COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Pobl nad ydynt yn cael eu cyfrif (eu hanwybyddu) ar gyfer Treth y Cyngor

 

Mae modd ‘anwybyddu' rhai pobl at ddibenion Treth y Cyngor. Mae hyn yn golygu nad ydym yn eu cyfrif pan fyddwn yn ystyried faint o oedolion sy'n byw yn yr eiddo. Os mai nifer yr oedolion sy'n cael eu cyfrif yw un, caiff gostyngiad o 25% ei ganiatáu. Os nad oes dim oedolion yn cyfrif, caiff gostyngiad o 50% ei ganiatáu.

Mae'r rhestr ganlynol yn dangos y bobl y mae modd eu hanwybyddu.

 

·       Myfyrwyr llawn-amser a nyrsys dan hyfforddiant

·       Prentisiaid a Hyfforddeion Ifanc

·       Pobl y mae Budd-dal Plant yn daladwy ar eu cyfer ac ymadawyr ysgol dan 20 oed

·       Pobl gydag amhariad meddyliol difrifol

·       Gweithwyr gofal arbennig a phobl sy'n darparu gofal yn y cartref

·       Pobl sy'n darparu neu'n derbyn gofal yn rhywle arall

·       Cleifion sy'n byw mewn ysbyty neu mewn cartref nyrsio

·       Carcharorion a phobl eraill a gadwyd yn y ddalfa

·       Aelodau cymunedau crefyddol cydnabyddedig

·       Diplomyddion estron

 

 

 

ID: 39, adolygwyd 24/08/2021