COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Iechyd a Lles

Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Bwrdd Iechyd Hywel Dda – Gwasanaethau Iechyd Meddwl yng ngorllewin Cymru (Mewn ffenest newydd)

Mae'r llinell gymorth i Rieni YoungMinds (Mewn ffenest newydd) 0808 802 5544 yn cynnig cymorth, gwybodaeth a chyngor rhad ac am ddim a chyfrinachol dros y ffôn ac ar-lein, i unrhyw oedolyn sy'n pryderu am broblemau emosiynol, ymddygiad neu iechyd meddwl plentyn neu berson ifanc hyd at 25 oed.

Mae'r Cyngor ar bopeth Advice Guide (Mewn ffenest newydd) yn darparu cyngor annibynnol ac am ddim ar faterion cyfreithiol, arian, budd-daliadau ac unrhyw broblemau eraill. I wneud apwyntiad yng Nghymru, ffoniwch: 08444 77 20 20

I fynd yn syth at ganllaw'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth ar Help gyda phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru

BBC Health – Plant a chanddynt broblemau iechyd meddwl (Mewn ffenest newydd)

BBC Health – Iechyd emosiynol a meddwl (Mewn ffenest newydd)  

 

ID: 1757, adolygwyd 11/02/2020

Ffliw - Amddiffyn eich Plentyn

Yn 2014, bydd pob plentyn 2, 3 a 4 oed, plant sydd ym mlwyddyn 7 yn yr ysgol, a phlant 2 oed a throsodd sydd mewn perygl o fod yn sâl iawn â'r ffliw, yn cael cynnig chwistrelliad i'r trwyn i'w hamddiffyn rhag y ffliw.

Bydd plant sy'n 2, 3 neu 4 oed ar 31 Awst 2014 yn cael eu gwahodd i fynd i'w meddygfa i gael eu brechu. Bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion blwyddyn 7 yn cael cynnig eu brechu yn yr ysgol a bydd gwybodaeth a ffurflen ganiatâd yn cael eu hanfon atynt.

Gallwch gael cyngor o'ch meddygfa, neu gan nyrs ysgol, ymwelydd iechyd neu Galw Iechyd Cymru.

Ewch i: www.nhsdirect.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy neu ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Lawrlwytho Ffliw Amddifyn eich plentyn  

ID: 1758, adolygwyd 13/12/2017

Hunanladdiad

Straeon a ffeithiau ynghylch hunanladdiad

  • Does dim troi’n ôl – mae hunanladdiad yn derfynol.
  • Does dim dewis ar ôl marwolaeth, felly ‘dewiswch fywyd’.
  • Weithiau nid yw rhai sy’n rhoi cynnig ar hunanladdiad yn marw ond yn niweidio’u corff mor ddrwg bod adferiad llwyr yn amhosibl.
  • Nid oes unrhyw ddod yn ôl. Nid oes unrhyw ail gyfle.
  • Allwch chi ddim marw am ychydig a dod yn ôl wedyn i gael te gyda’ch mam.
  • Allwch chi ddim rhoi cynnig arni a disgwyl i bopeth fod yn iawn. Mae’n llinell fain iawn rhwng bywyd a marwolaeth, yn aml yn llai na 30 eiliad.
  • Mae effaith hunanladdiad ar deulu a chyfeillion yn gallu bod yn ysgubol. Hunanladdiad yw’r anoddaf ymdopi ag ef i’r rhai sydd ar ôl.
  • Rydych wedi atal pobl eraill rhag eich helpu am byth.
  • Fyddwch chi ddim o gwmpas i helpu pobl eraill sy’n teimlo’r un mor ddrwg ag yr ydych chi wedi teimlo.
  • Mae modd atal llawer o hunanladdiad. Nid dyma’r canlyniad anochel i rywun ifanc helbulus sy’n mynd trwy amser anodd.

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth ynghylch unrhyw faterion cysylltiedig â hunanladdiad, cliciwch ar y ddolen isod:

Hunanladdiad – Dewisiadau GIG

ID: 1762, adolygwyd 21/08/2017

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Derbyniodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol a daeth yn gyfraith ar 1 Mai 2014. Daeth i rym ar 6 Ebrill 2016.

Mae’r Ddeddf yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwella ffyniant pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cefnogaeth, ac ar gyfer gweddnewid gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Darllenwch Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) neu cliciwch yma i weld y fersiwn hawdd ei ddarllen ar gyfer pobl ifanc.

