COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Iechyd

Gwasanaethau Gofal Iechyd Eraill

Mae yna lawer o wasanaethau gofal yn y gymuned a gwasanaethau cymdeithasol sy’n helpu pobl i fyw’n annibynnol. Holwch yn eich meddygfa os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth.   

Gall Dietegwyr ddarparu cyngor arbenigol ynglŷn â bwyta’n iach, yn enwedig i bobl sydd â salwch sy’n cael ei effeithio gan ddiet, er enghraifft syndrom coluddyn llidus neu glefyd y galon.

Mae Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio gyda phobl o bob oed sydd, oherwydd salwch, anabledd neu heneiddio, yn cael anawsterau i wneud y pethau y maen nhw angen neu eisiau eu gwneud, neu’r pethau y disgwylir iddynt eu gwneud. Mae Therapyddion Galwedigaethol yn helpu pobl i ennill neu adennill sgiliau, hyder ac annibyniaeth gyda thasgau bob dydd. Gall hyn gynnwys darparu gwybodaeth a chyngor; ymarfer ffyrdd gwahanol o wneud pethau; awgrymu newidiadau yn y cartref, er enghraifft, offer neu addasiadau i ddatrys problemau.

Mae Optometryddion/optegwyr yn cynnal profion llygaid ac yn rhagnodi lensys ar gyfer sbectols neu lensys cyffwrdd lle bo angen. Gallant helpu i ddiagnosio cataractau ac adnabod cyflyrau eraill a allai effeithio ar eich golwg yn y tymor hwy. Mae pobl sydd dros 60 yn gymwys i gael profion llygaid am ddim ac mae gan rai pobl eraill hawl i gael taleb gan y GIG i helpu i dalu am gost sbectol a lensys cyffwrdd.

Mae Awdiolegwyr yn cynnal profion amrywiol er mwyn darganfod a all rhywun glywed o fewn y pellter arferol. Os na allant, gall awdiolegwyr ddarganfod pa rannau o’r clyw (amleddau uchel, canolig neu isel) sydd wedi cael eu heffeithio ac i ba raddau. Os byddant yn darganfod bod claf yn colli ei glyw neu bod rhywbeth o’i le â’i gydbwysedd, gallant argymell gwahanol ddewisiadau sydd ar gael iddo, fel cael teclyn cymorth clyw digidol neu gael ei gyfeirio at ymgynghorydd clustiau, trwyn a gwddf.

Mae Ffisiotherapyddion yn cynnig arweiniad ynglŷn ag ymarferion a chyfarpar a fydd yn esmwytho cymalau a chyhyrau stiff ac yn helpu i leddfu poen.

Mae Podiatryddion yn darparu gofal traed, gan drin cnapiau, cyrn a chasewinedd. Efallai y bydd gennych hawl i gael trin eich traed dan y GIG. Holwch eich Meddyg Teulu am fanylion.

Gall Therapyddion iaith a lleferydd helpu pobl sy’n cael anawsterau cyfathrebu (er enghraiff ar ôl strôc). Maent hefyd yn helpu pobl sy’n cael anawsterau bwyta a llyncu.

ID: 2130, adolygwyd 23/01/2018