Gorfodi Amgylcheddol

Gorfodi Amgylcheddol

Mae Cyngor Sir Penfro’n newid ei ymagwedd at fynd i’r afael â sbwriel, baw cŵn a mathau eraill o ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

O wrando ar drigolion, fe wyddom pa mor bwysig iddynt yw bod eu hardal leol yn lân, yn rhydd o ysbwriel a baw cŵn ac yn amgylchedd dymunol i fyw ynddo. Ar waethaf holl ymdrechion Cyngor Sir Penfro i gadw’r ardal yn lân a rhydd o ysbwriel, mae rhai unigolion yn dal i ollwng ysbwriel, peidio â glanhau ar ôl eu cŵn neu ymddwyn yn wrthgymdeithasol mewn rhyw ffordd arall. 

Fel rhan o ymroddiad parhaus i wella’r amgylchedd lleol er lles trigolion, ymwelwyr a busnesau lleol, mae Cyngor Sir Penfro’n cynyddu ei orfodaeth amgylcheddol ledled y Sir. 

Rydym yn mynd i bartneriaeth gyda District Enforcement i ddarparu gorfodaeth o ran taflu sbwriel, gadael baw cŵn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Sir Benfro o 10fed Medi 2018

Bydd Swyddogion Gorfodaeth Amgylcheddol mewn lifrai’n gweithredu ymhob rhan o’r Sir ar y strydoedd, mewn meysydd parcio ac ar dir arall sy’n agored i’r cyhoedd. Bydd pawb sy’n cael eu gweld gan y swyddogion yn taflu sbwriel neu’n peidio â chodi baw eu cŵn yn cael rhybudd cosb benodedig o £150, fydd yn gostwng i £75 o’i dalu cyn pen 10 diwrnod. 

Dylid talu taliadau cosb sefydlog gan ddefnyddio'r rhif canlynol 0203 131 3801

Os oes gennych unrhyw fanylion ynghylch mannau drwg yn eich cymuned neu unrhyw ymholiadau, cysylltwch â District Enforcement ar 0151 647 0387 neu e-bostio Pembrokeshire.council@district-enforcement.co.uk

ID: 4080, adolygwyd 16/03/2020