COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Ail Gartrefi

Diffiniad ail gartref yw annedd nad yw'n unig neu brif gartref rhywun ac a ddodrefnwyd yn sylweddol. Polisi'r Cyngor yw peidio â rhoi unrhyw ostyngiad ac, felly, mae'r taliad llawn yn daladwy.

Premiwm Ail Gartref

Am y flwyddyn ariannol 1.4.17 i 31.3.18 mae'r Cyngor wedi penderfynu codi premiwm o 50% yn ogystal â chyfradd safonol treth y cyngor am eiddo sy'n dod o fewn y diffiniad hwn. Mae'r rheoliadau'n pennu 7 dosbarthiad o anheddau sy'n cael eu heithrio o'r premiwm:

Dosbarth 1 - Anheddau sy'n cael eu marchnata ar werth - gyda therfyn amser o flwyddyn

Dosbarth 2 - Anheddau sy'n cael eu marchnata i'w gosod - gyda therfyn amser o flwyddyn

Dosbarth 3 - Rhandai sy'n ffurfio rhan, neu sy'n cael eu trin fel rhan, o'r prif annedd

Dosbarth 4 - Anheddau a fyddai'n unig neu brif breswylfa rhywun pe na baent yn byw mewn llety lluoedd arfog

Dosbarth 5 - lleiniau carafanau ac angorfeydd cychod cyfannedd

Dosbarth 6 - Anheddau lle mae amod cynllunio'n atal deiliadaeth am gyfnod di-dor o 28 diwrnod o leiaf yn unrhyw gyfnod o 12 mis, fel siales a chartrefi gwyliau a godwyd i'r diben.

Dosbarth 7 - Anheddau lle mae rhywun yn byw'n gyfnodol oherwydd gorfod byw yn rhywle arall mewn llety cysylltiedig â swydd.

Os ydych yn credu na ddylai'r premiwm fod yn berthnasol i chi, neu os yw eich eiddo'n dod o fewn y diffiniad uchod ond nad yw eich bil yn adlewyrchu'r tâl ychwanegol, dylech hysbysu'r Cyngor cyn pen 21 diwrnod. Fe all peidio â rhoi gwybodaeth, neu roi gwybodaeth ffug, beri cosb o £50.00, sy'n daladwy dan orfodaeth y Llys Ynadon.

Caiff amryw ffactorau eu hystyried wrth benderfynu prif breswylfa rhywun at ddibenion treth y cyngor. Mae'r rhain yn cynnwys lle cofrestrwyd unigolyn i bleidleisio; a yw'n berchennog neu'n rhentu'r eiddo; faint o amser sy'n cael ei dreulio yn yr eiddo; rhwymau teuluol; lle caiff mwyafrif eiddo personol unigolyn eu cadw; lle cofrestrwyd unigolyn gyda meddyg teulu / deintydd; lle caiff gohebiaeth ei hanfon; lle mae partner yr unigolyn yn byw; a lle mae'r plant yn mynd i'r ysgol (os yw'n berthnasol).

Os oes gennych fwy nag un breswylfa, llenwch y ffurflen Unig neu Brif Breswylfa i'n cynorthwyo wrth wneud penderfyniad ar ba gyfeiriad a ddylid ei ddosbarthu fel eich prif breswylfa.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â Gwasanaethau Refeniw.

 

ID: 36, adolygwyd 02/08/2017