COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eiddo Busnes ar Osod

Gardd ar osod

Mae gan Gyngor Sir Penfro 13 safle, yn darparu 64 plot ledled y Sir.

Lleolir y safleoedd yma yn Aberdaugleddau, Hakin Penfro a Dinbych-y-pysgod, er bod ychydig o safleoedd llai o faint yn ardaloedd eraill.

Y pris cyfredol y flwyddyn am blot yw £30, gydag ychwanegiad am gostau dwr ar y safleoedd sydd yn ei ddarparu.

I weld beth sydd ar gael ac i roi eich hunan ar y rhestr aros, llenwch y ffurflen ymholiad ar-lein a fe ddawn ni yn ôl atoch.

Neu gallwch chi gysylltu â ni ar: 01437-775878 neu 01437-764551.

ID: 1702, adolygwyd 30/04/2021

Siopau ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

AR OSOD

18 Gelliswick Road Hakin Aberdaugleddau

Mae'r eiddo yn cynnwys siop heb lety byw ar y llawr gwaelod gyda stordy a thoiled. Mae'n addas i'w ddefnyddio at amrywiaeth o ddibenion masnachol yn amodol ar ganiatâd cynllunio angenrheidiol. Mae'r siop yn un o res o siopau eraill gan gynnwys siop t
AR OSOD

22 Gelliswick Road, Hakin, Aberdaugleddau, SA73 3RH

siop gloi llawr gwaelod gyda storfa a thoiled, ac mae’n addas at amrywiaeth o ddibenion masnachol, yn amodol ar gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol. Mae’r siop yn rhan o res o dair siop.

ID: 1428, adolygwyd 05/12/2017

Unedau Diwydiannol ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

AR OSOD

18 Gelliswick Road Hakin Aberdaugleddau

Mae'r eiddo yn cynnwys siop heb lety byw ar y llawr gwaelod gyda stordy a thoiled. Mae'n addas i'w ddefnyddio at amrywiaeth o ddibenion masnachol yn amodol ar ganiatâd cynllunio angenrheidiol. Mae'r siop yn un o res o siopau eraill gan gynnwys siop t
AR OSOD

22 Gelliswick Road, Hakin, Aberdaugleddau, SA73 3RH

siop gloi llawr gwaelod gyda storfa a thoiled, ac mae’n addas at amrywiaeth o ddibenion masnachol, yn amodol ar gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol. Mae’r siop yn rhan o res o dair siop.

ID: 1429, adolygwyd 05/12/2017

Eiddo I'w Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

LET STC

UNED 4, IARD YR HEN ORSAF, CRYMYCH SA41 3RL

Wedi'i lleoli'n gyfleus yn nhref Crymych, mae Uned 4 yn cynnwys uned ddiwydiannol un llawr o faint sylweddol sy'n ymestyn hyd at oddeutu 101 o fetrau sgwâr (1,095 o droedfeddi sgwâr)
AR OSOD

18 Gelliswick Road Hakin Aberdaugleddau

Mae'r eiddo yn cynnwys siop heb lety byw ar y llawr gwaelod gyda stordy a thoiled. Mae'n addas i'w ddefnyddio at amrywiaeth o ddibenion masnachol yn amodol ar ganiatâd cynllunio angenrheidiol. Mae'r siop yn un o res o siopau eraill gan gynnwys siop t
AR OSOD

22 Gelliswick Road, Hakin, Aberdaugleddau, SA73 3RH

siop gloi llawr gwaelod gyda storfa a thoiled, ac mae’n addas at amrywiaeth o ddibenion masnachol, yn amodol ar gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol. Mae’r siop yn rhan o res o dair siop.
AR OSOD

Hen Gyfleusterau Cyhoeddus, Front Street, Doc Penfro

Dyma adeilad un llawr wedi'i adeiladu o frics, gyda tho ar ongl o lechi a ffenestr do o wydr, sydd â'r potensial i gael ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o bethau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio. Y tu fewn i'r adeilad ceir toiled i bob

ID: 1403, adolygwyd 21/08/2017

Marchnadoedd

Mae Cyngor Sir Penfro yn rhedeg 3 marchnad o fewn y Sir yn cynnig ystod eang o nwyddau a chynnyrch, modern a thraddodiadol.

Marchnad Dinbych-y-pysgod

Yn Ninbych-y-pysgod mae'r farchnad hynaf yn Sir Benfro sy'n dal i fodoli, a gallwn olrhain ei bodolaeth yn ôl mor bell â 1290 pan ganiatawyd y Siarter cyntaf.

Mae'r farchnad yn dal i fod ar y safle gwreiddiol o fewn adeilad rhestredig gradd dau hudolus sy'n parhau i fod â nifer o'i nodweddion gwreiddiol ac sy'n cynnwys murlun mawr sy'n dangos hanes Dinbych-y-pysgod.

Mae'r farchnad ar agor 7 diwrnod yr wythnos ym misoedd Mehefin/Awst a 6 diwrnod yr wythnos o 8.30am - 5.00pm

Marchnad Abergwaun

Mae Marchnad Abergwaun yn farchnad siartredig arall a dderbyniodd y siartr ym 1836.

Mae'r adeilad wedi'i adnewyddu'n llwyr yn ystod y bum mlynedd ddiwethaf ac mae'r farchnad yn unigryw oherwydd bod gan neuadd y farchnad system wresogi tanlawr.

Marchnad undydd brysur iawn yw hon (dydd Iau) sydd ar agor rhwng 8:00am a 2:00pm, gyda marchnad y ffermwyr ar ddydd Sadwrn.

