Grwp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau (ESAG)

Rôl yr ESAG

Mae ESAGs yn darparu fforwm ar gyfer trafod a chynghori am ddiogelwch y cyhoedd mewn digwyddiad. Eu nod yw helpu trefnwyr i gynllunio a rheoli digwyddiad ac annog cydweithrediad a chydlyniad rhwng yr holl asiantaethau perthnasol.

Mae trefnwyr digwyddiadau ac eraill sy'n ymwneud â chynnal digwyddiad, yn dal yn gyfrifol am y prif ddyletswyddau cyfreithiol ar gyfer sicrhau diogelwch y cyhoedd.

Nid oes gan ESAGs bwerau i gymeradwyo na gwahardd digwyddiadau rhag cael eu cynnal. Ar achlysuron prin lle mae anghytundeb rhwng ESAG a threfnydd y digwyddiad, ac mae risg wirioneddol o hyd i'r cyhoedd, gall sefydliadau unigol ar yr ESAG (megis yr heddlu, y Gwasanaeth Tân, Iechyd a Diogelwch) benderfynu gweithredu i ddatrys y mater. Mae penderfyniadau ar ddefnyddio'r pwerau hyn yn faterion i'r awdurdodau perthnasol eu hystyried, nid yr ESAG, ac maent yn cael eu cyflawni ar wahân.

Gallai ESAG:

  • Annog lefelau uchel o ddiogelwch a lles mewn digwyddiadau trwy roi cyngor ac arweiniad
  • Cefnogi busnesau a threfnwyr trwy gael un pwynt cyswllt ar gyfer y digwyddiad a chyngor ac arweiniad proffesiynol cyson
  • Helpu trefnwyr i ganolbwyntio adnoddau gan ddefnyddio asesiad risg a hwyluso cyngor a rheoleiddio cymesur
  • Cynghori ar leihau unrhyw effaith andwyol neu anghyfleustra i drigolion lleol, busnesau a'r cyhoedd yn gyffredinol
  • Annog llesiant, iechyd a lles y gymuned
  • Helpu trefnwyr i allu cynllunio’n effeithiol i hwyluso monitro ac arolygu llai dwys
  • Cynyddu cyhoeddusrwydd da ac annog mwy o ymgysylltu â busnesau ac ymwelwyr trwy ddigwyddiadau mwy diogel
  • Rhannu arfer da

Am ragor o wybodaeth am rôl, strwythur a phwrpas ESAG, gweler y ddogfen Cylch Gorchwyl.

ID: 4767, adolygwyd 14/02/2020