Os ymwelwch â Gwefan Llywodraeth Cymru mae dogfennau sy’n dangos sut mae’r ddeddf hon yn effeithio ar wahanol bobl / gweithwyr proffesiynol yng Nghymru, e.e. os ydych chi’n ofalwr – fe gewch y wybodaeth berthnasol yma.

Mae gan Gyngor Gofal Cymru ganolbwynt dysgu lle gallwch gael gwahanol wybodaeth.

Rhifau a dolenni hanfodol

1. Galw Iechyd Cymru Mae gwefan Galw Iechyd Cymru’n cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth am iechyd gan gynnwys manylion deintyddion, fferyllfeydd, clinigau iechyd rhywiol a grwpiau cefnogi yn eich ardal yn ogystal gwyddoniadur iechyd A-Y.

Galw Iechyd Cymru (mae’n agor ffenestr newydd)

2. Gwyddoniadur Iechyd A - Y Gwybodaeth amar gyflyrau meddygol a thriniaethau.

Galw Iechyd Cymru - Gwyddoniadur (mae’n agor ffenestr newydd)

3. Dewis yn Ddoeth Bydd Dewis yn Ddoeth yn helpu i chi benderfynu a oes arnoch angen sylw meddygol os ewch yn sâl. Mae’n egluro’r hyn a wna pob gwasanaeth GIG, a phryd ddylid ei ddefnyddio.

Dewis yn Ddoeth (mae’n agor ffenestr newydd)

4. Adrannau Damweiniau ac Argyfwng (A&E) Adrannau Damweiniau ac Argyfwng (A&E) mae i’w cael yn y rhan fwyaf o ysbytai. Maent yn helpu pobl sy’n dangos arwyddion o fod yn wael iawn neu a anafwyd yn ddrwg. Os ffoniwch chi 999 a dweud wrth y gweithredwr bod argyfwng meddygol, bydd cerbyd ymateb yn cael ei anfon i’ch lleoliad.

GIG Cymru - Gwasanaethau Iechyd Lleol (mae’n agor ffenestr newydd)

5. Bwrdd Iechyd Hywel Dda Bwrdd Iechyd Hywel Dda sy’n gyfrifol am ddarparu’r holl wasanaethau gofal iechyd angenrheidiol yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro a gwella iechyd a ffyniant y trigolion.

Bwrdd Iechyd Hywel Dda (mae’n agor ffenestr newydd)

6. Iechyd yng Nghymru Iechyd yng Nghymru yw’r porth i wybodaeth am iechyd a gwasanaethau GIG yng Nghymru. Fe welwch strategaethau, polisïau, ystadegau a data yn ogystal â’r newyddion diweddaraf, ymchwil a swyddi ar-lein. Mae gwefan Iechyd yng Nghymru’n cyfateb i wefan Galw Iechyd Cymru (mae’n agor ffenestr newydd) porth i wybodaeth a chyngor ynghylch eich iechyd personol.

Iechyd yng Nghymru (mae’n agor ffenestr newydd)

7. Iechyd Cyhoeddus Cymru Gwarchod a gwella iechyd a ffyniant poblogaeth Cymru.

Iechyd Cyhoeddus Cymru (mae’n agor ffenestr newydd)

ID: 1749, adolygwyd 21/08/2017

Rhoi'r gorau i ysmygu

Os ydych yn dymuno rhoi'r gorau i ysmygu, ewch i wefan Rhoi'r Gorau i Ysmygu y GIG lle gallwch archebu pecyn cymorth rhad ac am ddim sy'n cynnwys llawer o adnoddau a gwybodaeth am roi'r gorau i ysmygu.

 

Helpa fi i stopio (agor ffenestr newydd)

NHS Smokefree (agor ffenestr newydd)

 

ID: 1753, adolygwyd 13/12/2017

Camddefnyddio Sylweddau

Mae llawer o resymau pam mae pobl yn defnyddio sylweddau. Mae rhai yn arbrofi tra bo eraill yn eu defnyddio fel ffordd o ymdopi ag anawsterau. Ond, mae'r sylweddau eu hunain yn aml yn datblygu i fod yn anhawster, lle gallai amser fod wedi datrys neu leddfu'r broblem wreiddiol.

