COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Iechyd

Clyw

Mae colli clyw yn beth cyffredin, a bydd yn effeithio ar tua 90% ohonom yn ein hoes. Mae gweithredu’n fuan yn gallu ychwanegu at ein bywydau, ac yn gallu eich helpu i gyfathrebu’n well gyda theulu a ffrindiau a mwynhau sefyllfaoedd cymdeithasol yn fwy. Nid yw’n bosibl rhwystro pob math o gyflyrau colli clyw, ond drwy ddilyn y cyngor isod, efallai y byddwch yn gallu lleihau eich risg o nam ar y clyw sydd wedi’i achosi gan sŵn:

  • Gofalwch nad yw eich teledu, radio neu gerddoriaeth yn rhy uchel.
    Os nad ydych yn gallu sgwrsio’n gyfforddus gyda rhywun sydd ddau fetr i ffwrdd oddi wrthych, trowch y sŵn i lawr. Ddylech chi ddim bod yn dioddef o glyw niwlog neu dincian yn eich clustiau ar ôl gwrando ar gerddoriaeth.
  • Defnyddiwch glustffonau sy’n blocio mwy o synau allanol, yn hytrach na throi’r sŵn i fyny. Gallwch brynu cyfarpar i’w roi ar eich clustffonau arferol sy’n blocio mwy o sŵn allanol.  
  • Defnyddiwch gyfarpar amddiffyn clyw fel amddiffynwyr clustiau neu blygiau clust os ydych chi’n treulio amser mewn amgylchedd swnllyd neu mewn digwyddiadau swnllyd, er enghraifft, tafarn, clwb nos, gweithdy garej neu ar safle adeiladu.  
  • Peidiwch â gwthio unrhyw beth i mewn i’ch clustiau. Mae hyn yn cynnwys bysedd, bydiau cotwm, gwlân cotwm a hancesi papur. .
  • Byddwch yn ymwybodol o symptomau cyflyrau cyffredin sy’n arwain at golli clyw, fel heintiau’r glust a chlefyd Menière (gweler www.nhs.uk)
  • Ewch i weld eich meddyg teulu os oes gennych broblemau gyda’ch clyw.
ID: 2099, adolygwyd 23/01/2018