Mae'r farchnad yn rhannu adeilad gyda'r Ganolfan Groeso, y Llyfrgell, tra bod Tapestri Abergwaun yn cael ei arddangos yn yr adeilad.

I dalu am eich bwrdd achlysurol yn y farchnad, sicrhewch eich bod wedi cofrestru ar “Fy Nghyfrif” gan ddilyn y ddolen isod os gwelch yn dda:

ffurflen gais bwrdd achlysurol

 Marchnad Doc Penfro

Mae Marchnad Doc Penfro yn ifanc o gymharu â Marchnad Dinbych-y-pysgod ond rydym ni dal yn gwybod ei bod yn dyddio'n ôl i 1826 o leiaf.

Yn wir, defnyddiodd Wild Bill Hickock y farchnad i gadw ei holl geffylau ac offer pan ddaeth â'i sioe i Brydain ar ddechrau'r ganrif ddiwethaf. Fe gynhelir marchnad wythnosol bob dydd Gwener, sy’n darparu pysgod, cig, ffrwythau a llysiau i bobl leol yn ogystal ag eitemau eraill y maent yn eu hangen.

Er bod y farchnad ond yn agor ar ddydd Gwener, mae llawer o bobl y dref yn parhau i'w ddefnyddio fel lle i gwrdd. (Oriau agor: 8:00am - 2:00pm)

Am ragor o wybodaeth ar yr unedau sydd ar gael, cysylltwch â: propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk  01437 775874

 

ID: 1404, adolygwyd 12/05/2021

Swyddfeydd ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

AR OSOD

18 Gelliswick Road Hakin Aberdaugleddau

Mae'r eiddo yn cynnwys siop heb lety byw ar y llawr gwaelod gyda stordy a thoiled. Mae'n addas i'w ddefnyddio at amrywiaeth o ddibenion masnachol yn amodol ar ganiatâd cynllunio angenrheidiol. Mae'r siop yn un o res o siopau eraill gan gynnwys siop t
AR OSOD

22 Gelliswick Road, Hakin, Aberdaugleddau, SA73 3RH

siop gloi llawr gwaelod gyda storfa a thoiled, ac mae’n addas at amrywiaeth o ddibenion masnachol, yn amodol ar gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol. Mae’r siop yn rhan o res o dair siop.

ID: 1405, adolygwyd 05/12/2017

Ffermydd, Tir Noeth a Thir Pori

Mae Stad Fferm Cyngor Sir Penfro yn cynnwys 45 daliad â chyfarpar yn amrywio mewn maint o 30 i 150 erw gyda chyfanswm o tua 4500 erw.

Y prif weithgarwch ffermio yw da byw cymysg a'r gweddill yn ddaliadau llaeth.

Mae tenantiaeth y ffermydd hyn yn dod yn rhydd o dro i dro ac rydym yn cynnal rhestr bostio ar gyfer ymgeiswyr posibl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn fferm â chyfarpar: cofrestrwch ar gyfer rhybudd eiddo er mwyn i chi gael eich hysbysu pan ddaw daliad yn rhydd.

Yn ogystal, mae gan Gyngor Sir Penfro dir noeth a safleoedd pori ar draws y sir. Os oes gennych ddiddordeb mewn un o'r rhain: cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau am eiddo er mwyn i chi gael eich hysbysu pan ddaw rhywbeth addas ar gael.

Bydd yr uchod i gyd yn cael eu hysbysebu hefyd yn y papurau lleol ac ar y dudalen hon. Weithiau bydd gennym ffermydd i'w gwerthu, felly byddwch gystal â chlicio ar ar ‘ar werth' am fanylion.

Am ymholiadau pellach cysylltwch â: 01437 775874 neu propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1406, adolygwyd 30/04/2021

Canolfan Arloesedd y Bont

Yn sefyll ger Pont Cleddau, mae gan Ganolfan Arloesedd y Bont swyddfeydd ac unedau twf ar gael:

Unedau Twf

Yn ogystal â’r swyddfeydd yn y prif adeilad mae Canolfan Arloesedd y Bont yn cynnig lle ymarferol ar gyfer gweithdai. 

Mae gan bob gweithdy swyddfa technoleg uwch, lle gweithio hael a’i Ystafell Offer unswydd ei hun sy’n cynnwys bwyler nwy, mesuryddion y gwasanaethau a’r prif fwrdd dosbarthu trydan. 

Mae gweithdai’n amrywio o 125.4 metr sgwâr (1350 troedfedd sgwâr) i 273.1 metr sgwâr (2940 troedfedd sgwâr). 

Mae deiliaid yn gyfrifol am dalu am eu gwasanaethau eu hunain a Threthi Busnes a rhent sylfaenol o £6 y droedfedd sgwâr.

Gyda chytundeb blaenorol Cyngor Sir Penfro fe all tenantiaid wneud addasiadau mewnol all ddarparu llawr cyntaf llawn sydd i bob diben yn dyblu arwynebedd llawr y gweithdy.

Mae hyn i bob diben yn gostwng y rhent i £3 y droedfedd sgwâr a gall greu swyddfa fawr, ystafelloedd cyfrifiaduron, ystafelloedd glân neu fathau eraill o ofod labordy.

Trethi amodol ar sail lluosydd o 0.452 (i’w cadarnhau).

 

Costau Rhentau Uned Swyddfa a Thwf 2021-22

ID: 1408, adolygwyd 28/04/2021