Gwasanaethau Iechyd a Lles

Camddefnyddio Sylweddau

Bwriad Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau yn Sir Benfro yw lleihau'r niwed i unigolion, eu teulu, eu cyfeillion a'r gymuned, trwy asesu, rheoli gofal a darparu amrywiaeth o ymyriadau cymunedol a mynediad at driniaeth fel cleifion mewnol a phreswyl.

Caiff gwasanaethau eu darparu gan Gyngor Sir Penfro, Hywel Dda a Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (DDAS), a daw'r holl gyfeirebau oedolion at y gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau drwy DDAS - DDAS - 0330 363 9997.

Beth yw camddefnyddio sylweddau?

Camddefnyddio sylweddau yw parhau i ddefnyddio cyffuriau neu alcohol er gwaethaf y canlyniadau negyddol i’r unigolyn sy’n eu defnyddio, eu cyfeillion, y teulu a’r gymuned. Mae modd i bob math o gamddefnyddio sylweddau beri canlyniadau o ran iechyd, y gymdeithas a throseddu. 

Y sylweddau a ddefnyddir amlaf yw alcohol, nicotin a chanabis.  Mae eraill yn cynnwys cyfnerthyddion fel amffetaminau, opiadau fel heroin a thawelyddion fel faliwm.

Beth sy’n achosi camddefnyddio sylweddau?

Yn aml, mae camddefnyddio sylweddau yn dechrau pan yw pobl yn ifanc ac o dan ddylanwad cyfeillion a theulu. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn defnyddio llai wrth fynd yn hyn, ond gall fod yn broblem i eraill.  Er eu bod ar y cychwyn wedi mwynhau’r effeithiau, mae’n gallu mynd yn fwyfwy anodd iddynt fwynhau bywyd heb ddefnyddio sylweddau.  

I rai pobl, mae defnyddio sylweddau yn gallu bod yn gymorth i ymdopi ag anawsterau yn eu bywydau, ac yn aml mae’r defnyddio yn gallu cynyddu yn sgil hynny. Wedyn, mae defnyddio sylweddau o ran ei hun yn gallu peri trafferthion i’r unigolyn, yn ariannol, neu yn eu perthynas ag eraill, eu hannog o’r herwydd i ddefnyddio rhagor, gyda’r oll yn mynd yn gylch cythreulig.  

Mae rhai pobl yn defnyddio sylweddau i reoli poen corfforol neu emosiynol, ac yn aml, er bod rhyddhad tros gyfnod byr i’w gael, bydd canlyniadau defnyddio sylweddau yn y pen draw yn negyddol.  

Beth yw’r problemau sy’n dod yn sgil camddefnyddio sylweddau?

Mae rhagor o ddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn gallu peri dibyniaeth gorfforol ac/neu seicolegol, sy’n ei gwneud yn anoddach i’r unigolyn roi’r gorau i’w defnyddio er gwaethaf y canlyniadau. 

Mae canlyniadau camddefnyddio sylweddau yn gallu bod yn ddifrifol iawn i iechyd corfforol a meddyliol yr unigolyn, mae’n gallu chwalu’r teulu, peri trafferthion ariannol, colli cartref, arestio, colli gwaith ac mae’n lladd ambell un.   

Mae Gwasanaeth Dewisiadau ‘Drugaid' yn cynnig cefnogaeth a hysbysrwydd ataliol a lleihau niwed, ac ymyriadau therapiwtig ac ymarferol i blant, pobl ifanc a theuluoedd mewn perthynas â defnyddio cyffuriau ac alcohol. Bydd Dewisiadau'n cyflwyno ymgyrchoedd allgymorth ac yn cynnig hyfforddiant ac ymgynghoriaeth a chefnogaeth barhaol i wasanaethau cyffredinol, targededig ac arbenigol. Ffôn: 01554755779  

Tîm Camddefnyddio Sylweddau

ID: 1755, adolygwyd 18/11/2021