COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Iechyd a Lles

Camddefnyddio Sylweddau

Mae llawer o resymau pam mae pobl yn defnyddio sylweddau. Mae rhai yn arbrofi tra bo eraill yn eu defnyddio fel ffordd o ymdopi ag anawsterau. Ond, mae'r sylweddau eu hunain yn aml yn datblygu i fod yn anhawster, lle gallai amser fod wedi datrys neu leddfu'r broblem wreiddiol.

Gall sylweddau cyfreithlon fel alcohol neu dybaco, neu rai anghyfreithlon fel canabis, ecstasi neu gocên gael effaith ddifrifol ar eich bywyd, gan achosi difrod hirdymor neu hyd yn oed farwolaeth. Pan fo hyn yn mynd allan o reolaeth, mae'r sylwedd fel arfer yn dechrau rheoli'r defnyddiwr. Po fwyaf o sylwedd arbennig y mae'r unigolyn yn ei ddefnyddio, po fwyaf o oddefgarwch y mae'n ei ddatblygu, fel bod arno angen cael rhagor i gael yr un effaith. Ar wahân i'r gost, mae sylweddau'n gallu effeithio ar bob agwedd ar fywyd unigolyn, o iechyd i berthynas, ysgol neu waith.

Gall rhai sylweddau anghyfreithlon gael effaith ddifrifol ar eich iechyd meddwl. Gall rhai fod yn gaethiwus yn ffisegol, tra bo eraill yn achosi caethiwed seicolegol gyda'r defnyddiwr yn meddwl bod angen iddo ddefnyddio'r sylwedd i deimlo'n iawn. Mae rhai pobl o ganlyniad yn teimlo oes arnynt eisiau rhoi'r gorau i ddefnyddio'r sylweddau, ac mae rhai'n ei chael yn llawer mwy caled i stopio nag yr oeddent wedi dychmygu.

Talk to Frank (Mewn ffenest newydd)

Mae Frank yn rhoi gwybodaeth, cymorth a chyngor ynghylch cyffuriau. Ffôn: 0800 77 66 00

Drugaid - Dewisiadau. Mae eu canolfan yn Allied House, Llawr Isaf, Perrots Road, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2HD. Rhif ffôn 01554 755779.

Mae Gwasanaeth Dewisiadau Drugaid yn cynnig cefnogaeth a hysbysrwydd ataliol a lleihau niwed, ac ymyriadau therapiwtig ac ymarferol i blant, pobl ifanc a theuluoedd mewn perthynas â defnyddio cyffuriau ac alcohol. Mae Dewisiadau’n cyflwyno ymgyrchoedd allgymorth ac yn cynnig hyfforddiant ac ymgynghoriaeth a chymorth parhaol i wasanaethau cyffredinol, penodol ac arbenigol.

Mae Dan 24/7 (Mewn ffenest newydd) yn llinell gymorth ddwyieithog rad ac am ddim sy'n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sy'n dymuno cael rhagor o wybodaeth / help ynghylch cyffuriau ac / neu alcohol.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Ffôn: 0808 808 2234 (Rhad ac am ddim o linell dir ond gallai costau rhai ffonau symudol amrywio ar gyfer y gwasanaeth hwn)

Mae gan wefan Dan 24/7 Drugs A to Z (Mewn ffenest newydd)restr A i Y o gyffuriau i ddangos i chi sut olwg sydd ar gyffuriau, y risgiau o'u cymryd, enwau slang y cyffuriau a gwybodaeth am y cosbau cyfreithiol am feddu ar gyffuriau a'u gwerthu. 
 
Mae gan Young Minds (Mewn ffenest newydd) gyngor syml i bobl ifanc â'u rhieni ar  effeithiau defnyddio canabis (awgryma arolygon fod un o bob tri o bobl ifanc wedi defnyddio canabis erbyn eu bod yn 16 oed).

Mae Family Lives (Mewn ffenest newydd) yn cynnig llinell ffôn gyfrinachol i rieni ar 0808 800 2222 ar gyfer cyngor, gwybodaeth a chymorth ynghylch unrhyw agwedd ar fagu plant a bywyd teulu.

Os oes gennych blentyn yn ei arddegau a'ch bod yn poeni am gyffuriau ac alcohol, ewch yn syth i gael cyngor Family Lives yma: Family Lives - Drugs and Alcohol (Mewn ffenest newydd)  

ID: 1754, adolygwyd 14/12/2017