COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Diwrnod ym mywyd gofalwr maeth

Ella a Rhys

Wel, mae wedi bod yn 11 mlynedd ers i ni ddechrau maethu, allaf i ddim credu. Roeddwn erioed eisiau maethu ond cymrodd ychydig flynyddoedd i ddarbwyllo Rhys. Roedd ein holl blant wedi tyfu ac rwy’n tybio ei fod ychydig fel syndrom nyth gwag. Fe wnaethom ni ddewis maethu oherwydd ein bod eisiau gwneud gwahaniaeth i fywyd plentyn. 

Cawsom ein derbyn ar gyfer lleoliadau byrdymor o blant hŷn, er bod ein prif swyddogaeth wedi datblygu i ddarparu lleoliadau Mam a Baban a fwynhawn yn fawr. Mae’r swyddogaeth hon yn cyd-fynd yn dda gyda’n teulu oherwydd bod y lleoliadau’n cael eu trefnu ac am gyfnod penodol. Rwy’n caru cynnal y “Mamau” ac nid wyf yn mynd ormod ynghlwm fel hyn. 

Yn bennaf rwy’n cynnal y mamau gyda sgiliau byw, gan helpu iddynt wneud penderfyniadau da a bod ar gael i roi’r cyfarwyddyd a sicrwydd hwnnw. Meithrin eu hymddiried yw’r allwedd i helpu iddynt ymlacio yn ein cartref a’u gwneud yn gartrefol fel y gallant ddod atom gydag unrhyw bryderon. 

Mae ein teulu’n wych a’m plant yn gefn mawr. Mae fy wyrion ac wyresau wedi arfer â phobl yn mynd a dod a byddwn bob amser yn annog y mamau ifanc i ymuno yng ngweithgareddau’r teulu. 

Mae fy nhŷ bob amser yn brysur gyda gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill yn galw, fel bod y tegell bob amser yn berwi! 

Mae gan fy holl famau eu straeon eu hunain i’w hadrodd a gwnânt y fath argraff arnom. Maent bob amser yn gadael ychydig ohonynt eu hunain ar ôl. Rwyf mor falch os byddant yn cael mynd â’u babanod adref. 

Cefais gymaint o brofiad wrth wneud y gwaith hwn. Rwyf wedi bod yn awyddus erioed i gael hyfforddiant a byddaf yn mynd ag unrhyw ddarn o gyngor a’i roi ar waith. 

Mae maethu lleoliadau Mam a Baban wedi cael effaith enfawr ar ein bywyd bob dydd. Rhaid i chi allu ymateb yn gyflym ac weithiau fe all y gwaithth deimlo braidd yn gyfyngol oherwydd faint o oruchwyliaeth a chymorth sydd ar y mamau ifanc hyn ei angen. 

Mae rhoi’r lle ac amser iddynt fod yn rhiant eu plentyn yn golygu popeth. Yn gyfnewid maent wedi rhoi gymaint yn ôl drwy’r gwersi bywyd a ddysgwyd i ni.

Mae tynnu allan ac ailddarganfod y merched ifanc mewn ffordd sy’n gysurus iddynt wedi bod yn eithaf cromlin ddysgu ac mae’n wirioneddol anodd i mi geisio peidio â’u “lladd â charedigrwydd”, oherwydd bod angen iddynt sefyll ar eu traed eu hunain. 

Rydym ein dau’n caru’r hyn a wnawn a byddem yn cynghori pawb sy’n meddwl am wneud hyn i gadw meddwl agored. Efallai y gallwch ddechrau’n araf a phrofi’r dŵr, fel gyda seibiannau, i weld a yw’n addas i chi. Cofiwch na fyddwch yn gwybod a ydych yn ei hoffi cyn rhoi cynnig arno! Felly, rhowch gyfle i chi eich hun benderfynu.

ID: 3520, adolygwyd 18/05/2018