydd a mi’n gweithio rhan-amser, fod gennym le ac amser i roi i blentyn gydag anghenion ychwanegol. Roedd ein plant ein hunain yn eu harddegau ifanc ar y pryd ac yn braf yn eu byd eu hunain. Roedd yn ymddangos fel yr amser iawn i’r teulu cyfan. 

Helpu’r teuluoedd hyn ddod i ben a chadw’u pennau uwchlaw’r dŵr yw’n prif reswm dros wneud hyn. Mae’n hanfodol helpu’r teuluoedd hyn aros gyda’i gilydd trwy roi cyfle i frodyr a chwiorydd gael amser gyda’u rhieni a chyfle i rieni gael noson dda o gwsg, tra bo’r plant sy’n dod atom ni’n cael cyfleoedd 1 i 1 tra byddant yma. 

Buom mor ffodus gyda’r gefnogaeth a gawsom gan y gweithwyr cymdeithasol sydd wedi bod gyda ni bob cam o’r ffordd. Rydym yn dal i ddilyn hyfforddiant a theimlo ein bod bob amser yn dod oddi yno gyda rhywbeth gwirioneddol ddefnyddiol ac yn aml yn cael ein hunain yn siarad â gofalwyr maeth eraill sydd wedi bod ar yr un daith â ni ac yn rhannu ein cariad at faethu. 

Mae gweld plentyn yn cyrraedd y garreg filltir leiaf a helpu iddynt ymdopi â bywyd mewn ffordd well yn gymaint o wobr ac mae’n gwneud ein bywyd yn gyfoethocach. Gallai wneud gymaint o wahaniaeth i’ch bywyd chi hefyd!

ID: 3517, adolygwyd 17/05/2018