COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau i Blant anabl

Gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc anabl

Mae gan blentyn neu berson ifanc anghenion addysgol arbennig os oes ganddo anhawster dysgu sy'n gofyn am ddarpariaeth addysg arbennig.

Mae gan blentyn neu berson ifanc anghenion addysgol arbennig:

 • os yw'n cael tipyn mwy o anhawster i ddysgu na'r mwyafrif o blant o'r un oed
 • os oes ganddo anabledd sy'n effeithio ar ei allu i ddefnyddio'r ddarpariaeth addysgol a gynigir fel rheol i blant o'r un oed

Bydd plentyn neu berson ifanc a chanddo anawsterau dysgu o bosibl ag anghenion addysgol arbennig (AAA) os yw'n cael anhawster gydag un neu ragor o'r canlynol:

 • rhan o'r gwaith neu'r holl waith yn yr ysgol
 • darllen, ysgrifennu, gwaith rhifedd neu ddeall gwybodaeth
 • mynegi ei hun neu ddeall yr hyn y mae eraill yn ei ddweud
 • gwneud ffrindiau neu ymwneud ag oedolion
 • ymddwyn yn briodol yn yr ysgol
 • y golwg, y clyw neu gyflwr corfforol

Os ydych o'r farn bod gan eich plentyn anawsterau mae'n bwysig eich bod yn siarad â'r gweithwyr proffesiynol priodol ynghylch eich pryderon.

Os yw eich plentyn dan oed ysgol, efallai y byddwch yn siarad â'r canlynol:

 • Ymwelydd Iechyd
 • Meddyg
 • Arweinydd Grŵp Chwarae / Athro Meithrin

Os yw eich plentyn yn yr ysgol, efallai y byddwch yn siarad â'r canlynol:

 • Athro Dosbarth
 • Pennaeth
 • Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig yr Ysgol

Efallai y bydd modd i'r bobl hyn roi gwybod i chi a oes gan eich plentyn anghenion ychwanegol a sôn wrthych am yr help sydd ar gael i gefnogi eich plentyn.

ID: 1766, adolygwyd 13/10/2021

Gwasanaethau cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc anabl

Gwasanaethau cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc anabl

Bywydau Teulu 

Llinell Gymorth: 0808 800 2222  

Gofalu am blentyn anabl  

ADDISS 

Yn darparu gwybodaeth ac adnoddau hwylus ynghylch Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd i unrhyw un y mae arno angen cymorth - rhieni, dioddefwyr, athrawon neu weithwyr iechyd proffesiynol 

Llinell Gymorth ADDISS: 020 8952 2800 

Canolfan Bobath 

Mae therapi Bobath yn effeithiol ar gyfer plant a chanddynt bob math o barlys yr ymennydd a chyflyrau niwrolegol tebyg eraill.  

Cerebra 

A sefydlwyd i helpu i wella bywydau plant a chanddynt gyflyrau ar yr ymennydd drwy ymchwil, addysg a rhoi cymorth uniongyrchol i blant a'u gofalwyr   

Cymdeithas Syndrom Down 

Darparu gwybodaeth a chymorth i bawb y mae arnynt eu hangen ynghylch pob agwedd ar fyw gyda Syndrom Down. 

Epilepsy Action 

Cyngor a gwybodaeth i bawb yr effeithir arnynt gan epilepsi 

Llinell Gymorth Epilepsy Action: 0808 800 5050  

Y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth 

Yw'r brif elusen yn y DU i bobl a chanddynt awtistiaeth (gan gynnwys syndrom Asperger) a'u teuluoedd. Mae'r Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth yn darparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaethau arloesol ac yn ymgyrchu i gael gwell byd i bobl a chanddynt awtistiaeth.                                           

Royal Society for Blind Children

Gall y Gymdeithas wrando, cefnogi a rhoi help ymarferol a chyngor ar faterion a phryderon yn ymwneud â phlant a chanddynt nam ar eu golwg. 

Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar (NDCS)

Gwybodaeth gynhwysfawr am bob agwedd ar fyddardod plant. 

Llinell Gymorth y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar (NDCS): 0808 800 8880

SCOPE 

Yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth arbenigol i bobl anabl a'u teuluoedd.

Llinell Gymorth SCOPE: 0808 800 33 33 

Cyfeirlyfr Therapi

 

 

ID: 1768, adolygwyd 13/10/2021