Gall sylweddau cyfreithlon fel alcohol neu dybaco, neu rai anghyfreithlon fel canabis, ecstasi neu gocên gael effaith ddifrifol ar eich bywyd, gan achosi difrod hirdymor neu hyd yn oed farwolaeth. Pan fo hyn yn mynd allan o reolaeth, mae'r sylwedd fel arfer yn dechrau rheoli'r defnyddiwr. Po fwyaf o sylwedd arbennig y mae'r unigolyn yn ei ddefnyddio, po fwyaf o oddefgarwch y mae'n ei ddatblygu, fel bod arno angen cael rhagor i gael yr un effaith. Ar wahân i'r gost, mae sylweddau'n gallu effeithio ar bob agwedd ar fywyd unigolyn, o iechyd i berthynas, ysgol neu waith.

Gall rhai sylweddau anghyfreithlon gael effaith ddifrifol ar eich iechyd meddwl. Gall rhai fod yn gaethiwus yn ffisegol, tra bo eraill yn achosi caethiwed seicolegol gyda'r defnyddiwr yn meddwl bod angen iddo ddefnyddio'r sylwedd i deimlo'n iawn. Mae rhai pobl o ganlyniad yn teimlo oes arnynt eisiau rhoi'r gorau i ddefnyddio'r sylweddau, ac mae rhai'n ei chael yn llawer mwy caled i stopio nag yr oeddent wedi dychmygu.

Talk to Frank (Mewn ffenest newydd)

Mae Frank yn rhoi gwybodaeth, cymorth a chyngor ynghylch cyffuriau. Ffôn: 0800 77 66 00

Drugaid - Dewisiadau. Mae eu canolfan yn Allied House, Llawr Isaf, Perrots Road, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2HD. Rhif ffôn 01554 755779.

Mae Gwasanaeth Dewisiadau Drugaid yn cynnig cefnogaeth a hysbysrwydd ataliol a lleihau niwed, ac ymyriadau therapiwtig ac ymarferol i blant, pobl ifanc a theuluoedd mewn perthynas â defnyddio cyffuriau ac alcohol. Mae Dewisiadau’n cyflwyno ymgyrchoedd allgymorth ac yn cynnig hyfforddiant ac ymgynghoriaeth a chymorth parhaol i wasanaethau cyffredinol, penodol ac arbenigol.

Mae Dan 24/7 (Mewn ffenest newydd) yn llinell gymorth ddwyieithog rad ac am ddim sy'n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sy'n dymuno cael rhagor o wybodaeth / help ynghylch cyffuriau ac / neu alcohol.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Ffôn: 0808 808 2234 (Rhad ac am ddim o linell dir ond gallai costau rhai ffonau symudol amrywio ar gyfer y gwasanaeth hwn)

Mae gan wefan Dan 24/7 Drugs A to Z (Mewn ffenest newydd)restr A i Y o gyffuriau i ddangos i chi sut olwg sydd ar gyffuriau, y risgiau o'u cymryd, enwau slang y cyffuriau a gwybodaeth am y cosbau cyfreithiol am feddu ar gyffuriau a'u gwerthu. 
 
Mae gan Young Minds (Mewn ffenest newydd) gyngor syml i bobl ifanc â'u rhieni ar  effeithiau defnyddio canabis (awgryma arolygon fod un o bob tri o bobl ifanc wedi defnyddio canabis erbyn eu bod yn 16 oed).

Mae Family Lives (Mewn ffenest newydd) yn cynnig llinell ffôn gyfrinachol i rieni ar 0808 800 2222 ar gyfer cyngor, gwybodaeth a chymorth ynghylch unrhyw agwedd ar fagu plant a bywyd teulu.

Os oes gennych blentyn yn ei arddegau a'ch bod yn poeni am gyffuriau ac alcohol, ewch yn syth i gael cyngor Family Lives yma: Family Lives - Drugs and Alcohol (Mewn ffenest newydd)  

ID: 1754, adolygwyd 14/12/2017

Camddefnyddio Sylweddau

Bwriad Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau yn Sir Benfro yw lleihau'r niwed i unigolion, eu teulu, eu cyfeillion a'r gymuned, trwy asesu, rheoli gofal a darparu amrywiaeth o ymyriadau cymunedol a mynediad at driniaeth fel cleifion mewnol a phreswyl.

Caiff gwasanaethau eu darparu gan Gyngor Sir Penfro, Hywel Dda a Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (DDAS), a daw'r holl gyfeirebau oedolion at y gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau drwy DDAS - DDAS - 0330 363 9997.

Beth yw camddefnyddio sylweddau?

Camddefnyddio sylweddau yw parhau i ddefnyddio cyffuriau neu alcohol er gwaethaf y canlyniadau negyddol i’r unigolyn sy’n eu defnyddio, eu cyfeillion, y teulu a’r gymuned.  Mae modd i bob math o gamddefnyddio sylweddau beri canlyniadau o ran iechyd, y gymdeithas a throseddu. 

