COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gofal Ysbyty Derbyn

Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol

Mae’r Gwasanaeth Nyrsio Cymunedol ar gyfer cleifion sy’n methu â mynd i syrjeri neu glinig. Mae nyrsys ardal yn gweithio mewn partneriaeth â chleifion, teuluoedd a gofalwyr i ddarparu gofal nyrsio medrus yn y cartref, hybu a chynnal annibyniaeth cleifion a rhoi cyngor a chefnogaeth.

Tîm Ymateb Aciwt (ART)
Mae’r Tîm Ymateb Acíwtyn darparu gofal nyrsio acíwt yn y gymuned fel dewis arall yn lle mynd i ysbyty ac yn helpu i hwyluso rhyddhau o ysbyty’n gynharach drwy ddarparu’r gofal sydd ei angen yn y cartref. Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu i gleifion dros 16 oed sydd wedi cael eu hasesu fel rhai sy’n ddigon sefydlog o safbwynt meddygol i gael eu gofal nyrsio yn eu cartref eu hunain neu mewn lleoliad cymunedol amgen yn Sir Benfro. Mae’r gwasanaeth cymunedol 24 awr hwn yn gweithredu 7 niwrnod yr wythnos.

Mae Ymarferwyr Nyrsio Cyflyrau Cronig yn gweithio ochr yn ochr â thimau Nyrsys Ardal yn Sir Benfro er mwyn rhoi cefnogaeth ac arweiniad i bobl sydd â chyflyrau hirdymor, gan eu hannog i ofalu am eu hiechyd eu hunain. Maent yn galluogi unigolion i aros yn eu hamgylchedd eu hunain am gymaint o amser ag sy’n bosibl a thrwy hynny leihau nifer y cleifion sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty. Cyfeirir pobl at y gwasanaeth hwn gan eu Meddyg Teulu, Nyrs Ardal, ysbyty neu aelod o un o’r timau Adnoddau Cymunedol. Eu horiau gwaith yw 9am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gall Cynghorwyr Ymataliaeth roi cyngor arbenigol i chi ynglŷn â sut i reoli anymataliaeth. Mae nifer o wahanol gyflyrau’n achosi i chi golli rheolaeth dros eich pledren neu eich coluddyn, felly dylech bob amser fynd i weld eich meddyg er mwyn darganfod beth sy’n achosi’r broblem. Mae llawer o gymhorthion a chyfarpar a all ei gwneud yn llawer haws i chi ymdopi ag anymataliaeth, ac mae’n bosibl cael gwellhad llwyr mewn rhai achosion â chymorth cynghorydd ymataliaeth. Cysylltwch â’ch Meddyg Teulu i gael rhagor o fanylion

Gallwch hefyd gael cymorth gan: The Bladder and Bowel Foundation Ffôn: 0845 345 0165

 

ID: 2128, adolygwyd 09/09/2021