Gwasanaethau i Blant

Timau

Yr hyn yr ydym ni'n ei wneud a sut i gael i gysylltiad â ni.

Ein nod yw darparu cefnogaeth i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd sydd mewn angen. Rydym ni yma i helpu a, lle bynnag y bo'n bosibl, rydym yn ceisio darparu gwasanaethau i alluogi plant a phobl ifanc i aros gyda'u teuluoedd. Y timau yw:

Tîm Asesu Gofal Plant - Mae'r tîm hwn yn delio ag atgyfeiriadau ac mae'n cynnal asesiadau ac ymchwiliadau amddiffyn plant. 

 Ffôn: 01437 764551

Neuadd y Sir, Hwlffordd  SA61 1TP

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Tîm Plant mewn Angen - Mae'r tîm hwn yn gweithio gyda phlant mewn angen a phlant sydd angen cael eu hamddiffyn, plant sy'n destun achos llys, a'r plant a'r bobl ifanc hynny sy'n derbyn gofal a heb gynllun parhad - fel arfer, plant a phobl ifanc sydd heb ddod i dderbyn gofal tan yn ddiweddar.

 Ffôn: 01437 764551

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, Stryd Argyle, Doc Penfro  SA72 6HL

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Tîm Rhianta Corfforaethol - Mae'r tîm yma'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal ac sydd â chynllun parhad a phobl ifanc sy'n gadael gofal.

 Ffôn: 01437 764551

Neuadd Sirol Aberdaugleddau, Hamilton Terrace, Aberdaugleddau  SA73 3JW

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Tîm Ymyriadau Teuluol - Mae'r tîm hwn yn darparu adnodd cefnogaeth deuluol i blant mewn angen a phlant sydd angen cael eu hamddiffyn ac mae'n cynnal adnoddau cefnogi eraill megis Canolfan ar gyfer Cyswllt dan Oruchwyliaeth.

 Ffôn: 01437 764551

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, Stryd Argyle, Doc Penfro  SA72 6HL

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd - Mae'r tîm hwn yn darparu gwasanaeth cymorth dwys i deuluoedd lle mae'r rhieni'n camddefnyddio sylweddau a hynny'n effeithio ar eu gallu i fagu'r plant ac ar berthynas o fewn y teulu.

  Ffôn: 01437 764551

Canolfan Dechrau'n Deg, Pennar, Penfro  SA62 6SW

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk 

Tîm o amgylch y Teulu - Mae'r tîm yma'n darparu cymorth i blant, pobl ifanc a theuluoedd

 Ffôn: 01437 764551

Canolfan Dechrau'n Deg, Pennar, Penfro  SA72 6SW

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Tîm Lleoliadau Teuluol - Mae'r tîm hwn yn recriwtio ac yn cefnogi gofalwyr maeth, ac yn dod o hyd i leoliadau priodol ar gyfer plant sy'n derbyn gofal

Ffôn: 01437 764551

The Elms, Golden Hill, Penfro  SA71 4QB

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Tîm Plant ag Anableddau - Mae'r tîm yma'n darparu gwasanaeth asesu a rheoli gofal ar gyfer plant ag anableddau 

 Ffôn: 01437 764551

Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro  SA61 1TP

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Tŷ Holly - Uned Seibiant Byr ar gyfer plant ag anableddau    

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 1804, adolygwyd 09/09/2021