Y sylweddau a ddefnyddir amlaf yw alcohol, nicotin a chanabis.  Mae eraill yn cynnwys cyfnerthyddion fel amffetaminau, opiadau fel heroin a thawelyddion fel faliwm.


Beth sy’n achosi camddefnyddio sylweddau?

Yn aml, mae camddefnyddio sylweddau yn dechrau pan yw pobl yn ifanc ac o dan ddylanwad cyfeillion a theulu.  Bydd y rhan fwyaf o bobl yn defnyddio llai wrth fynd yn hyn, ond gall fod yn broblem i eraill.  Er eu bod ar y cychwyn wedi mwynhau’r effeithiau, mae’n gallu mynd yn fwyfwy anodd iddynt fwynhau bywyd heb ddefnyddio sylweddau.  

I rai pobl, mae defnyddio sylweddau yn gallu bod yn gymorth i ymdopi ag anawsterau yn eu bywydau, ac yn aml mae’r defnyddio yn gallu cynyddu yn sgil hynny.  Wedyn, mae defnyddio sylweddau o ran ei hun yn gallu peri trafferthion i’r unigolyn, yn ariannol, neu yn eu perthynas ag eraill, eu hannog o’r herwydd i ddefnyddio rhagor, gyda’r oll yn mynd yn gylch cythreulig.  

Mae rhai pobl yn defnyddio sylweddau i reoli poen corfforol neu emosiynol, ac yn aml, er bod rhyddhad tros gyfnod byr i’w gael, bydd canlyniadau defnyddio sylweddau yn y pen draw yn negyddol.  

Beth yw’r problemau sy’n dod yn sgil camddefnyddio sylweddau?

Mae rhagor o ddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn gallu peri dibyniaeth gorfforol ac/neu seicolegol, sy’n ei gwneud yn anoddach i’r unigolyn roi’r gorau i’w defnyddio er gwaethaf y canlyniadau. 

Mae canlyniadau camddefnyddio sylweddau yn gallu bod yn ddifrifol iawn i iechyd corfforol a meddyliol yr unigolyn, mae’n gallu chwalu’r teulu, peri trafferthion ariannol, colli cartref, arestio, colli gwaith ac mae’n lladd ambell un.   

Mae Gwasanaeth Dewisiadau ‘Drugaid' yn cynnig cefnogaeth a hysbysrwydd ataliol a lleihau niwed, ac ymyriadau therapiwtig ac ymarferol i blant, pobl ifanc a theuluoedd mewn perthynas â defnyddio cyffuriau ac alcohol. Bydd Dewisiadau'n cyflwyno ymgyrchoedd allgymorth ac yn cynnig hyfforddiant ac ymgynghoriaeth a chefnogaeth barhaol i wasanaethau cyffredinol, targededig ac arbenigol. Ffôn: 01554755779  

Tîm Camddefnyddio Sylweddau

ID: 1755, adolygwyd 21/04/2021

Iechyd Rhywiol

Lawrlwythwych fanylion Clinigau Iechyd Rhywiol  yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro:

Clinigau Iechyd Rhywiol Bwrdd Hywel Dda (Mewn ffenest newydd)

Iechyd Rhywiol – Her Iechyd Sir Benfro (Mewn ffenest newydd)

Iechyd Rhywiol (Mewn ffenest newydd)

Mae Family Lives (Mewn ffenest newydd) yn cynnig llinell ffôn gyfrinachol i rieni ar 0808 800 2222 ar gyfer cyngor, gwybodaeth a chymorth ynghylch unrhyw agwedd ar fagu plant a bywyd teulu.

Os oes gennych blentyn yn ei arddegau a'ch bod yn poeni am drafod rhyw a pherthnasau â nhw, ewch yn syth i gael cyngor Family Lives yma: Family Lives - Got a teenager (Mewn ffenest newydd)

Mae'r elusen iechyd rhywiol FPA (Mewn ffenest newydd)yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth syml ynghylch iechyd rhywiol, rhyw a pherthnasau i bawb yn y Deyrnas Unedig.

Mae FPA yn cynnig awgrymiadau a chyngor i roi i chi'r hyder i siarad â'ch plant am dyfu fyny, perthnasau a rhyw, a gallwch gysylltu'n syth i gael cyngor FPA i rieni a gofalwyr yma: FPA (Mewn ffenest newydd)

BBC Health – Iechyd Rhywiol (Mewn ffenest newydd)  

ID: 1756, adolygwyd 13/12/2017