Grwp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau (ESAG)

Proses ESAG

Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad mawr neu ddigwyddiad bach lle mae risg diogelwch cyhoeddus sylweddol (boed hynny o ran niferoedd a phroffil pobl sy'n mynychu neu natur y digwyddiad a /neu her i’r amgylchedd) yna efallai y bydd cyfarfod ESAG yn cael ei alw ar eich cais neu ar gais un o aelodau'r grŵp.

Gwahoddir ymgeiswyr i gyflwyno eu cais a manylion eu digwyddiad i'r ESAG. Dilynwch y ddolen i Restr Wirio Trefnydd y Digwyddiad sydd i fod i'ch cynorthwyo.

Byddai'r ESAG yn disgwyl derbyn Cynllun Rheoli Digwyddiad drafft (EMP) / Cynllun Diogelwch gan  drefnwyr y digwyddiad.

Mae EMP yn ddatganiad ysgrifenedig o sut y bydd trefnydd digwyddiad yn cynnal ei ddigwyddiad. Mae'n cynnwys meysydd fel asesu risg, cynllunio traffig a thrafnidiaeth, cymorth cyntaf, stiwardio, cynllun y safle, proffiliau cynulleidfaoedd, strwythurau dros dro, rhwystrau, cynllunio argyfwng a chynlluniau gwacáu, rheoli sŵn, rheoli gwastraff a gwaredu sbwriel, a phrotocolau cyfathrebu.

Mae cyflwyno'r EMP yn brydlon yn galluogi aelodau ESAG i ystyried a chynnig sylwadau ar y cynnwys gan ddefnyddio dull archwilio. Mewn rhai achosion, bydd aelodau'r ESAG yn tybio ei fod yn briodol tynnu sylw at unrhyw ddiffygion, diffygion neu hepgoriadau posibl, yn enwedig lle maent yn ystyried bod angen gweithredu neu wella ar frys. Y nod yw rhoi adborth i drefnwyr ynghylch y cynigion ar gyfer y digwyddiad yn gynnar fel bod digon o amser ar ôl i ymdrin ag unrhyw feysydd pryder sylweddol a godir.

Sylwer nad yw aelodau ESAG mewn sefyllfa i awdurdodi neu gymeradwyo EMP felly ni ddylai trefnydd y digwyddiad gymryd eu cyfraniad fel rhywbeth sy’n gyfystyr â chefnogi eu dulliau o reoli risg.

ID: 4768, adolygwyd 14/02/2020